Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014

EEZ finanšu instruments 2009-2014

eez-2009  grafiskais elementsMeklēt projektus

2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā.

Jaunajā plānošanas periodā 15 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta – saņems finansējumu 694,7 milj. LVL (988,5 milj. EUR) apmērā no EEZ FI. Savukārt 12 ES jaunākās dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Kipra un Malta – saņems finansējumu 562 milj. LVL (800 milj. EUR) apmērā no NFI.

Latvijai piešķirtais finansējums no EEZ FI un NFI (ieskaitot donorvalstu vadības izdevumus) ir 51,27 milj. LVL (72,95 milj. EUR), kas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009.gadā. Vairāk kā 14% no šī finansējuma ir paredzēts ieguldīt programmas „ NVO fonds” īstenošanai.

EEZ finanšu instrumenta 2009. – 2014. gadam galvenie mērķi ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā un stiprināt savstarpējās attiecības starp Donorvalstīm un saņēmējvalstīm prioritātes sektoros, kas noteiktas Saprašanās memorandā par Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014. gadā starp Latvijas Republiku un Islandi, Lihtenšteinas firstisti un Norvēģijas karalisti. Memorands nosaka, ka būtiska atbalsta daļa EEZ finanšu instrumenta ieviešanā 2009.-2014.gada periodam ir jānovirza pilsoniskās sabiedrības atbalstam Latvijā.

Sīkāk par citām EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 finansētām programmām Latvijā , lūdzu skatīt šeit: http://www.eeagrants.lv
Par citām saņēmējvalstu finansētām EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 programmām skatīt šeit: http://eeagrants.org.ez.07.no/

Programmas jomai – finansējums nevalstiskajām organizācijām, kas tiks ieviesta kā programma „NVO fonds” tiek paredzēti vairāk kā 10,3 miljoni eiro no kopējā EEZ finanšu un Norvēģijas finanšu instrumentu piešķīruma Latvijai (72,95 miljoni eiro).

Programmas „NVO fonds” mērķis – stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Programmas „NVO fonds” mērķa grupa – Latvijas Republikā dibinātas un darbojošās NVO (biedrības un nodibinājumi).

Programmas izstrādē par pamatu ir izmantota uz rezultātiem bāzētā metodika. Lai nodrošinātu programmas mērķa sasniegšanu, ir izvirzīti trīs rezultāti:

Programma tiks ieviesta kā divas apakšprogrammas.

 1. NVO darbības atbalsta programma

Apakšprogrammai tiek paredzēti 40% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Apakšprogrammas atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās jomās kā demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; vide un ilgtspējīga attīstība un dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana.

 1. NVO projektu programma.

Apakšprogrammai tiek paredzēti 60% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Apakšprogrammas ietvaros ir paredzēts atbalstīt NVO projektus šādās tematiskajās jomās:

Lai celtu NVO sektora kapacitāti Latvijā, kā arī, lai veiktu situācijas analīzi par sektora attīstības tendencēm, tādējādi sniedzot informāciju politikas plānošanas dokumentu izstrādē un aktualizēšanā, papildus programmas ietvaros ir izvirzīts rezultāts - stiprināta NVO kapacitāte un stimulēta vide nozares attīstībai, kas tiks sasniegts īstenojot iepriekš noteikto projektu, kura ietvaros tiks veikti regulāri pētījumi par NVO sektoru Latvijā un cilvēkdrošības koncepcijas attīstību un NVO lomu tajā, priekšlikumu izstrāde monitoringa NVO sistēmas izveidei, NVO atbalsta (finansējuma) sistēmas izveide pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Programmas „NVO fonds” ietvaros īpaša uzmanība tiks veltīta bilaterālās sadarbības veicināšanai starp Latvijas NVO un donorvalstu, pārējo saņēmējvalstu un Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas nevalstisko un publisko sektoru.

2012.gada 31. janvārī Latvijas valdība apstiprināja rīkojumu „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds” iesnieguma projektu”.  Tajā pašā dienā programma tika iesniegta Vadošajā iestādē (Finanšu ministrijā). 2012.gada 16.augustā donorvalstis (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) ir apstiprinājušas programmu „NVO fonds”.

2012.gada 27.novembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludina pirmos atklātos projektu iesniegumu konkursus EEZ programmā "NVO fonds".

Otrā atklātā projektu iesniegumu atlases Nevalstisko organizāciju projektu programmā izsludināta 2013.gada 27.septembrī.

***

***

pdfEEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas noslēguma pārskats

pdfEEZ finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda programmas "NVO fonds" izvērtējums

pdfProgrammas gada pārskats - 2015

pdfProgrammas gada pārskats - 2014

pdfProgrammas gada pārskats - 2012/2013

***

Kontaktinformācija:

Alda Sebre
Projektu nodaļas vadītāja
tālr. 67078204
e-pasts: alda.sebre [at] sif.lv

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

 

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)3.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014) mikroprojektiem - NVO projektu programma (2009-2014)
2 (Konkurss slēgts)2.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014) - NVO projektu programma (2009-2014)
3 (Konkurss slēgts)1.atlase "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" (2009-2014) - NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
4 (Konkurss slēgts)1.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014) - NVO projektu programma (2009-2014)
Projekti: 203 (Pārtrauktie: 6)


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Aglonas izglītības veicināšanas biedrība"Tu esi viens no mums
2.Biedrība "Brīnummāja"Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai "Mana iespēja"
3.Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""Vienā laivā esot, kopā jāairē!
4.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Saproti Valsti
5.Biedrība „Youth for City – City for Youth”Aktīvi BrīvPrātīgs
6.Biedrība "Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm" Atbalsts viena vecāka ģimenēm - resursi vecākiem, iespējas bērniem
7.Biedrība "Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS""Zināšanas un Izpratne: saskarsmei ģimenē jākļūst par drošas nākotnes pamatu.
8.Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"Sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšana prostitūcijā nodarbinātām sievietēm Rīgā
9.Biedrība „Pulmonālās hipertensijas biedrība”Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju
10.Biedrība "Izglītības projekti" (IP)ATBALSTA SISTĒMAS UZLABOŠANA ROMU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
11.Biedrība „Skalbes”Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām
12.Biedrība "Izglītības projekti" Solis pretī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
13.Biedrība "Radi Vidi Pats" Citāda Virtuve tavam CV
14.Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā
15.Biedrība "Pāvulēni"Vairosim mīlestību!
16.Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" Cilvēki mums līdzās
17.Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem
18.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"„Atbildīgas, informētas sabiedriskās domas veidošana dzīvnieku aizsardzības jomā”
19.Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”"Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā
20.Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība"LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei
21.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai
22.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens
23.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""Universālais dizains nākotnei
24.Biedrība "Latvijas Diabēta federācija"Latvijas Diabēta federācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
25.Biedrība "Mēs saviem bērniem"Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā
26.Biedrība "ERFOLG"Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā
27.Biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai
28.Biedrība "GM Integration"Cīņu māksla kā fizioterapija
29.Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās
30.Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā
31.Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”"Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni
32.Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"Vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu novērtēšanas un attīstīšanas motivācijas programmas izstrāde un ieviešana
33.Nodibinājums "Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds"Nāc un dari, jo Tu vari!
34.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele""Atbildīgs, izglītots, iesaistīts"
35.Nodibinājums "Fonds sabiedrībai"Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu
36.Biedrība "Izglītības attīstības centrs"Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss
37.Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS"Aicināts dzīvē!
38.Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"Aiz apvāršņa
39.Biedrība "Baltā māja"Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā
40.Biedrība "Latvijas Audžuģimeņu biedrība"Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai
Lapas:

2013.gada 27.septembrī izsludināts otrais atklātais projektu konkurss EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogrammā NVO projektu programma.

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" 1.atlases atklātā projektu konkursa ietvaros īstenotajā divpusējās sadarbības partnerības veidošanas pasākumā starp Latvijas NVO un donorvalstīm ( Norvēģijas Karaliste, Islande, Lihtenšteinas Firstiste), SIF plāno atkārtoti organizēt divpusējās sadarbības partnerības veidošanas pasākumu š.g. 7. un 8.novembrī.

Lai varētu nodrošināt atbilstošu donorvalstu organizāciju klātbūtni šai pasākumā, SIF aicina potenciālos projektu iesniegumu iesniedzējus aizpildīt partnera meklēšanas pieteikuma veidlapu (PROJECT FICHE) un nosūtīt tās SIF uz e-pasta adresi: partner.search[at]sif.lv ne vēlāk kā līdz š.g.11.oktobrim. Aizpildītās veidlapas tiks publicētas SIF mājas lapā, kā arī nosūtītas donorvalstu NVO.

Partnerības varēs veidot šādās tēmās:

 1. inovatīvi sociālie pakalpojumi un pasākumi, kas pieejami sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām;
 2. inovatīvi sociālie pakalpojumi un pasākumi, kas pieejami sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem;
 3. pasākumi, kas vērsti uz dzimumu līdztiesības principa integrēšanu visās dzīves jomās;
 4. nevalstisko organizāciju iesaiste pasākumos, kas veicina pilsoņu tiesību ieguvi;
 5. nevalstisko organizāciju iesaiste darbībās, kas vērstas uz demokrātijas veicināšanu un cilvēktiesību ievērošanu, t.sk. attiecībā uz:

Šeit ir pieejama partneru meklēšanas pieteikuma veidlapa, kuru aicinām aizpildīt un atsūtīt uz e-pasta adresi: partner.search[at]sif.lv. Aizpildītās veidlapas tiks publicētas SIF mājas lapā un nosūtītas Norvēģijas Helsinku komitejai un Islandes Cilvēktiesību centram potenciālo partneru meklēšanai.


Latvijas nevalstiskajām organizācijām ir iespēja  meklēt projektu partnerus arī Norvēģijas nevalstisko organizāciju mājas lapā: http://www.ngonorway.org/

Mecoprojektu un makroprojektu iesniedzēji var meklēt potenciālo projektu partneri arī šajās ārvalstu datu bāzēs:

Islandes NVO datu bāze
http://www.humanrights.is/media/greinar/Database-fyrir-heimasidu.pdf

Norvēģijas NVO datu bāze
http://partners.ngonorway.org/search.php

***

***

Kontaktinformācija:

Par projektiem:

 

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Democracy and participatory democracy / demokrātija, laba pārvaldība

-         Association of Latvian choir conductors EN

-         Vidzeme Culture and Art Association "Haritas"  EN

-         Latvian Platform for Development Cooperation (LAPAS) EN

-         Bauskas Impulss EN

-         An organisation of people with disabilities and their friends "APEIRONS" EN

-         The Latvian Media professionals training centre (LMDMC) EN

 

Respecting human rights / cilvēktiesību ievērošana

-         Organisation “Solis Tuvāk” EN

-         Society “Latvian Association of Supervisors” EN

-         Latvian Spinal Cord Injury Society EN

-         An organisation of people with disabilities and their friends "APEIRONS" EN

 

Gender equality and reduction of gender-based violence / dzimumu līdztiesība

-         Creative psychology centre “For Family”/Ģimenei EN

-         Women Rights Institute EN

-         Organisation Talent City / Talantu pilsēta EN

 

Innovative social services / inovatīvi sociālie pakalpojumi

-         Society Safe place / biedrība „Drošā vieta” EN

-         Association „Dzīvesprieks” EN

-         Association for Latvian Children with Physical Disabilities EN

-         Riga Active Senior Association EN

-         Camphill village "ROŽKALNI” EN

-         Foundation "Talsi municipality crises centre" EN

-         Latvian Movement for Independent Living EN

-         Organization "Club "Verte"" EN

-         SOS Children's Villages Latvia EN

-         Foundation Zante Family Crises Centre  EN

-         Life Without Gluten EN

 

Social inclusion of children and youth to the risk of social exclusion / atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem

-         Latgale School Support Foundation „Veronica” EN

-         Association „NEXT” EN

-         Latgale regional support centre „Rasas pērles” EN

-         Foundation “Latvia Children’s Fund” EN

-         Centre Against abuse “Dardedze” EN

-         Tent of the Light / Gaismas telts EN

-         Pro.ini EN

-         Workshop of Solutions EN

-         NGO “From idea till development” EN

 

Development of cohesive society: intercultural dialogue and integration of national minorities / vienotas sabiedrības izveide: starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija

-         Riga Plavnieki Elementary School Support Society EN

-         Association "Goral" EN

-         Fund for the Integration "Side by side-step by step" EN

-         School of all EN

-         Latvian Community Initiatives Foundation EN

-         Foundation for Society EN

 

Reduction of social inequalities, poverty and social exclusion, including in rural areas / sociālās iekļaušanas aktivitātes lauku rajonos

-         NGO „PTMB” EN

-         Latvian Red Cross EN

-         Association “Mazsalaca Developmental projects" EN

-         Ogre Youth Club “Project Workshop” EN

-         The House of fairy tales „Undine” – The Green order” EN

-         Education Development Center EN

-         White house / Baltā māja EN

-         The Russian Society in Latvia EN

-         Ludza Disabled Society EN

-         Liepaja Society of the Blind EN

-         Society „ECO Joy” EN

 

 1. Straptautiskās pieredzes apmaiņas semināra „Starptautiskā sadarbība EEZ programmas "NVO fonds" projektu ietvaros – ietekme un ieteikumi" rezultāti
 2. Aicinām pieteikties uz semināru „Starptautiskā sadarbība EEZ programmas "NVO fonds" projektu ietvaros – ietekme un ieteikumi".
 3. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros (2009-2014) viena no horizontālām prioritātēm: Naida runas (hate speech) mazināšana.
 4. NVO projekta konkurss Lietuvā.
"No Hate" - Notikumu kalendārs
Jūlijs 2024
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4Drukāšanas datums: 25.07.24