Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > Iepriekš noteiktais projekts (2009-2014)

eez-2009  grafiskais elements


Iepriekš noteiktais projekts (2009-2014)

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Meklēt projektus

Programmas „NVO fonds” mērķis veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Iepriekš noteiktā projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā.

Iepriekš noteiktā projekta ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir nevalstiskā sektora pētījumu veikšana, tai skaitā priekšlikumu izstrāde efektīva un ilgtspējīga nevalstiskā sektora finansēšanas modeļa ieviešanai un nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos; cilvēkdrošības koncepcijas attīstība, tai skaitā, pētījums par cilvēkdrošību, analīze par biedrību un nodibinājumu lomu cilvēkdrošības veicināšanā un turpmākās darbības stratēģijas izstrāde. Priekšlikumu izstrāde nevalstiskā sektora monitoringa sistēmas izveidei, tai skaitā, citās valstīs pastāvošo sabiedrības līdzdalības indeksu izpēte, sabiedrības līdzdalības indeksa izstrāde Latvijā, sabiedrības līdzdalības indeksa testēšana, nevalstiskā sektora monitoringa sistēmas apraksta izstrāde un informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Kopējais iepriekš noteiktajam projektam pieejamais līdzfinansējums ir 134 593 eiro ekvivalents latos, ko veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” un partneris ir biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”.

Iepriekš noteiktā projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” atbilstības, projekta iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumi, vērtēšanas un projekta īstenošanas kārtība noteikta 2012.gada 9.oktobra MK noteikumos Nr.696 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” īstenošanas kārtība”. Noteikumi un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 26.novembris plkst. 18.00 Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Saistošie dokumenti

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

 

Šai programmai nav atrasti konkursi.
Projekti: 1 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā