Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu at[..]

eez-2009  grafiskais elements


Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai "Mana iespēja"

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis:
Veicināta Cēsu, Priekuļu, Amatas un Līgatnes novadu bērnu no sociālā riska grupām emocionālā, sociālā un kognitīvā attīstība caur inovatīvām, izglītojošām un iesaistošām aktivitātēm, mazinot sociālās atstumtības risku, un sniegts informatīvs un psiholoģisks atbalsts bērnu vecākiem un pedagogiem, veicinot savstarpēju sadarbību.

Projekta galvenās aktivitātes: bērnu aktuālo vajadzību izzināšana, ietverot diagnostiku, attīstošās nodarbības bērniem, informatīvs un psiholoģisks atbalsts vecākiem, kas ietver īslekcijas planšetdatorā, psihologa konsultācijas un praktisku semināru, kā arī informatīvs seminārs bērnu vecākiem un skolotājiem par bērna attīstību, sensitīvajiem periodiem, drošu vidi, mācīšanās un uzvedības traucējumiem, kā arī par darba tirgū aktuālajām sociālajām kompetencēm un Montessori pieejas izmantošanu to attīstībā.

Mērķa grupas:
1. Sociālajam riskam pakļautie bērni vecumā no 4 – 8 gadiem:
a. Bērni no maznodrošinātām ģimenēm;
b. Bērni no ģimenēm ar vienu apgādnieku;
c. Bērni no audžuģimenēm;
d. Bērni ar viegliem garīgās attīstības vai funkcionāliem traucējumiem;
e. Bērni ar mācīšanās un/vai uzvedības traucējumiem.
2. Projektā iesaistīto bērnu vecāki.
3. Vispārizglītojošo pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogi, it sevišķi no lauku reģioniem.

Īstenošanas vieta: Cēsis , praktiskais seminārs bērnu vecākiem Priekuļos un Amatā.

Projekta sagaidāmie rezultāti:
Projektā atbalstu saņems 55 bērni, kuri kopumā piedalīsies 565 nodarbībās un konsultācijās 9 mēnešu garumā. Izglītojošā seminārā kopumā piedalīsies 70 - 80 dalībnieku, bērnu vecāki līdzdarbosies 3 projekta aktivitātēs. Kopumā ar informatīvo un izglītojošo materiālu tiks uzrunāti vairāk kā 400 vecāku un pedagogu. Bērniem pēc attīstošo nodarbību cikla sagaidāmi uzlabojumi kādā no šādiem rādītājiem: uzlabojusies koncentrēšanās spēja, ticība savām spējām, patstāvība, izteikta interese par noteiktām lietām, mazinājusies trauksme, uzlabojušās spējas matemātikā, valodā, uzlabojusies spēja atrast kontaktu ar citiem bērniem, pieaugušajiem. Ilgtermiņā projekta rezultāti sekmēs bērnu sociālo iekļaušanos, interesi par izziņas un mācību procesu, pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem. Projekta rezultāti sekmēs vecāku un skolotāju informētību par bērnu attīstības vajadzībām un Montessori pieeju bērnu attīstības veicināšanā, kas arī uzlabos vecāku, speciālistu, nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbību izglītības pakalpojumu kvalitātes celšanā.

Projekts tiks realizēts partnerībā ar biedrību “Montesori izglītības centrs”, nodrošinot vecākiem un bērniem sniegto pakalpojumu augstu kvalitāti un projektā iesaistīto speciālistu profesionālās kapacitātes celšanu.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt Cēsu, Priekuļu, Amatas un Līgatnes novadu bērniem no sociālā riska grupām emocionālo, sociālo un kognitīvo attīstību caur inovatīvām, izglītojošām un iesaistošām aktivitātēm, mazinot sociālās atstumtības risku, un sniegt informatīvu un psiholoģisku atbalstu bērnu vecākiem un pedagogiem, veicinot savstarpēju sadarbību.
Projekta mērķa grupa bija sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 26 bērni no audžuģimenēm, mazturīgām ģimenēm, ģimenēm ar vienu apgādnieku; 31 bērns ar mācīšanās un/vai uzvedības traucējumiem, bērni ar viegliem funkcionāliem vai garīgās attīstības traucējumiem; 50 projektā iesaistīto bērnu vecāki un 49 projektā iesaistīto bērnu skolotāji. Projekts tika īstenots Vidzemes reģionā.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
10 video īsfilmas. Vecākiem nodrošināta iespēja gan skatīties planšetdatorā, kamēr bērns ir nodarbībā, gan noskatīties mājās, caur biedrības mājas lapu.
Noorganizēts 1 seminārs, kurā piedalījušies 80 dalībnieki. Semināra saturs aptvēris projekta pieteikumā norādītās tēmas.  82% dalībnieku ir pilnībā apmierināti ar konferenci, 66% - 79% dalībnieku aplūkotās tēmas ir bijušas pilnībā saistošas.
Īstenoti 2 informatīvie semināri, projekta atvēršanas un noslēguma sanāksmes. Nodrošināta vispusīga informācija par projektu, tā aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem. Projekta informatīvos seminārus apmeklējušas projektā iesaistītās un ieinteresētās personas.
10 attīstošās nodarbībās, kurās piedalījušies 45 bērni un 10 smilšu spēļu terapijas konsultācijas, kurās piedalījušies 12 bērni.
10 Montessori nodarbībās, kurās kopā piedalījušies 45 bērni. Bērniem pēc Montessori attīstošo nodarbību cikla vērojams progress sekojošos rādītājos: palīdzēja koncentrēties darbam, palielinājās uzmanības noturība, nostiprināja patstāvību, radīja interesi par noteiktām lietām, nostiprinājās valodas, matemātikas apguve, izveidojās pozitīva attieksme pret sevi.
10 nodarbību smilšu terapijas kurss. Terapijas laikā sasniegts progress sākotnēji definētajos mērķos.
Nodrošinātas 6 publikācijas par projektu, izgatavots informatīvs plakāts par projekta aktivitātēm un konferenci, sagatavota relīze par projekta starprezultātiem.
Darbs ar sociālajam riskam pakļautajiem bērniem, viņu prasmju un kompetenču attīstība, kā arī mācību traucējumu novēršana veicina sociālās atstumtības mazināšanu, kas izpaudīsies kā atstumtības mazināšana gan skolā, gan vietējā sabiedrībā. Tādējādi netieši tiek uzlabota pārējās sabiedrības izpratne un iejūtība pret sociālajam riskam pakļauto bērnu iespējām integrēties vietējā sabiedrībā un kļūt par tās pilntiesīgiem locekļiem.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/031
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 06.08.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Brīnummāja"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Montesori izglītības centrs"
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 9
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19558.65 EUR / 13 745.90 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 16722.64 EUR / 11 752.74 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 880.14 EUR / 618.57 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1955.87 EUR / 1 374.59 LVL;
Juridiskā adrese: "Kadiķi", Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136
Mājas lapa: www.brinummaja.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projektā sagatavotie materiāli