eez-2009  grafiskais elements


Tu esi viens no mums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Aglonas novada bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa- sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji: 35 bērni, 24 jaunieši, 12 ģimenes ar bērniem, 2 personas ar invaliditāti.

Projekts tiks īstenots visā Aglonas novada teritorijā.

Galvenās aktivitātes - izglītojoša darba pasākumi, multifunkcionālās telpas pakalpojumi, speciālistu atbalsts, radošās studijas un darbnīcas, sociāli koriģējoši pasākumi un publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti- īstenota 36h apmācības programma darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, izveidota un aprīkota multifunkcionāla „Pēcpusdienas pietura”, sniegtas psihologa un mākslas terapeita konsultācijas, organizētas „Mūzikas studijas”, „Teātra studijas”, „Rokdarbu darbnīcas”, "Amatnieku darbnīcas", organizēti 2 sociāli koriģējoši braucieni.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: ir sniegts atbalsts Aglonas novada bērniem, jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, ir mazinājusies bērnu un jauniešu sociālā atstumtība, veicināta viņu integrācija sabiedrībā, tika nodrošināta radošo un sociālo prasmju apguve jauniešiem un bērniem, kas ļauj sekmīgāk iekļauties mūsdienu sabiedrībā, palīdzību saņēma sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji.
Īstenotas aktivitātes un sasniegti šādi rezultāti: īstenota 36h apmācību programma vecākiem, audžuvecākiem un pedagogiem "Bērns ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādē, ģimenē, sabiedrībā - izaicinājumi un risinājumi" (85 dalībnieki); nodrošinātas speciālistu (psihologa un mākslas terapeita) konsultācijas 2*40h apjomā, konsultēti 43 mērķa grupas dalībnieki; izveidota un aprīkota multifunkcionāla bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas "Pēcpusdienas pietura", kuru apmeklējušas 85 mērķa grupas dalībnieki, kopā 2648 apmeklējumi; organizēti 4 pasākumi sociālajam riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem: "Muzikālā studija", "Teātra studija" "Galdniecības darbnīca", "Rokdarbu darbnīca" (kopā 32 dalībnieki); vienas dienas brauciens uz Zemgales reģionu (48 dalībnieki),
Projekts īstenots Aglonā, projekta aktivitātēs iesaistītas kopā 189 personas, tai skaitā: 43 bērni (t.sk. 3 ar invaliditāti), 50 jaunieši (t.sk. 1 ar invaliditāti), 15 ģimenes ar bērniem, 96 pieaugušie (t.sk. 17 NVO biedri, no kuriem 4 kā brīvprātīgie, un 24 vecāki).

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/006
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.07.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Aglonas izglītības veicināšanas biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Aglonas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 9
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19980.00 EUR / 14 042.02 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 17082.90 EUR / 12 005.93 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 899.10 EUR / 631.89 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1998.00 EUR / 1 404.20 LVL;
Juridiskā adrese: Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
Tālr. nr.: 29285185
E-pasts:
Mājas lapa: www.aglona.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org