eez-2009  grafiskais elements


Vienā laivā esot, kopā jāairē!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir vienotas sabiedrības veidošana starpetnisko nevalstisko organizāciju un mazākumtautību ģimeņu līmenī, kā instrumentu izmantojot starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, valsts valodas zināšanu pilnveidošanu, sekmējot izpratni par latviešu tautas kultūru un tradīcijām.
Projekta sākotnēja līmenī tiks veikta informatīvā kampaņa mērķauditorijai par projekta mērķiem un aktivitātēm, organizēts seminārs mazākumtautību pārstāvjiem, kā arī būs izstrādāta biedrības Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” vidēja termiņa darbības stratēģija 2015.-2020.gadam lokālajā līmenī, kas iekļaus centra darbības analīzi, izvirzīs prioritātes nākamajam periodam, sekmējot biedrības darbības plānveidību un izaugsmi noteiktā perspektīvā. Projektā tiks veikts sabiedrības integrējošu, izglītojošu pasākumu kopums, kas tiks vērsts un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Sākot ar Apaļā galda diskusiju, tiks apzināta un precizēta projekta mērķauditorija, uzrunājot dalībniekus no krievvalodīgajām NVO. Dalībnieki prezentēs biedrību darbības laikā sasniegto, sniegs ieskatu vajadzību un aktuālu jautājumu apzināšanā par valsts valodas apgūšanas iespējām u.tt., kopīgi tiks meklēti sadarbības modeļi. Balstoties uz iegūto informāciju tiks izveidots kopīgs informatīvs blogs, kas iekļaus informāciju par biedrībām un to darbību, ieskatu valsts valodas un pilsonības iegūšanai, kā arī citām aktualitātēm izvirzīto mērķu sasniegšanai. Aktivitāte sekmēs biedrību starpetnisko NVO tīkla izveidi, atpazīstamību, sadarbību un paplašinās informatīvo telpu.Līdz ar to nodrošinot mazām biedrībām ekonomiski labvēlīgu informatīvu atbalstu, jo tikai nedaudzas no tām var atļauties izveidot un uzturēt savu mājas lapu un apgūt plašu informatīvu telpu. Projekta pamat aktivitātes sekmēs izvēlētās mērķauditorijas - mazākumtautību pārstāvju starpkultūru dialoga veicināšanu un nepilsoņu motivēšanu integrācijai latviešu sabiedrībā. Tas paredz latviešu valodas zināšanu pilnveidi un motivāciju valsts valodas apgūšanai un zināšanas pilsonības iegūšanai, mazākumtautību pārstāvju dziļāku iepazīstināšanu ar latviešu tautas tradīcijām, latvju rakstu zīmēm un to nozīmi, praktiskas nodarbības cilvēku uzņēmības sekmēšanai, dienas nometni bērniem un jauniešiem no mazākumtautību un jauktām ģimenēm latviešu valodas, kultūras un tradīciju izzināšanai. Projekta noslēgumā - abpusēji bagātinošs un sabiedrības integrācijas uzdevumu veicinošs pasākums, Krāslavas un citu novadu pašvaldību latviešu un krievvalodīgo NVO sadraudzības festivāls, dziļākai valsts valodas un kultūras izzināšanai. Tas veiks projekta reprezentatīvo uzdevumu un būs par paraugu dažādu kultūru kopīgai pastāvēšanai un dialoga veicināšanai.
Projekta noslēguma konferences - festivāla ietvaros tiks organizēts apmācībās individuālai uzņēmējdarbībai izstrādāto mākslas amatniecības darbu izstāde/tirdziņš.Īstenojot projektu partnerībā ar „Krāslavas Latviešu biedrību”, saliedēsim cilvēkus, stiprinot latviešu valodas zināšanas,izpratni par pilsonības iegūšanas iespējām, latviešu tautas kultūru, stiprināsim dalībnieku uzņēmīgumu, iemācot jaunas prasmes.
Projekta mērķa sasniegšanai darbosies mazākumtautību pārstāvji ~ 160 personas, nepilsoņi 5 personas, bērni un jaunieši 15 personas, arī biedrības „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” 19 biedri, 6 darbinieki un 3 brīvprātīgie.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija vienotas sabiedrības veidošana starpetnisko nevalstisko organizāciju un mazākumtautību ģimeņu līmenī, kā instrumentu izmantojot starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, valsts valodas zināšanu pilnveidošanu, sekmējot izpratni par latviešu tautas kultūru un tradīcijām.
Projekta mērķa grupa bija dažādas iedzīvotāju grupas, tai skaitā 160 mazākumtautību pārstāvji, 5 nepilsoņi, 15 bērni un jaunieši. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā 19 biedri, 6 darbinieki un 3 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā sasniegti šādi rezultāti:
•Izveidota biedrības mājas lapa www.atvertiba.lv.
•Izstrādāta biedrības „Ģimenes atbalsta centrs ”Atvērtība” vidēja termiņa darbības stratēģija 2015.-2020.gadam”, kas pieejama biedrības mājas lapā.
•Izveidots starpetniskais NVO sadarbības tīkls – kontaktu liste ( 40 dalībnieki no 18 biedrībām, pašvaldības un pašvaldības iestādes Tūrisma informācijas centra);
•Apaļā galda diskusija(31 dalībnieks), kuras mērķis bija stiprināt sadarbību un iepazīt mazākumtautību etniskās tradīcijas, sekmējot starpetnisko nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu izveidi.
•Nodrošināta latviešu valodas apguves nodarbības (15 dalībniekiem 36 stundu apjomā), kurās dalībnieki pilnveidoja latviešu valodas zināšanas, tika iepazīstināti ar latviešu kultūras tradīcijām.
•Miķeļdienas svētku svinības(28 dalībnieki), kā ietvaros apmeklētāji bija aicināti uz kopīgu Miķeldienas pasākumu, uguns degšanu, Miķeļa zupas vārīšanu, dziesmu dziedāšanu, tas ir, šo svētku pasākuma izspēlēšanu.
•Noorganizētas apmācības uzņēmīguma un iniciatīvas attīstībai (15-22 dalībnieki, 24 nodarbības);
•Apmācības projektu rakstīšanas izpratnei, domāšanai(13 dalībnieki, 36 stundas), kuru laikā dalībnieki apguva projektu rakstīšanu un domāšanu tā sagatavošanas procesā, iepazīstināti ar populārākajiem projektu finansēšanas avotiem, veidlapām, kā arī tika nodrošināta iespēja grupu darbā praktiski sagatavot nelielus projekta pieteikumus un saņemt paveiktā izvērtējumu.
•Bērnu un jauniešu dienas nometne (15 bērni un jaunieši, 5 dienas), pasākums bija integrāciju veicinošs pasākums, jo tajā piedalījās latvieši, krievi, romi, poļi, baltkrievi.
•Projekta noslēguma konference /festivāls (142 dalībnieki).
Darbojoties projektā nostiprinātās latviešu valodas zināšanas, ilgtermiņā mazinās indivīdu izolētību, depresiju, apātiju un neticību saviem spēkiem un citu problēmu risināšanai projekta mērķa grupai, it īpaši veicina jauniešu ilgtspējīgāku integrāciju darba tirgū, tos apmācot izkopt prasmes reālai darbībai. Projekts sekmēja multinacionālo biedrību līderu un dalībnieku profesionālo kompetenci, sniedza ieguldījumu biedrības lomas nostiprināšanai sabiedrības integrācijas jomā, sekmēja iedzīvotāju aktivitāti atbalsta sniegšanā un problēmu risināšanā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/2/MIC/026
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 29.07.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „KRĀSLAVAS LATVIEŠU BIEDRĪBA”
Место осуществления проекта: Krāslavas novads
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 8
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 12376.23 EUR / 8 698.06 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 10581.68 EUR / 7 436.85 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 556.93 EUR / 391.41 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 1237.62 EUR / 869.80 LVL;
Юридическии адрес: Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
Номер тел.: 28370906
Е-почта:
Домашняя страница: -

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org