eez-2009  grafiskais elements


Saproti Valsti

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis: Latvijas nacionālo minoritāšu – romu un krievu – integrācija pilsoniskajā un sociālekonomiskajā jomā, kā arī starpkultūru dialoga veicināšana starp pamatnācijas un nacionālo minoritāšu iedzīvotājiem.
Mērķgrupa: 82 nacionālo minoritāšu un 40 pamatnācijas iedzīvotāji Kurzemē.
Īstenošanas vieta: Ventspils, Saldus, Valdemārpils, Sabile
Aktivitātes un rezultāti:
• Inovatīvs 10 nodarbību cikls 5 pilsētās „Saproti valsti, kurā Tu dzīvo”. 105 dal.
• Inovatīva simulācijas spēle „Pieņem lēmumu Latvijā” ar pamatnācijas un mazākumtautību dalībniekiem. 32dal.
• Video īsstāstu sērija „Es dzīvoju Latvijā” ar mērķi attīstīt starpkultūru dialogu un iecietības veidošanos, diskriminācijas un stereotipu mazināšanu pamatnācijas un mazākumtautību iedzīvotāju vidū, kā arī motivējot romus izglītības iegūšanai un dzīves kvalitātes celšanai. 6 video.
• Latviešu valodas meistarklases runas un rakstu valdoās organizēšana 3 Kurzemes pilsētās.45 dalībnieki.
• Informatīvās pēcpusdienas „Latvijas pilsonība” organizēšana Ventspilī dzīvojošajiem nepilsoņiem. 7 dal.
• Brīvprātīgā darba iespēju apzināšana un jauniešu mērķtiecīga iesaiste tajā. Informēti vismaz 100 jaunieši, vismaz 10 jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darba veikšanā.

Projekta rezultāti: Ir pilnībā sasniegti un pat pārsniegti projekta kvantitatīvie rezultāti, vidēji par 200%, kā sākotnēji plānots. Projekta īstenošanas laikā ir notikušas atsevišķas izmaiņas no sākotnēji plānotā aktivitāšu ieviešanas scenārija un to norises pilsētām, taču tas nav traucējis sasniegt gan kopējo projekta mērķi, gan kvantitatīvos, gan kvaliatīvos rezultātus.
Projekta aktivitātes notikušas 6 Kurzemes pilsētās (Kandavā, Liepājā, Sabilē, Saldū, Talsos, Ventspilī) un izbraukuma ekskursijas Rīgā.
Projekta īstenošana noritēja daudz sarežģītāk un smagāk nekā sākotnēji tika plānots, kas vienlaikus bija arī jauns izaicinājums Kurzemes NVO atbalsta centram. Tajā pašā laikā tika gūta vērtīga pieredze par darbu ar nacionālajām minoritātēm Kurzemē, sadarbojoties ar to līderiem un koordinēšanā iesaistītajiem atslēgas cilvēkiem. Īstenojot projektu ir gūtas vērtīgas atziņas, kā arī idejas un aizsākušies jauni sadarbības procesi par turpmāko darbu šajā jomā. It īpaši, saistībā ar projektā iesaistīto romu attieksmi, nostāju un velmēm gan pret līdzcilvēkiem, Latvijas valsti un iespējamajiem projektiem to līdzdalībai un dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Sasniegti šādi rezultāti: Noticis inovatīvs 10 - 13 nodarbību cikls (atkarībā no mērķa grupas tipa) 4 Kurzemes pilsētās ar kopējo dalībnieku skaitu 184 personas: 131 mazākumtautību pārstāvji (1 mordvietis, 1 tatārs, 1 šveicietis, 2 vargāni, 2 lietuvieši, 3 baltkrievi, 6 ukraiņi, 51 čigāns, 64 krievi); 53 latvieši. Notikušas 10 klātienes ekskursijas iepazīstot vietējo pašvaldību, Ministru kabineta un Saeimas darbu, kā arī vietējo NVO darbu. 3 dienu apmācības mazākumtautību un pamatnācijas iedzīvotājiem par savstarpēju sadarbošanos lēmumu pieņemšanas procesos. 23 video īsstāsti, kas apkopoti 5 tematiskos blokos, kopējais skatījumu skaits visiem video: vairāk nekā 500 skatījumu. 3 meistarklases, 62 kopējie dalībnieki, Izstrādāts on-line tests valodas lietojuma pārbaudei.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/2/MIC/027
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 28.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Ventspils Jauniešu dome”
Projekta īstenošanas vieta(s): Ventspils,Saldus,Sabile,Valdemārpils
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 9
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22216.41 EUR / 15 613.78 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18995.03 EUR / 13 349.78 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 999.74 EUR / 702.62 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2221.64 EUR / 1 561.38 LVL;
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālr. nr.: 29811722
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.kurzemesnvo.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org