Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu i[..]

eez-2009  grafiskais elements


Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir interešu aizstāvības un izglītošanas rīku izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju un viņu tuviniekiem, mērķa grupas iesaistīšana lēmumu pieņemšanā, cilvēktiesību nodrošināšana īpaši diskriminētai iedzīvotāju grupai.
Mērķa grupa: 500 cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes locekļi. Netiešā mērķa grupa ir lēmumu pieņēmēji, veselības aprūpes speciālisti, mediji, sabiedrība.
Uzdevumi: attīstīt kompetenci un radīt instrumentus, lai cilvēki ar PAH un viņu tuvinieki aktivizētos ilgtermiņa darbībai, spētu efektīvi aizstāvēt savas intereses sociālajā un veselības jomā; veicināt sociālo iekļaušanu, mazināt sociālo nevienlīdzību, attīstīt demokrātiju.
Rezultāti: radīti inovatīvi rīki, kas ir pieejami un izmantojami mērķa grupai praktiski ilgstošā laika posmā – Buklets par cilvēku ar retām slimībām aprūpes tiesībām, Interešu aizstāvības plāns, Izglītojošas darbnīcas, Prezentācija par cilvēku ar PAH ikdienu, Laimīgo stāstu videogrāmata, seminārs.
Īstenošanas vieta: Latvija.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis ir interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju, iesaistot mērķa grupu lēmumu pieņemšanā un nodrošinot demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu.
Projekta īstenošanas vieta: Latvija.
Projekta mērķgrupa: 162 personas ar invaliditāti, 112 cilvēku ar invaliditāti tuvinieki,
5 NVO darbinieki, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses.
Galvenie sasniegtie rezultāti:
1) Mērķa grupa iesaistīta interešu aizstāvības rīku izstrādē, veicinot sociālo iekļaušanu un mazinot sociālo nevienlīdzību;
2) Inovatīvo aktivitāšu skaits, kas pieejams ilgtermiņā cilvēkiem ar PAH un viņu aprūpētājiem savu interešu aizstāvībai, ir palielinājies par 4 vienībām: izstrādāts Buklets cilvēkiem ar retām slimībām par tiesībām uz veselības aprūpi Latvijā un ES. Tas izplatīts drukātā formā tiešajai mērķa grupai 162 PAH pacientiem, 112 atbalsta personām, 3 speciālistiem; savukārt citām reto pacientu NVO izdalīti 230 Bukleta eks. Elektroniskā formā Buklets ir pieejams plašākai sabiedrībai. Ir izveidots PHB Interešu aizstāvības plāns 2015-2018. gadam, Prezentācija “Elpo!” par cilvēku ar PAH ikdienu, tapusi Laimīgo stāstu videogrāmata, kurai ir 2144 skatījumu PHB facebook lapā: sk. https://www.facebook.com/phlatvia/?ref=hl.
3) 20 cilvēki ar PAH un viņu aprūpētāji piedalījās Izglītojošās darbnīcās “Vienlīdzīgu iespēju ABC”, 8 mērķa grupas pārstāvji kopā ar ekspertiem veidoja Interešu aizstāvības plānu, 3 pacienti un viena aprūpes persona piedalījās Prezentācijas “Elpo!” tapšanā, 4 mērķa grupas pārstāvji aktīvi veidoja Laimīgo stāstu videogrāmatu.
4) Tika īstenoti 2 informatīvi pasākumi: Preses brokastis un Noslēguma seminārs.
Projekts paaugstināja reto slimību pacientu un viņu tuvinieku izpratni par likumdošanas aktu izstrādi, pieņemšanu un esošo normatīvu funkcionēšanu. Līdz ar projektu tika ierobežota diskriminācija pret mazaizsargātu grupu, jo tika apgūtas zināšanas savu tiesību apzināšanā un jaunas prasmes.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/102
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Pulmonālās hipertensijas biedrība”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums ”Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu ombuds”
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 7
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 12511.89 EUR / 8 793.41 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 9492.70 EUR / 6 671.51 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 499.62 EUR / 351.13 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2519.57 EUR / 1 770.76 LVL;
Juridiskā adrese: Celtnieku iela 6a-35, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
Tālr. nr.: 28686809
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.phlatvia.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org