Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības ma[..]

eez-2009  grafiskais elements


Sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšana prostitūcijā nodarbinātām sievietēm Rīgā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir, īstenojot inovatīvu sociālo pakalpojumu prostitūcijā iesaistīto sieviešu atbalstam dzīvesprasmju apguvei un veidojot starpsektoru sadarbību, sekmēt sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšanu Rīgā.
Ar individuālu gadījuma vadīšanas metodi 50 prostitūcijā nodarbinātām sievietēm paredzēts sniegt sociālo palīdzību, gan sabiedrības veselības veicinošus un medicīniska rakstura pakalpojumus (konsultācijas un izmeklējumus), kas mazinās infekciju tālāku izplatību un palīdzēs rast risinājumus gadījumos, kad konstatēta saslimšana. Pakalpojumā iesaistītie darbinieki saņems regulāras psihologa supervīzijas. Projekta laikā prostitūcijā nodarbināto sieviešu interešu aizstāvība tiks aktualizēta pašvaldības un valsts lēmumu pieņēmēju līmenī. Tiks organizēts izglītojošs seminārs Rīgas pilsētas visu priekšpilsētu sociālajiem darbiniekiem, Rīgas domes pārstāvjiem, Labklājības un Veselības ministriju pārstāvjiem. Notiks projekta noslēguma pasākums.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija īstenojot inovatīvu sociālo pakalpojumu prostitūcijā iesaistīto sieviešu atbalstam dzīves prasmju apguvei un, veidojot starpsektoru sadarbību, sekmēt sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšanu Rīgā.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 71 prostitūcijā nodarbināta sieviete. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 8 biedri, 18 darbinieki un 9 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā sasniegti šādi rezultāti:
•71 prostitūcijā nodarbinātā sieviete saņēmusi zemā sliekšņa sociālās palīdzības un sabiedrības veselības pakalpojumus. Prostitūcijā nodarbinātās sievietes saņēma konsultācijas par sociālo palīdzību. Atkarībā no katra gadījuma individuāli, konsultācijas bija atšķirīgas. Tā bija gan palīdzība nokārtot sociālo pabalstu saņemšanu, gan dzīvesvietas jautājumu risināšana, gan atbalsts nokļūšanai līdz medicīniskai palīdzībai u.c.
•Notikušas 6 sanāksmes/supervīzijas pakalpojumu sniedzējiem(projekta speciālistiem), kurā piedalījās 8 dažādu jomu speciālisti. Iesaistītie speciālisti bija savstarpēji informēti par pakalpojumu sniegšanu klientēm. Bija profesionāļa vadībā pārrunājuši sarežģītu gadījumu vadību un risinājuši identificētās problēmas.
•35 Sociālās palīdzības dienesta darbinieki, ministriju un pāšvaldību pārstāvjipiedalījušies vienas dienas seminārā par zemā sliekšņa pakalpojumiem prostitūcijā nodarbinātajām sievietēm. Semināra dalībnieki apguva tēmas, kas saistītas ar šī brīža situāciju HIV/AIDS u.c. infekciju izplatību prostitūcijā nodarbināto sieviešu vidū un zemā sliekšņa pakalpojuma būtību “Papardes zieds” pieredzi un rezultātiem.
•Sagatavots rakstisks ieteikums LR Veselības ministram, notikusi sagatavota diskusija ar Rīgas Domes Veselības pārvaldes vadītāju un Rīgas Domes Labklājības departamenta vadītāju t.sk. apspriests „Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.-2021.gads. Šādā veidā tika pievērsta lēmumpieņēmēju (gan pašvaldības, gan valdības līmenī) uzmanība prostitūcijā nodarbināto sieviešu problemātikai sabiedrības veselības kontekstā un šo problēmu kompleksai risināšanai atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.
Projekts bija vērsts tieši uz prostitūcijā nodarbinātām sievietēm, jo viņas ir pakļautas sociālās atstumtības riskam, kā arī ir vardarbībā cietuši, sabiedrībā dubulti stigmatizēti upuri. Šo sieviešu sociālās apdrošināšanas neesamība, tā kā viņas nestrādā oficiālu algotu darbu, rada sekas nākotnē, jo nebūs slimību pabalstu, pensijas, iespējams, arī piekļuves veselības aprūpes pakalpojumiem. Projekta īstenošanas laikā, sniedzot pakalpojumus, speciālisti strādāja tieši ar mērķa grupu, bet neliedza atbalstu arī sieviešu ģimenei, partneriem. Neskatoties uz to, ka sabiedrība kopumā neuzņemas atbildību par sievietēm atbilstošas, viņu uztverei, izpratnei un vecumposmam piemērotas informācijas un izglītības nodošanas, projekta speciālisti visu projekta ieviešanas laiku īpašu uzmanību pievērsa tieši šiem aspektiem.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/043
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 6
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 21819.73 EUR / 15 334.99 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18655.87 EUR / 13 111.42 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 981.89 EUR / 690.08 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2181.97 EUR / 1 533.50 LVL;
Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 147/2-47, Rīga, LV-1013
Tālr. nr.: +371 29454440
E-pasts:
Mājas lapa: www.papardeszieds.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org