Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Solis pretī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadz[..]

eez-2009  grafiskais elements


Solis pretī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir radīt atbalstošas un draudzīgas vides mehānismus bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenēm kvalitatīvai iekļaušanai izglītībā un sabiedrībā.
Projekta tiešais mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālā un starptautiskajā līmenī.
Tiešā mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem (ar speciālām vajadzībām).
Netiešā mērķa grupa ir tiešās mērķa grupas bērnu un jauniešu ģimenes, jo bērnu invaliditātes dēļ tās ir sociāli atstumtas un nevar pilnvērtīgi piedalīties dažādos sabiedrības procesos, un pedagogi.
Īstenošanas vieta: Zemgales reģions (Jēkabpils pilsēta un Vidusdaugavas reģions).
Galvenās aktivitātes: iekļaušanas stratēģiskā ilgtermiņa plāna izstrāde pašvaldībai, iekļaujoši atbalsta pasākumi mērķa grupas bērniem un jauniešiem sociālo un kognitīvo prasmju apguvei; inovatīvu sociālo pakalpojumu izstrāde un ieviešana; informatīvās vides pieejamības uzlabošana; sociālo partneru (pedagogu, vecāku, sociālo darbinieku un citu speciālistu) izglītošana, izmantojot norvēģu metodiku Grunnlaget; sabiedrības izpratnes un aktīvas līdzdalības veicinošas aktivitātes mērķa grupas tiesību aizstāvībā; sadarbības ar Norvēģijas partneri stiprināšana rīcībspējas stiprināšanai ilgtermiņa darbībai.
Plānotie galvenie rezultāti: mērķa grupai tiks nodrošināts gan integrācijas sociālais efekts, ko dod integrācija vienaudžu vidē un iekļaušanās dažādās dzīves jomās, gan kognitīvās attīstības efekts, gan ievērojami uzlaboti viņu mācību rezultāti; izstrādāti apmācību kursi un izglītoti speciālisti; aktivizētas un izglītotas vietējās kopienas mērķa grupas tiesību aizstāvībā/nodrošināšanā pašvaldību un valsts līmenī; uzlabota informatīvās vides pieejamība u.c.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - veicināt bērnu un jauniešu speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālā un starptautiskajā līmenī - sasniegts pilnā mērā, jo:
- mazināta bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem atstumtība, novadot 6 iekļaujošus pasākumus, kuros piedalījās 239 dalībnieki, tai skaitā 80 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām;
- uzlabota bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem izglītības kvalitāte, apmācot 42 Jēkabpils pedagogus un speciālistus darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām un, sniedzot viņiem konsultatīvu atbalstu;
- veicināta bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem interešu aizstāvība, izglītojot un aktivizējot bērnu vecākus un NVO pārstāvjus (25 vecāki, 19 NVO dalībnieki) sadarbībai, interešu aizstāvības stiprināšanai un atbalsta sniegšanai savam bērnam;
- uzlabota piekļuve informatīvajai videi, uzturot un papildinot E- punktu bērnu ar speciālām vajadzībām ģimenēm un pedagogiem (http://www.iic.lv/e-punkts/);
- veikta padziļināta izpēte par Jēkabpils pašvaldības teritorijā veiktajām darbībām bērnu ar funkcionāliem traucējumiem integrēšanas jomā laika periodā no 2004. līdz 2014. gadam, uz kā pamata izstrādāti „Stratēģiskie uzstādījumi un rīcības virzieni bērnu un jauniešu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai” Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/099
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Izglītības projekti"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs",Resursu centrs Pedverket
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22211.05 EUR / 15 610.01 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18990.44 EUR / 13 346.56 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 999.50 EUR / 702.45 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2221.11 EUR / 1 561.00 LVL;
Juridiskā adrese: Bebru iela 57, Jēkabpils, LV-5200
Tālr. nr.: 29164099
Fakss: -
E-pasts:

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org