eez-2009  grafiskais elements


ATBALSTA SISTĒMAS UZLABOŠANA ROMU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta vispārējais mērķis ir vienotas sabiedrības veidošana Latvijā, attīstot atbalsta mehānismus romu kopienai Latvijā.

Projekta tiešais mērķis ir sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

Projekta mērķa grupa ir Latvijā visvairāk diskriminētā mazākumtautību grupa - romu bērni un jaunieši un viņu ģimenes.

Īstenošanas vieta: ir Zemgales reģions (Jelgavas pilsēta).
Teritorijas attīstības līmeņa indekss Zemgales reģionam: -0,490, Jelgavas pilsētai: - 0,236.

Galvenās aktivitātes: romu integrēšanas stratēģijas pašvaldībai, atbilstoši LV un ES integrācijas politikas principiem, izstrāde, apmācības par dažādības vadību un nediskrimināciju izglītībā, darbības nodrošināšana Resursu centros romu bērniem un jauniešiem, romu jauniešu izglītošana par pilsonību, dzimumu līdztiesību un brīvprātīgo darbu, inovatīvu starpkultūras pasākumu īstenošana, profesionāļu konsultācijas un starpetnisko NVO sadarbības tīkla izveide u.c.

Projektā plānotie galvenie rezultāti ir: izstrādāta inovatīva pašvaldības līmeņa romu integrācijas stratēģija, veicināta romu bērnu un jauniešu iekļaušana izglītībā un sabiedrībā, un romu kopienas integrācija sabiedrībā, apmācīti pedagogi un pašvaldību darbinieki, aktivizēti romu jaunieši, iesaistīta pamatnācija un mazināti negatīvie stereotipi pret romiem, paaugstināts romu pašnovērtējums un rosināta viņu pilsoniskā aktivitāte (pilsonības iegūšana, dzimumu līdztiesība, brīvprātīgais darbs).

Результаты проекта: Projekta mērķis sasniegts pilnā mērā, jo:
- projekta īstenošanas laikā ir sekmēta romu bērnu un jauniešu iekļaušana izglītības sistēmā un darba tirgū, apmācot 36 Jelgavas pilsētas pedagogus un speciālistus darbam ar romu bērniem un jauniešiem.
- paaugstināts romu jauniešu pašvērtējums un viņu pilsoniskā aktivitāte, īstenojot 3 (trīs) praktikumus romu jauniešiem un viņu vienaudžiem par pilsonību, dzimumu līdztiesību un brīvprātīgo darbu, kuros kopā piedalījās 48 dalībnieki (no tiem 22 romu jaunieši);
- veicināta romu ģimeņu integrācija sabiedrībā, kā arī rosināts starpkultūru dialogs sociālo atšķirību un stereotipu negatīvās ietekmes mazināšanai, īstenojot aktivitātes aizspriedumus mazināšanai pret romiem, un stiprinot romu NVO darbību, kā arī īstenojot 3 (trīs) inovatīvus starpkultūru komunikācijas pasākumus romu bērniem, jauniešiem un viņu vienaudžiem, kuros kopumā iesaistījušies vairāk nekā 270 dalībnieki.

Projekta īstenošanas laikā veiktie pasākumi romu integrācijas atbalstam, tai skaitā projekta ietvaros izstrādātie
„Integrācijas stratēģiskie uzstādījumi un rīcības virzieni to īstenošanai romu integrācijai Jelgavas pilsētā”, kas pieejami un izmantojami jebkurā pašvaldībā, kurā dzīvo romu kopienas pārstāvji, ir veicinājuši vienotas sabiedrības veidošanu Latvijā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/2/MIC/008
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 15.05.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Izglītības projekti" (IP)
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs",Resursu centrs Pedverket,Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas" (Romu NVO)
Место осуществления проекта: Jelgava
Регион(ы) осуществления проекта: Zemgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 22216.43 EUR / 15 613.80 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18993.26 EUR / 13 348.54 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 999.65 EUR / 702.56 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2223.52 EUR / 1 562.70 LVL;
Юридическии адрес: Bebru iela 57, Jēkabpils, LV-5201
Номер тел.: +371 29164099
Е-почта:
Домашняя страница: -

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org