Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > ATBALSTA SISTĒMAS UZLABOŠANA ROMU BĒRNIEM UN JAUNI[..]

eez-2009  grafiskais elements


ATBALSTA SISTĒMAS UZLABOŠANA ROMU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir vienotas sabiedrības veidošana Latvijā, attīstot atbalsta mehānismus romu kopienai Latvijā.

Projekta tiešais mērķis ir sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

Projekta mērķa grupa ir Latvijā visvairāk diskriminētā mazākumtautību grupa - romu bērni un jaunieši un viņu ģimenes.

Īstenošanas vieta: ir Zemgales reģions (Jelgavas pilsēta).
Teritorijas attīstības līmeņa indekss Zemgales reģionam: -0,490, Jelgavas pilsētai: - 0,236.

Galvenās aktivitātes: romu integrēšanas stratēģijas pašvaldībai, atbilstoši LV un ES integrācijas politikas principiem, izstrāde, apmācības par dažādības vadību un nediskrimināciju izglītībā, darbības nodrošināšana Resursu centros romu bērniem un jauniešiem, romu jauniešu izglītošana par pilsonību, dzimumu līdztiesību un brīvprātīgo darbu, inovatīvu starpkultūras pasākumu īstenošana, profesionāļu konsultācijas un starpetnisko NVO sadarbības tīkla izveide u.c.

Projektā plānotie galvenie rezultāti ir: izstrādāta inovatīva pašvaldības līmeņa romu integrācijas stratēģija, veicināta romu bērnu un jauniešu iekļaušana izglītībā un sabiedrībā, un romu kopienas integrācija sabiedrībā, apmācīti pedagogi un pašvaldību darbinieki, aktivizēti romu jaunieši, iesaistīta pamatnācija un mazināti negatīvie stereotipi pret romiem, paaugstināts romu pašnovērtējums un rosināta viņu pilsoniskā aktivitāte (pilsonības iegūšana, dzimumu līdztiesība, brīvprātīgais darbs).

Projekta rezultāti: Projekta mērķis sasniegts pilnā mērā, jo:
- projekta īstenošanas laikā ir sekmēta romu bērnu un jauniešu iekļaušana izglītības sistēmā un darba tirgū, apmācot 36 Jelgavas pilsētas pedagogus un speciālistus darbam ar romu bērniem un jauniešiem.
- paaugstināts romu jauniešu pašvērtējums un viņu pilsoniskā aktivitāte, īstenojot 3 (trīs) praktikumus romu jauniešiem un viņu vienaudžiem par pilsonību, dzimumu līdztiesību un brīvprātīgo darbu, kuros kopā piedalījās 48 dalībnieki (no tiem 22 romu jaunieši);
- veicināta romu ģimeņu integrācija sabiedrībā, kā arī rosināts starpkultūru dialogs sociālo atšķirību un stereotipu negatīvās ietekmes mazināšanai, īstenojot aktivitātes aizspriedumus mazināšanai pret romiem, un stiprinot romu NVO darbību, kā arī īstenojot 3 (trīs) inovatīvus starpkultūru komunikācijas pasākumus romu bērniem, jauniešiem un viņu vienaudžiem, kuros kopumā iesaistījušies vairāk nekā 270 dalībnieki.

Projekta īstenošanas laikā veiktie pasākumi romu integrācijas atbalstam, tai skaitā projekta ietvaros izstrādātie
„Integrācijas stratēģiskie uzstādījumi un rīcības virzieni to īstenošanai romu integrācijai Jelgavas pilsētā”, kas pieejami un izmantojami jebkurā pašvaldībā, kurā dzīvo romu kopienas pārstāvji, ir veicinājuši vienotas sabiedrības veidošanu Latvijā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/2/MIC/008
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Izglītības projekti" (IP)
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs",Resursu centrs Pedverket,Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas" (Romu NVO)
Projekta īstenošanas vieta(s): Jelgava
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22216.43 EUR / 15 613.80 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18993.26 EUR / 13 348.54 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 999.65 EUR / 702.56 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2223.52 EUR / 1 562.70 LVL;
Juridiskā adrese: Bebru iela 57, Jēkabpils, LV-5201
Tālr. nr.: +371 29164099
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org