eez-2009  grafiskais elements


Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta nosaukums – „Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā”
Projekta mērķis - veicināt biedrības biedru, pensijas un pirmspensijas vecuma personu sociālo iekļaušanos un integrāciju darba tirgū piedaloties inovatīva sociālā pakalpojuma veidošanā un uzlabot pieejamās sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti Jelgavas pilsētā.
Projekta mērķa grupa – 25 pensijas un pirmspensijas vecuma personas
Projekta aktivitātes- Asistentu amata apraksta un pienākumu, apmācību programmas un darbības modeļa izstrāde, ģimenes asistentu apmācība, sociālā pakalpojumu saņēmēju - riska grupas ģimenes ar bērniem apzināšana un pakalpojuma ieviešana, kultūras pasākumi un konference.
Projekta rezultāti – izstrādāta ģimenes asistentu apmācības programma, 25 apmācītas pirmspensijas un pensijas vecuma personas, izstrādāts un ieviests jauns sociālais pakalpojums, veicināta pensijas un pirmspensijas vecuma personu integrācija un iekļaušanās darba tirgū.
Projekta sadarbības partneris – pašvaldības iestāde ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde”
Projekta īstenošanas laiks – 01.05.2015.-30.04.2016.(12 mēneši)

Projekta rezultāti: Projekta īstenošana tika veikta Jelgavā, laika posmā no 01.05.2014. līdz 30.04.2016.
Projekta īstenošanas gaitā apvienojot Jelgavas Pensionāru biedrības un JSLP cilvēkresursus ir panākts būtisks ieguldījums projekta mērķa sasniegšanai:

1. Nokomplektēta pirmspensijas un pensijas vecuma mērķa grupa 28 cilvēku sastāvā, kas piedalījās apmācību procesā iegūstot jaunas zināšanas un prasmes.
2. Izstrādāta un realizēta apmācības programma “Ģimenes asistents”, kā arī darbības moduļis inovatīvā sociālā pakalpojuma ieviešanai. Tika apmācīti 28 pirmspensijas un pensijas vecuma personas. Tika izstrādāti ģimenes asistenta amatu apraksti un uzdevumi.

3. Apzinātas riska grupas ģimenes ar bērniem, kuram nepieciešams ģimenes asistenta pakalpojums.

4. Ieviests inovatīvais sociālais pakalpojums - ģimenes asistenta pakalpojums riska ģimenēm ar bērniem.
5. 24 personas ir sagatavotas ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanai
6. Tika organizēti un apmeklēti daudzveidīgie kultūras pasākumi

7. Īstenojot projektu nostiprinājās sadarbība starp NVO un Jelgavas pilsētas pašvaldību sociālo problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā. Uzlabojusies sadarbība starp paaudzēm. Uzlabojies kopienas izpratne par ģimeņu ar bērniem sociālajām problēmām. Tika praktizēts komandas darbs: ģimenes asistenti, projekta vadītājs, aktivitāšu kurators, mentors un sociālais darbinieks. Rezultātā ģimene ar bērniem, apguva jaunas prasmes un iemaņas, kā arī uzlabojas ģimenes sociālā situācija.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/081
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 11.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Projekta īstenošanas vieta(s): Jelgava
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19432.91 EUR / 13 657.53 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 16615.14 EUR / 11 677.19 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 874.48 EUR / 614.59 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1943.29 EUR / 1 365.75 LVL;
Juridiskā adrese: Dobeles iela 62A, Jelgava, LV-3001
Tālr. nr.: 26190589
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.expresis.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org