eez-2009  grafiskais elements


Vairosim mīlestību!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis – ar brīvprātīgā darba palīdzību veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un, stiprināt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sociālo iekļaušanos, sekmējot starppaaudžu sadarbību sociālo problēmu risināšanā un prasmju nodošanā.
Projekta mērķa grupa - personas ar funkcionāliem traucējumiem, daudzbērnu un nepilnās ģimenes.
Projekts paredz nodrošināt daudzpusīgas aktivitātes, kas veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā caur kompetenču attīstīšanu, veicināt neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanu pagasta dzīvē, kā arī īpašu uzmanību pievēršot jauniešu personīgajai un profesionālajai izaugsmei.
Partneris Ēveles pamatskola projekta īstenošanai ļaus izmantot telpas plānotajām aktivitātēm. Projekta mērķis un paredzētās aktivitātes atbilst Ēveles pamatskolas izvirzītajiem mērķiem, kas paredz vispusīgu personības attīstību, dzīves prasmju un vispārīgo zināšanu attīstīšanu, jauniešu pašapziņas celšanu

Projekta rezultāti: Projektā tika veicināta sociālās nevienlīdzības mazināšanos Ēveles pagastā caur sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sociālo prasmju pilnveidošanu un integrāciju sabiedrībā, kā arī sekmējot starppaaudžu sadarbību sociālo problēmu risināšanā un prasmju nodošanā.
Lai sekmētu mērķa sasniegšanu, projektā bija paredzētas vairākas savstarpēji papildinošas aktivitātes, lai caur veselīga brīvā laika pavadīšanu, apmācībām un lekciju cikliem par ģimenes tradīciju un svētku svinēšanas tradīcijām dotu iespēju sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām integrāciju sabiedrībā caur kompetenču attīstīšanu, prasmju apgūšanu un pilnveidošana, jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un tā popularizēšanā, kā arī aktīvu līdzdalību atbalsta tīklā veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu personīgajai un profesionālajai izaugsmei.
Projekta tiešie labuma guvēji bija Ēveles pagasta iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, kā arī personas ar invaliditāti, kopā 350 personas, kas piedalās projekta aktivitātēs.
Projekta netiešie labuma guvēji Burtnieku novada iedzīvotāji, jo novadā tiek mazināta sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu izolētība un veicināta to integrācija sabiedrībā. Projekta dalībnieki pēc projekta realizācijas spēs daudz aktīvāk piedalīties sabiedrības norises procesos.
Sasniegti šādi rezultāti: Noorganizētas 94 nodarbības un 2 ģimenes sporta dienas, piedalījušies 70 un 80 personas un 20 brīvprātīgie. Noorganizētas 10 nodarbības bērnu emocionālai audzināšanai un 12 nodarbības lekciju cikā ”Seksuālā izglītība”, 6 nodarbības datorapmācībā. Noorganizētas 32 radošo nodarbību darbnīcas, mūsu senču amatprasmes brauciens. Organizēti 2 Projekta atklāšanas un noslēguma semināri.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/020
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 08.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Pāvulēni"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: ĒVELES PAMATSKOLA
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 12179.03 EUR / 8 559.47 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 10413.07 EUR / 7 318.35 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 548.06 EUR / 385.18 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1217.90 EUR / 855.94 LVL;
Juridiskā adrese: „Dziļlejas”, Ēveles pagasts, Ēveles pagasts, Burtnieku novads, LV-4712
Tālr. nr.: +37129514605
E-pasts:

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org