eez-2009  grafiskais elements


Cilvēki mums līdzās

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Kurzemes reģionā viens no visnepieciešamākajiem sociālajiem pakalpojumiem ir sociālās rehabilitācija – integrācijas pasākumi bērniem t.sk. ar invaliditāti, turklāt dienas aprūpes centru pakalpojumu piedāvājums nav pietiekams. AC Cimdiņš ir viens no diviem NVO – dienas aprūpes centriem, kas Kurzemes reģionā ir reģistrēts kā dienas aprūpes centrs, kas nodrošina attiecīgo sociālo pakalpojumu un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti labklājību Ventspils pilsētā un novadā nodrošinot tādus sociālos pakalpojumus, kas veicina viņu integrēšanos sabiedrībā.
Projekta ietvaros ir ieplānots īstenot kompleksas aktivitātes, lai veicinātu mērķa grupas veiksmīgāku integrēšanos sabiedrībā – tiek plānoti inovatīvi pasākumi (darba metodikas izstrāde) pašvaldību sociālajiem dienestiem un tiks organizēti praktiski pasākumi mērķa grupai. Šāda kompleksa pieeja ļaus veicināt mērķa grupas ģimeņu labklājību. Turklāt projekta aktivitātes vērstas arī uz mērķa grupas darba iemaņu veidošanu un stabilizēšanu, ne tikai lai integrētu viņus sabiedrībā, bet arī lai veicinātu viņu iesaisti darba tirgū.
Visas aktivitātes plānotas, lai projekta mērķa grupai (bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, NVO darbinieki, t.sk. brīvprātīgajiem darbiniekiem), nodrošinātu kompleksu un ilgtspējīgu projekta problemātikas risinājumu.
Aktivitāšu rezultātā kā būtiskāko jāmin inovatīvu izstrādāto metodisko materiālu pašvaldību sociālajiem dienestiem darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām dzīvesvietās, nodrošinātos sociālās integrācijas pasākumus šiem bērniem un jauniešiem.
Projekts sākot ar 2015.gada 1.aprīli ilgs 12 mēnešus un tas tiks īstenots Kurzemes reģionā – Ventspils pilsētā un novadā kopīgi ar partneri – Ventspils pašvaldības sociālo dienestu.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošana notikusi Ventspils novadā un pilsētā.
Projekta īstenošanas periods bija no 01.05.2015. līdz 30.04.2016..
Sasniegti šādi rezultāti: Noslēgts 1 divpusējs partnerības līgums starp AC Cimdiņš un Latvijas partnerorganizāciju. Notikušas 4 projekta darba grupas sanāksmes. Izstrādāts 1 metodiskais materiāls novadu sociālajiem darbiniekiem darbā ar bērniem un jauniešiem ar speciālām, īpašām vajadzībām. Metodiskā materiāla ietvaros izgatavoti 1000 informatīvie bukleti. 30 Ventspils novada bērni un jaunieši ar speciālām, īpašām vajadzībām piedalījušies projekta pilotaktivitātē pamatojoties uz izstrādāto materiālu. 100 Ventspils pilsētas bērni un jaunieši ar speciālām, īpašām vajadzībām piedalījušies projekta aktivitātēs. Izveidota 1 projekta mērķa grupas vecāku atbalsta un pašpalīdzības grupa. 4 speciālistu nodarbības (pēc individuāliem plāniem) pieejamas 130 mērķa grupas pārstāvjiem. Izsūtīti 2 preses paziņojumi masu medijiem. Informācijas par projektu latviešu un angļu valodā ievietota 2 projekta ieviesējorganizāciju mājas lapās Internetā. Notikuši 2 projekta uzsākšanas un noslēguma pasākumi.
Projekta rezultāti deva iespēju iesaistītajiem speciālistiem uzlabot sava darba kvalitāti, tādējādi nodrošinot labāku rezultātu darbā ar īpašo bērnu un jauniešu sociālo integrāciju. Nozīmīgs bija papildus veiktais darbs vecāku atbalsta grupu ietvaros, kas ļāva labāk izprast arī ģimeņu specifiskās vajadzības.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/025
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 29.04.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Ventspils novada sociālais dienests
Projekta īstenošanas vieta(s): Ventspils
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22221.00 EUR / 15 617.01 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18998.95 EUR / 13 352.54 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 999.95 EUR / 702.77 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2222.10 EUR / 1 561.70 LVL;
Juridiskā adrese: Atpūtas iela 16, Ventspils, LV-3601
Tālr. nr.: +371 29238947
E-pasts:
Mājas lapa: www.cimdins.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org