Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības m[..]

eez-2009  grafiskais elements


Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis – īstenot kompleksus atbalsta pasākumus sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, sekmējot to integrāciju sabiedrībā un veicinot labklājības izaugsmi.
Projekta mērķa grupa – sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni (45), jaunieši (24), bērnu vecāki (28) un Biedrības biedri (10).
Projekta īstenošanas vieta – Preiļu un Riebiņu novadi.
Sagaidāmais rezultāts – izveidoti jauni atbalsta pasākumi jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, tādējādi uzlabojot šo personu dzīves kvalitāti.
Galvenās projekta aktivitātes:
atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem (attīstošās nodarbības; radošās darbnīcas; vides izzinošā nometne; apmācību kurss „Bērna emocionālā audzināšana”; nodarbību cikls „Esi zinošs un palīdzi izaugt veselam bērnam!”);
atbalsta pasākumi jauniešiem (atbalsta grupa; nodarbību cikls „ES pasaulē, pasaule MANĪ”, kur, sadarbojoties vairākiem speciālistiem, tiks veicināts preventīvais darbs ar jauniešiem; mākslas terapijas nodarbības; radošās darbnīcas; Corel Draw programmas apguve);
projekta vadība;
informācijas un publicitātes pasākumi;
kapacitātes stiprināšanas pasākumi.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis – īstenot kompleksus atbalsta pasākumus sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, sekmējot to integrāciju sabiedrībā un veicinot labklājības izaugsmi.
Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā:
1) 62 bērnu vecākiem un 24 biedrības biedriem, iesaistoties piedāvātajās aktivitātēs, bijusi iespēja apgūt noderīgas zināšanas, tādejādi sekmīgāk iekļaujoties mūsdienu sabiedrībā; informācija par mērķa grupas apmierinātību, kas apliecina mērķa sasniegšanu, apkopota novērtējuma anketu datu kopsavilkumos;
2) nodrošināta noderīgu prasmju, iemaņu un zināšanu apguve, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšana 82 bērniem, tādejādi mazinot sociālo atstumtību; vairumam šo bērnu vecāku veicināta labklājības izaugsme, jo, bērniem apmeklējot dienas nometni, to vecākiem bijusi iespēja pilnvērtīgi nodoties darba gaitām; informācija par mērķa grupas apmierinātību, kas apliecina mērķa sasniegšanu, apkopota novērtējuma anketu datu kopsavilkumos;
3) nodrošināta noderīgu prasmju, iemaņu un zināšanu apguve, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšana 104 jauniešiem, kas ļauj sekmīgāk iekļauties mūsdienu sabiedrībā, tomēr attiecībā uz šo mērķa grupu izvirzītais mērķis nav pilnībā sasniegts, jo sākotnēji bija plānots mazāks jauniešu skaits, kas iesaistās visās aktivitātēs, tādejādi sevi vispusīgi izglītojot, bet reāli jaunieši izvēlējās tās nodarbības, kas viņiem šķita saistošas; informācija par mērķa grupas apmierinātību, kas apliecina mērķa sasniegšanu, apkopota novērtējuma anketu datu kopsavilkumos; 1 jaunietei no daudzbērnu ģimenes veicināta labklājības izaugsme, projekta ietvaros pilnveidojot prasmes, kas šobrīd ļauj gūt papildus ienākumus;
4) Preiļu un Riebiņu novados mazinājusies ģimeņu ar bērniem un jauniešu sociālā atstumtība un sekmēta to sociālā līdzdalība.
Biedrība 2015.gada decembrī iesniegusi Labklājības ministrijā dokumentus, lai uzsāktu sociālā pakalpojuma sniegšanu (BEA un "Bez pēriena" atbalsta grupas), inovatīvi pakalpojumi, jo Preiļos/Riebiņos līdz šim tas nav bijis pieejams

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/074
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 23.04.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Riebiņu novads,Preiļu novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 9
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22222.21 EUR / 15 617.86 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18999.99 EUR / 13 353.27 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1000.00 EUR / 702.80 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2222.22 EUR / 1 561.79 LVL;
Juridiskā adrese: Mehanizatoru iela 7-5, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Tālr. nr.: +22339980
E-pasts:
Mājas lapa: https://www.draugiem.lv/group/18629436/gimenu-atbalsta-centrs-pukuzirnis/

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org