eez-2009  grafiskais elements


Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Fonda darbības programma 2,5 gadu periodam paredz vairākus pasākumus Latgales organizācijām sociālajā un izglītības jomā. Darbības programmas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšanai izglītības un sociālajā jomā. Galvenās aktivitātes ir sekojošas:
-Sadarbības veicināšana: dalība nacionālajos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos
-Cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana: Projekts „Brīvpusdienas skolēniem Latgalē”, dalība projektā „Skolas soma”, Stipendijas 9. klašu absolventiem Latgalē, Gada balva skolotājam
- Sadarbības veicināšana: starpnozaru sadarbība starp nevalstiskajām organizācijām
- Dažādu iedzīvotāju grupu interešu aizstāvība un līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
- Pasākumi papildus finansējuma avotu piesaistei fonda „Veronika” un izglītības un sociālajā jomā strādājošo NVO darbības nodrošināšanai
- Brīvprātīgā darba popularizēšana un brīvprātīgo skaita palielināšana nevalstiskajās organizācijās
-Kapacitātes stiprināšanas pasākumi: fonda „Veronika” stratēģijas pamatnostādņu izstrāde un pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju
- Latgales skolu vecāku mobilizēšana iesaistei bērnu un jauniešu problēmu risināšanā
- Pasākumi NVO un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesos - Latgales skolotāju un NVO biedru iepazīšanās ar Eiropas Savienības institūcijām un lēmumu pieņemšanas procesu
- Nevalstisko organizāciju līdzdalības modeļa stiprināšana
- Publicitātes pasākumi.
Darbības programmas realizācijas rezultātā tika palielināts organizāciju skaits, kuru darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību reģionālā līmenī.

Результаты проекта: Programmas mērķis bija stiprināt pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšanai izglītības un sociālajā jomā. Projekta mērķa grupa bija Latvijas Latgales reģiona iedzīvotāji: 200 Latgales skolu pārstāvji un 200 maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, kā arī 400 NVO biedri un 150 NVO darbinieki. Galvenie sasniegti rezultāti programmā:
1) Izstrādātas fonda „Veronika” stratēģijas pamatnostādnes;
2) Atrasts 1 ziedotājs akcijas “Skolas soma” ietvaros, rezultātā kā ziedojums ir nodoti kancelejas preču komplekti 20 skolām. Ir panākta vienošanās par turpmāku atbalstu akcijai, par ko ir parakstīts līgums ar “Ziedot.lv”;
3) Sagatavots un izplatīts 1 informatīvs materiāls par stipendijām un finansiālu atbalstu jauniešiem studiju uzsākšanai un turpināšanai;
4) Sniegts atzinums par publicētu “Pētījumu par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem un riskiem jauniešiem vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem” (2014) Izglītības un Zinātnes ministrijai;
5) ir iesniegts pieteikums iniciatīvas “Stipendijas 9. klašu absolventiem Latgalē” finansēšanai no valsts budžeta. Pieteikums ir adresēts LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai;
6) 4 NVO ir iesaistījušas rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā un nacionālā līmenī. Ņemta dalība Saeimas komisijās –2 reizes;
7) Notika konsultācijas NVO 140 stundu apmērā, informācijas sniegšana 372 organizācijām.
Programmas īstenošanas laikā nodrošināta plaša publicitāte: 7 publikācijas fonda tīmekļa vietnē, 2 publikācijas partnera tīmekļa vietnē, 7 raksti presē un Internet portālos, 1 radio raidījums.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/160
Дата утверждения проекта: 15.09.2014.
Дата заключения проектного договора: 06.01.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Место осуществления проекта: Rīga,Daugavpils,Preiļi
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 26423.10 EUR / 18 570.26 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 22591.75 EUR / 15 877.57 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 1189.04 EUR / 835.66 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2642.31 EUR / 1 857.03 LVL;
Юридическии адрес: Kr.Valdemāra 118, Rīga, LV-1013
Номер тел.: 67211433, 26465012
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.fondsveronika.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org