Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demo[..]

eez-2009  grafiskais elements


Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Fonda darbības programma 2,5 gadu periodam paredz vairākus pasākumus Latgales organizācijām sociālajā un izglītības jomā. Darbības programmas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšanai izglītības un sociālajā jomā. Galvenās aktivitātes ir sekojošas:
-Sadarbības veicināšana: dalība nacionālajos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos
-Cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana: Projekts „Brīvpusdienas skolēniem Latgalē”, dalība projektā „Skolas soma”, Stipendijas 9. klašu absolventiem Latgalē, Gada balva skolotājam
- Sadarbības veicināšana: starpnozaru sadarbība starp nevalstiskajām organizācijām
- Dažādu iedzīvotāju grupu interešu aizstāvība un līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
- Pasākumi papildus finansējuma avotu piesaistei fonda „Veronika” un izglītības un sociālajā jomā strādājošo NVO darbības nodrošināšanai
- Brīvprātīgā darba popularizēšana un brīvprātīgo skaita palielināšana nevalstiskajās organizācijās
-Kapacitātes stiprināšanas pasākumi: fonda „Veronika” stratēģijas pamatnostādņu izstrāde un pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju
- Latgales skolu vecāku mobilizēšana iesaistei bērnu un jauniešu problēmu risināšanā
- Pasākumi NVO un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesos - Latgales skolotāju un NVO biedru iepazīšanās ar Eiropas Savienības institūcijām un lēmumu pieņemšanas procesu
- Nevalstisko organizāciju līdzdalības modeļa stiprināšana
- Publicitātes pasākumi.
Darbības programmas realizācijas rezultātā tika palielināts organizāciju skaits, kuru darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību reģionālā līmenī.

Projekta rezultāti: Programmas mērķis bija stiprināt pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšanai izglītības un sociālajā jomā. Projekta mērķa grupa bija Latvijas Latgales reģiona iedzīvotāji: 200 Latgales skolu pārstāvji un 200 maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, kā arī 400 NVO biedri un 150 NVO darbinieki. Galvenie sasniegti rezultāti programmā:
1) Izstrādātas fonda „Veronika” stratēģijas pamatnostādnes;
2) Atrasts 1 ziedotājs akcijas “Skolas soma” ietvaros, rezultātā kā ziedojums ir nodoti kancelejas preču komplekti 20 skolām. Ir panākta vienošanās par turpmāku atbalstu akcijai, par ko ir parakstīts līgums ar “Ziedot.lv”;
3) Sagatavots un izplatīts 1 informatīvs materiāls par stipendijām un finansiālu atbalstu jauniešiem studiju uzsākšanai un turpināšanai;
4) Sniegts atzinums par publicētu “Pētījumu par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem un riskiem jauniešiem vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem” (2014) Izglītības un Zinātnes ministrijai;
5) ir iesniegts pieteikums iniciatīvas “Stipendijas 9. klašu absolventiem Latgalē” finansēšanai no valsts budžeta. Pieteikums ir adresēts LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai;
6) 4 NVO ir iesaistījušas rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā un nacionālā līmenī. Ņemta dalība Saeimas komisijās –2 reizes;
7) Notika konsultācijas NVO 140 stundu apmērā, informācijas sniegšana 372 organizācijām.
Programmas īstenošanas laikā nodrošināta plaša publicitāte: 7 publikācijas fonda tīmekļa vietnē, 2 publikācijas partnera tīmekļa vietnē, 7 raksti presē un Internet portālos, 1 radio raidījums.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/160
Projekta apstiprināšanas datums: 15.09.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 06.01.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Daugavpils,Preiļi
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 26423.10 EUR / 18 570.26 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 22591.75 EUR / 15 877.57 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1189.04 EUR / 835.66 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2642.31 EUR / 1 857.03 LVL;
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra 118, Rīga, LV-1013
Tālr. nr.: 67211433, 26465012
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.fondsveronika.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org