Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līd[..]

eez-2009  grafiskais elements


LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Darbības programmas mērķis ir stiprināt Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB), lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā no vietēja līdz globālam līmenim.

Programma balstīta uz diviem galvenajiem aktivitāšu blokiem:
1) jaunu biedru piesaisti un esošo noturēšanu, nodrošinot biedru interešu apmierināšanu un regulāru komunikāciju, kā arī LOB aktivitāšu publicitāti un sabiedrības (gk., bērnu un jauniešu) izglītošanu par dabas aizsardzības jautājumiem;
2) līdzdalību ar dabas aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanas procesos no vietējā līdz globālam līmenim, ietverot gan tiešas līdzdalības aktivitātes, gan dažāda līmeņa sadarbības tīklu veidošanu līdzdalības iespēju veicināšanai.

Papildus minētajiem blokiem paredzētas aktivitātes līdzekļu piesaistei.

Galvenie plānotie rezultāti ir LOB biedru skaita palielināšana līdz 1000 un dabas aizsardzības interešu ievērošanas nodrošināšana dažāda līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta rezultāti: Gada plāna mērķis bija dot pamatu LOB biedru skaita stabilam pieaugumam ar īpašu uzsvaru uz jauniešiem vecumā no 10 līdz 21 gadam, noskaidrojot iedzīvotāju intereses un nodrošinot regulārus kontaktus ar biedriem. Projekta mērķa grupa bija 1004 Latvijas iedzīvotāji, 1 NVO, 140 NVO biedri. Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1) Veikta 1004 iedzīvotāju aptauja par zināšanām dabas aizsardzības jomā. LOB biedru skaits palielinājies līdz 539. Jauno biedru skaits 2015. gadā ir 70. Sekotāju skaits: Twitter – 1120, Facebook – 890, Draugiem – 890.
2) LOB pārstāvji piedalījušies uzraudzības grupās 4 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos. LOB sniegusi atzinumus un iesaistījusies 10 normatīvo aktu projektu vai plānošanas dokumentu izstrādes vai grozījumu veikšanas procesā:
Aizsargjoslu likums,
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes,
EK Putnu un Biotopu direktīvas,
MK noteikumi par kompensāciju izmaksu par aizsargājamu dzīvnieku nodarītiem zaudējumiem,
Makšķerēšanas noteikumi,
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu",
Reģionālās attīstības koordinācijas padomes nolikums,
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi,
Ķemeru nacionālā parka individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts,
Medību likums.
LOB speciālisti iesaistījušies sniegto sertificēto ekspertu atzinumus par putniem izvērtēšanā;
LOB interneta lapā publicētas 8 ziņas par projekta aktivitātēm;
LOB kopējie ienākumi no vispārīgiem ziedojumiem, biedru naudas un tirdzniecības sasniedz 9000 EUR gadā.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/058
Projekta apstiprināšanas datums: 15.09.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 22.12.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 30796.06 EUR / 21 643.59 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 22800.00 EUR / 16 023.93 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1200.00 EUR / 843.36 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6796.06 EUR / 4 776.30 LVL;
Juridiskā adrese: "Priedulāji, Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV-3146
Tālr. nr.: 67221580, 26028225
Fakss:
E-pasts:
Mājas lapa: www.lob.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org