Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām bied[..]

eez-2009  grafiskais elements


Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta rezultātā tiks īstenota darbības programma, kuras mērķi ir atbalstīt cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju darbību, veicinot šīs specifiskās grupas cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši ANO Konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību Latvijā, kā arī nodrošināt regulāru un ilglaicīgu cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā gan nacionālā, gan vietējā līmenī, stiprinot vietējo un reģionālo cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti.
Lai sasniegtu šo mērķi tiks apkopota un strukturēta kontaktinformācija par vietējām un reģionālām cilvēku ar invaliditāti organizācijām un veiktas aktivitātes, šo organizāciju kapacitātes celšanai – informācijas nodrošināšana par valstī notiekošajām aktivitātēm saistībā ar invaliditāti, prasmju un zināšanu paaugstināšana atzinumu sagatavošanai un sava viedokļa pārstāvēšanai kopīgi ar citām organizācijām.
Stipras un zinošas vietējās un reģionālās cilvēku ar invaliditāti organizācijas savukārt ir ļoti būtisks priekšnoteikums organizāciju apvienības veiksmīgai un efektīvai darbībai – tajā pārstāvot gan lielāku viedokļu daudzveidību, gan Latvijas reģionu skatījumu.
Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidota cilvēku ar invaliditāti organizāciju organizēta pilsoniska sabiedrība, kas spēs pārstāvēt savas mērķa grupas intereses dažāda līmeņa pārvaldības iestādēs.

Projekta rezultāti: Programmas mērķis bija atbalstīt cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju darbību, veicinot šīs specifiskās grupas cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši ANO Konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kā arī nodrošināt regulāru un ilglaicīgu cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā. Projekta mērķa grupa bija 140 nevalstiskās organizācijas, 380 NVO dalībnieki (no tiem 280 biedri un 100 darbinieki), kā arī netiešā mērķa grupa 120 000 iedzīvotāju – cilvēki ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām.
Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1. Apzinātas 76 vietējās un reģionālas cilvēku ar invaliditāti organizācijas un to filiāles.
2. Organizētas 4 SUSTENTO dalīborganizāciju pārstāvniecības sapulces (ar vidēji 23 dalībniekiem katrā sapulcē).
3. Līdzdalība 2 Eiropas Foruma cilvēkiem ar invaliditāti (EDF – European Disability Forum) valdes sēdēs un 4 Rīcības komitejas sēdēs.
4. Organizēta konference hronisko slimnieku/pacientu organizāciju vadītājiem, 57 dalībnieki.
5. Organizēta Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti LR Saeimā ar 70 pārstāvjiem no cilvēku ar invaliditāti NVO.
6. Līdzdalība LR Veselības ministrijas 3 darba grupās, sniegti 2 atzinumi.
7. Līdzdalība LR Labklājības ministrijas 2 darba grupās, sniegti 2 atzinumi.
8. Līdzdalība 2 starptautisku prezidentūras konferenču plānošanā un organizēšanā.
9. Līdzdalība Ārlietu ministrijas un Ukrainas NVO projekta pieteikuma sagatavošanas procesā, kā arī dalība Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 „Noteikumu par zāļu cenu veidošanas principiem”” sabiedriskajā apspriedē.
10. Organizēti 2 vietējo un reģionālo cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšanas semināri ar kopā 73 dalībniekiem.
11. Tika piesaistītas 3 jaunas organizācijas esošajā SUSTENTO apvienībā.
12. Tika uzrakstīti 3 projektu pieteikumi dažādiem finansētājiem un tika piesaistīts 1 jauns ziedotājs, kas ziedoja EUR 1000,00 SUSTENTO darbībai.
13. Īstenoti plaši publicitātes pasākumi, projekta publicitātes materiālos un visos pasākumos īpaši uzsverot EEZ finanšu instrumenta lomu Latvijas nevalstiskā sektora attīstībā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/040
Projekta apstiprināšanas datums: 15.09.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 18.12.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 23992.19 EUR / 16 861.81 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 20513.32 EUR / 14 416.84 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1079.65 EUR / 758.78 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2399.22 EUR / 1 686.18 LVL;
Juridiskā adrese: Antonijas 24, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 26855496
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.sustento.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org