Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens [..]

eez-2009  grafiskais elements


Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir attīstīt sistemātisku pieeju mērķtiecīga brīvprātīgā darba organizēšanai Latvijā un tādējādi (1) veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku integrāciju sabiedrībā, un (2) stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti un ilgtermiņa stabilitāti.
Mērķa grupa ir bērni, jaunieši, bezdarbnieki, seniori, cilvēki ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām, kā arī NVO. Projekts sadarbībā ar Kopienu fondu kustības partneriem tiek īstenots visā Latvijas teritorijā, iesaistot arī Igaunijas partnerus “Teeme” no Vīlandes.
Mērķauditoriju sasniegt palīdzēs brīvprātīgo platformas DEEDin lietošana vairākās projekta aktivitātēs. Tā ir Valmieras novada fonda veidota platforma NVO un brīvprātīgo veiksmīgākai savstarpējai tiešai un netiešai komunikācijai, kā arī brīvprātīgo personīgai izaugsmei. Mērķauditorija tiks sasniegta arī, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tādējādi piesaistot bezdarbniekus jaunu prasmju un socializēšanās iemaņu apgūšanai caur brīvprātīgo darbu. Notiks arī Labdarības skola septiņos Latvijas reģionos, NVO forumi un apmācības par brīvprātīgā darba organizēšanu u.c.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija attīstīt sistemātisku pieeju mērķtiecīga brīvprātīgā darba organizēšanai Latvijā un tādējādi veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku integrāciju sabiedrībā, un stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti un ilgtermiņa stabilitāti, jo īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku grupām.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji(5950), tai skaitā: 2601 bērni, 1533 jaunieši, 150 seniori (pensionāri un pirmspensijas vecuma cilvēki), 400 bezdarbnieki, 1266 citi iedzīvotāji (vecāki, skolu darbinieki). Kā arī NVO(120), kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 85 biedri, 51 darbinieks un 115 brīvprātīgie.
Projekta laikā sasniegti šādi rezultāti:
•Portāls DEEDin ir papildināts ar jaunām funkcijām.
•Interneta platforma iztulkota igauņu valodā, ir paplašināta platformas apņemtā teritorija un atvieglota tās lietošana igauņu lietotājiem.
•Ir notikusi Labdarības skola 28 skolās Latvijā, brīvprātīgajā darbā iesaistot vairāk nekā 4000 bērnu un jauniešu un vairāk nekā 1000 pedagogu, tehniskā personāla un vecāku.
•Papildināta metodiskā rokasgrāmata par skolēnu iespējām gūt prasmes brīvprātīgā darbā (ieskaitot darba metodes skolotājiem).
•Izdots buklets 10 000 eksemplāros bezdarbniekiem un tas izplatīts visā Latvijā.
•Publicēti 12 video stāsti televīzijā “LNT” par brīvprātīgā darba pozitīvajiem piemēriem Latvijā.
•Noticis viens forums ar 73 dalībniekiem (t.sk. 52 NVO pārstāvji no 51 organizācijas) par brīvprātīgā darba vadīšanu, iekļaujot arī motivējošos piemēru stāstus dažādās jomās.
•Noticis otrs forums ar 65 dalībniekiem (t.sk. 33 unikālie NVO pārstāvji no 27 organizācijām).
• Jaunas prasmes darbā ar brīvprātīgajiem guvuši 53 darbinieki (atbildīgās personas) 26 nevalstiskajās organizācijās. Diemžēl pēdējā brīdī pirms apmācībām, daži cilvēki dalību atteica.
Projekts kopumā ir bijis sekmīgs un devis pamatīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba jomā. Tieši tāpēc projekta lielākais ieguldījums bija vērsts tieši uz NVO visā Latvijā. Gan apmācības un forumi, gan Brīvprātīgā darba mēnesis un DEEDin platformas attīstība un skaidrošana organizācijām, bija lielisks veids NVO kapacitātes celšanai. Jaunu brīvprātīgo iesaiste paplašina sabiedrības līdzdalību dažādos procesos, tādējādi vairojot arī cilvēku iesaisti valsts un vietējās kopienas veidošanā. Savukārt Labdarības skola joprojām bija pilnībā pašu dalībnieku veidota – jaunieši kopā ar saviem skolotājiem lēma, kādus brīvprātīgā darba pasākumus īstenot/veikt.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/091
Projekta apstiprināšanas datums: 11.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.12.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Valmieras novada fonds"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: MTÜ “Teeme” - Biedrība “Darīt”,Nodibinājums “Liepājas novada fonds”,Nodibinājums “Talsu novada fonds”,Nodibinājums "Kandavas novada iespēju fonds",Nodibinājums "Limbažu fonds" ,Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds"
Projekta īstenošanas vieta(s): Liepāja,Alūksne,Limbaži,Preiļi,Talsi,Kandava,Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 17
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 94281.23 EUR / 66 261.23 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 80610.45 EUR / 56 653.35 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4242.66 EUR / 2 981.76 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9428.12 EUR / 6 626.12 LVL;
Juridiskā adrese: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālr. nr.: 26136756
Fakss: n/a
E-pasts:
Mājas lapa: www.vnf.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org