eez-2009  grafiskais elements


Universālais dizains nākotnei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Šis projekts „Universālais dizains nākotnei” fokusēs uz universālo dizainu kā jaunu pieeju un jaunu domāšanu, kas Rietumeiropas valstīs tiek attīstīta jau vairākus gadu desmitus, bet Latvijā šis termins ir salīdzinoši jauns. Īpaši nozīmīga šāda projekta realizācija ir saistībā ar jauno būvniecības likumu, kas paredz cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultācijas kā valsts deleģētu funkciju. Ar šī projekta palīdzību mēs vēlamies paiet soli pretī lēmējvarai, apmācot un izglītojot kompetentus un zinošus universālā dizaina un vides pieejamības ekspertus, kas ir viens no būtiskākajiem šī projekta rezultātiem. Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvošajām nevalstiskajām organizācijām tā būs iespēja līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos un iespaidot apkārtējos notikumus, tādējādi arī uzlabojot savas dzīves apstākļus.
Projekta virsmērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, ieviešot Universālā Dizaina izpratni, apmācot NVO dalībniekus kā ekspertus un multiplikatorus. No šī izriet arī projekta mērķis - attīstīt Universālā dizaina (UD) idejas, izglītot un apmācīt UD ekspertus, kā arī veikt aktivitātes UD ieviešanai reālā dzīvē. Bet projekta netiešie mērķi ir uzlabot ne tikai cilvēku ar invaliditāti dzīvi, izmantojot Universālā dizaina pieeju, bet arī izplatīt UD idejas, lai tās kļūtu saprotamas un pieņemamas ikvienam iedzīvotājam.
Projekta galvenā mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti, kuri būs lielākie šī projekta ieguvēji arī ilgtermiņā. Kā tiešu projekta mērķauditoriju varam uzskatīt arī pašvaldību pārstāvjus, kā arī būvniecības nozarē iesaistītos profesionāļus – būvniekus, arhitektus, dizainerus.
Projekta sadarbības partneru loma projektā ir atbalsta sniegšana, konsultēšana, kā arī izglītošana un labās prakses nodošana. Partnerības pienesum mēs varam definēt kā jaunas, inovatīvas ilgtermiņā izmantojamas zināšanas un pieredze.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija attīstīt Universālā Dizaina (UD) idejas, izglītot un apmācīt UD ekspertus, kā arī veikt aktivitātes UD ieviešanai reālā dzīvē.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 1000 personas ar invaliditāti. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 20 darbinieki.

Projekta laikā sasniegtie rezultāti:
• Izstrādātā apmācību programma „Universālā dizaina ekspertu apmācības”, ir 5x2 internāttipa apmācību modelis, iekļaujot visaptverošas tēmas, kas sagatavoja vides pieejamības speciālistus ar universālā dizaina (pieejams ikvienam) filozofiju.
• „Universālā dizaina” apmācības ekspertiem.
• Apmācīto ekspertu pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģijas pilsētu Kristiansandu, kur projekta partneri piedāvāja plašu un izzinošu programmu par universālā dizaina iedzīvināšanu pilsētvidē.
• Uz apkopotās pieredzes bāzes un Norvēģijas partneru konsultācijām tika izstrādāta Universālā Dizaina audita metodoloģija ar kritērijiem dažādās kategorijās, kas palīdz izvērtēt esoša objekta, ēkas vai pilsētvides atbilstību gan Latvijas likumdošanas prasībām, gan labās prakses ieteikumiem, kā arī Universālā Dizaina principiem.
• Projekta laikā apmācītie universālā dizaina/vides pieejamības eksperti snieguši (reģistrētas) 179 konsultācijas t.sk. auditus un objektu apsekojumus uz vietas.
• Projekta noslēguma konference – uzstājās gan cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošās organizācijas, gan valsts un pašvaldību iestādes, kā arī profesionāļi, lai veidotu diskusiju par vides pieejamību un tās attīstību Latvijā un Eiropā.

Projekta sākotnējā iecere bija radīt ilgtermiņā izmantojamus rezultātus, kas veiksmīgi arī norit. Gandrīz viesi no apmācītajiem ekspertiem ir uzsākuši sarunas ar savām pašvaldībām par savu pakalpojumu piedāvāšanu, izskatot dažādus ar vides pieejamību saistītus risinājumus. Ar šī projekta palīdzību tika rasta iespēja vides pieejamību pacelt nedaudz augstākā līmenī, runājot jau par Universālā Dizaina idejām.
Projekta darbības bija vērstas uz cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, veicinot līdztiesību, kā arī pretdiskrimināciju pret šo sociālo grupu. Veicinot sabiedrības un lēmumu pieņēmēju izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, lai kļūtu par līdztiesīgiem sabiedrības locekļiem, tika nodrošināta cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību. Veidojot pieejamu vidi, tā veicina pieeju darba iespējām, nodrošina mobilitāti un līdzvērtīgu pieeju veselības aprūpei, izglītībai, kā arī prasmju attīstībai. Tomēr sociālā ilgtspēja ir saistīta arī savstarpējo sapratni un iecietību, kam lielā mērā pievērsām uzmanību ar šī projekta palīdzību.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/050
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 05.11.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Norvēģijas neredzīgo un vājredzīgo asociācijas, Vest-Agder filiāle
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 96078.82 EUR / 67 524.58 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 82147.39 EUR / 57 733.51 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4323.55 EUR / 3 038.61 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9607.88 EUR / 6 752.46 LVL;
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 67299209
E-pasts:
Mājas lapa: www.apeirons.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org