Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > 3.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu p[..]

eez-2009  grafiskais elements


3.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014) mikroprojektiem

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 03.11.2014.
Iesniegšanas datums: 05.01.2015.
Finansējums: EUR 205 057

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina trešo atklāto konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros.

Programmas „NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Kopējais apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma" pieejamais programmas līdzfinansējums mikroprojektu iesniegumu trešajā konkursā ir EUR 205 057, no tiem EUR 168 579 pieejami atbalsta jomā „Sociālā sektora aktivitātes" un EUR 36 478 atbalsta jomā „Vienotas sabiedrības veidošana" (t.sk. 95% veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments finansējums un 5% Latvijas valsts budžeta finansējums).

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 1. ir bezpeļņas organizācija; tā ir nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura; peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem;
 2. ir brīvprātīga personu apvienība, ko brīvprātīgi nodibinājušas un kurā brīvprātīgi darbojas fiziskas vai juridiskas personas;
 3. nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs; tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
 4. ir juridiska persona un darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;
 5. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas; tā atskaitās par savu darbību saviem biedriem, dibinātājiem vai finansētājiem;
 6. ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 5.janvāris līdz plkst. 18:00;

Projektu iesniegumus var iesniegt:

 • projekta iesnieguma veidlapu aizpildot un iesniedzot tiešsaistē SIF mājas lapā. Lai pieteiktos veidlapas aizpildīšanai tiešsaistē, jāiesniedz SIF organizācijas atbildīgās amatpersonas parakstīta vienošanās divos eksemplāros par tiešsaistes izmantošanu. Vienošanās veidlapu var lejupielādēt no SIF mājas lapas sadaļas „PROJEKTU KONKURSI – EEZ Finanšu instruments 2009-2014 – 3.atlase „Nevalstisko organizāciju projektu programma 2009-2014"". Saņemto vienošanos SIF parakstīs no savas puses un nosūtīs atpakaļ kopā ar tiešsaistes piekļuves datiem;
 • personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondam, Brīvības iela 40-39 (6.stāvs), Rīga, LV-1050;
 • nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu ;

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz konkrēto projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Laika posmā no 2014.gada 10.novembra līdz 12.decembrim tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu gan Rīgā, gan reģionos, par kuru norises vietu un laiku detalizētāka informācija būs pieejama SIF interneta mājas lapā.

Detalizētāka informācija par semināriem

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība semināros ir bez maksas.

Saistošie dokumenti

Apakšprogramma „Nevalstisko organizāciju projektu programma"

Apakšprogrammas īstenošanas kārtība noteikta 2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 697 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums"

Apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās.

Apakšprogrammas atbalsta jomas ir:

 1. sociālā sektora aktivitātes, tai skaitā labklājības veicināšana un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā;
 2. vienotas sabiedrības veidošana – starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un latviešu valodas apmācība, kas veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu.

NB! Viens projekta iesnieguma iesniedzējs katrā atbalsta jomā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs iesniegs vairākus projekta iesniegumus, tiks vērtēts tikai pirmais saņemtais projekta iesniegums.
Papildus tam, ja kādā no iepriekšējiem konkursiem ir ticis apstiprināts projekta iesnieguma iesniedzēja projekts kādā no divām atbalsta jomām, trešajā konkursā tas vairs nevar pretendēt uz programmas līdzfinansējumu tai pašā atbalsta jomā.

Apakšprogrammas tiešā mērķa grupa ir:

 • sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (piemēram, personas ar invaliditāti, no vardarbības cietušās personas, vardarbību veikušās personas, cilvēktirdzniecības upuri), tai skaitā bērni, jaunieši un ģimenes ar bērniem;
 • mazākumtautības, nepilsoņi;
 • nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv iepriekšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, un šo nevalstisko organizāciju dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir no EUR 5000 līdz 19 999,99;

Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

Mikroprojektu īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Kontaktpersona - SIF Projektu konkursu nodaļas vadītājas vietniece Liene Jēkabsone, tālr. 67078218, e-pasts: liene.jekabsone at sif.lv ("at" vietā simbols @);

1. Informatīvais seminārs par projekta iesniegumu sagatavošanu Latvijas reģionos:

2. Informatīvais seminārs par projekta iesniegumu sagatavošanu Rīgā

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība semināros ir bez maksas.

Semināra prezentācijas:

Semināra dalībnieki ar prezentācijas izdrukām netiks nodrošināti.

 

Saistošie dokumenti

Projekti: 17 (Pārtrauktie: 1)Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Aglonas izglītības veicināšanas biedrība"Tu esi viens no mums
2.Biedrība "Brīnummāja"Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai "Mana iespēja"
3.Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""Vienā laivā esot, kopā jāairē!
4.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Saproti Valsti
5.Biedrība „Youth for City – City for Youth”Aktīvi BrīvPrātīgs
6.Biedrība "Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm" Atbalsts viena vecāka ģimenēm - resursi vecākiem, iespējas bērniem
7.Biedrība "Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS""Zināšanas un Izpratne: saskarsmei ģimenē jākļūst par drošas nākotnes pamatu.
8.Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"Sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšana prostitūcijā nodarbinātām sievietēm Rīgā
9.Biedrība „Pulmonālās hipertensijas biedrība”Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju
10.Biedrība "Izglītības projekti" (IP)ATBALSTA SISTĒMAS UZLABOŠANA ROMU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
11.Biedrība „Skalbes”Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām
12.Biedrība "Izglītības projekti" Solis pretī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
13.Biedrība "Radi Vidi Pats" Citāda Virtuve tavam CV
14.Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā
15.Biedrība "Pāvulēni"Vairosim mīlestību!
16.Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" Cilvēki mums līdzās
17.Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem