Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai

eez-2009  grafiskais elements


Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Problēma – mazākumtautību diasporu bērniem trūkst pamatzināšanu par Latvijas vēsturi, kultūru, kalendāro svētku cikliem un latviešu valodas zināšanas ir nepietiekamas.
Mērķis - Latgales reģiona ārpusģimenes aprūpes institūciju bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju prasmju veicināšana, pilnveidojot izpratni par nacionālo identitāti un nodrošinot izglītojošas aktivitātes, kas novērš diskrimināciju un attīsta iecietību.
Mērķa grupa – ārpus ģimenes aprūpes institūciju audzēkņi
Īstenošanas vieta: Latvija, Krievijas Federācija un Baltkrievija
Galvenās aktivitātes saistītas ar mazākumtautību bērnu integrāciju sabiedrībā un latviešu valodas apguvi. Apzinātas kopīgās iezīmes un atšķirīgās nianses dažādu etnisko grupu kalendāro svētku rituālos un nodrošināti sabiedrības izpratnes līmeņa celšanas pasākumi par starpkultūru dialoga nepieciešamību.
Partnerības pienesums: stiprināta saikne ar kaimiņvalstīm – Krieviju un Baltkrieviju, apzināts kopīgais kultūras lauks un projekts integrēts modernajās tehnoloģijās sadarbībā ar „Projektu Videoatmiņa”.
Rezultāti: Mērķa grupa iepazinusies ar dažādo kultūras mantojumu – nacionālo svētku un tradīciju īpatnībām, uzlabojusi latviešu valodas prasmi un papildinājusi zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija Latgales reģiona ārpus ģimenes aprūpes institūciju bērnu un jauniešu starp kultūru komunikāciju prasmju veicināšana, pilnveidojot izpratni par nacionālo identitāti un nodrošinot izglītojošas aktivitātes, kas novērš diskrimināciju un attīsta iecietību.
Projekta mērķa grupa bija dažādas iedzīvotāju grupas, tai skaitā: 111 mazākumtautību pārstāvji, 13 latvieši. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekš minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 50 biedri, 3 darbinieki, 68 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā sasniegti šādi rezultāti:
1) noorganizēti 4 semināri ārpus ģimenes aprūpes institūciju audzēkņiem un novadītas katrā institūcijā vidēji 90 nodarbības;
2) izveidots un iespiests kalendārs 300 eksemplāros, kuros izmantoti ārpus ģimenes aprūpes iestāžu audzēkņu darbi;
3) izveidotas četras video īsfilmas par vienotu sabiedrību Latvijā, kuru tapšanā piedalījušies iesaistīto institūciju audzēkņi;
4) izveidota viena video īsfilma par pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrieviju un viena par pieredzes apmaiņas braucienu uz Krievijas Federāciju – sabiedrības integrācijas problēmas un to iespējamie risinājumi, brīvprātīgo darbu un tradīciju nozīmi vienotas sabiedrības izveidē;
5) veikts pētījums „Starp kultūru dialogs sabiedrības integrācijai”, kurā apkopotas 124 ārpus ģimenes aprūpes institūciju jauniešu un 20 Latgales reģiona mazākumtautību NVO aptaujas anketas;
6) pētījums kopā ar 6 video īsfilmām ierakstīts 800 DVD diskos un izplatīts ārpus ģimenes aprūpes institūcijās, sociālajos centros, nevalstiskajās institūcijās un interesentiem;
7) noorganizēta nometne (7dienas) - 20 jauniešiem no iesaistītajām ārpus ģimenes aprūpes institūcijām, īstenotas visas izglītojošas aktivitātes un nodrošināta apkārtējās vides sakopšanas talka;
8) noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju un Krievijas Federāciju
9) noorganizēta Krievijas Federācijas “Neatkarīgā sieviešu sociālā centra” vizīte Latvijā, dalība seminārā un iesaistīto ārpus ģimenes aprūpes institūciju apmeklējumi;
10 ) nodrošināta sadarbība ar mazākumtautību NVO, kā arī sadarbība turpmāku projektu īstenošani ar Krievijas Federācijas partneru organizāciju “Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs” un Baltkrievijas “Belaja Rusj” organizāciju.
Projekts bija vērsts uz sociālās ilgtspējas veicināšanu un vienotas sabiedrības veidošanu – gan ārpus ģimenes aprūpes institūciju audzēkņiem organizētajās ikdienas nodarbībās, gan arī kopīgajos semināros par latviešu un mazākumtautību kalendāro svētku rituāliem, gan veidojot apaļā galda diskusijas ar Latgales reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par vienotu sabiedrību, tiek nodrošināta dalība cīņā pret bērnu sociālo atstumtību un nacionālo ierobežotību savu diasporu ietvaros.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/2/MEC/014
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 06.10.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Projekts Videoatmiņa”,Neatkarīgais sieviešu sociālais centrs
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Rēzekne,Daugavpils,Ludza
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgale,Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 16
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 48073.91 EUR / 33 786.54 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 41103.19 EUR / 28 887.49 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2163.33 EUR / 1 520.40 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4807.39 EUR / 3 378.65 LVL;
Juridiskā adrese: Lienes iela 7-3, Rīga, LV-1009
Tālr. nr.: 29420910
Fakss: n/a
E-pasts:
Mājas lapa: www.saulesberni.org

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org