Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu novērtēša[..]

eez-2009  grafiskais elements


Vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu novērtēšanas un attīstīšanas motivācijas programmas izstrāde un ieviešana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Ja bērns cieš no vardarbības ģimenē, ir jāsekmē droša vide uzreiz un arī perspektīvā. Bieži krīzes centrs sniedz bērnam valsts garantēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un bērna interesēs sadarbojas ar institūcijām un bērna ģimeni. Normatīvie akti paredz vecāku - bērna saskarsmes un vecāku prasmju izvērtējumu. Tomēr vienotu izvērtēšanas standartu nav. Iesaistītie speciālisti var atšķirīgi vērtēt un lemt par bērna atgriešanos ģimenē un plānot turpmākos atbalsta pasākumus.
Projekta mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi sociālās atstumtības riskam pakļautām personām- no vardarbības ģimenē cietušiem bērniem un viņu vecākiem, izstrādājot un ieviešot inovatīvu sociālo pakalpojumu krīzes centrā – programmu vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu novērtēšanai un motivācijas veicināšanai šīs prasmes attīstīt.
Projekta partneris - Latvijas bērnu fonds līdzdarbosies programmas izstrādē un pārraudzīs, lai tā atbilstu valsts garantētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma standartiem, un sekmēs programmas ieviešanu Latvijas krīzes centros.
Projekta galvenās mērķa grupas ir no vardarbības ģimenē cietuši bērni un viņu vecāki.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija izstrādāt un ieviest vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu izvērtēšanas un attīstīšanas motivācijas programmu institūcijā, ka arī mazināt vardarbību ģimenē, novērtējot vecāku prasmes aprūpēt un audzināt bērnu un motivējot tās.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 49 no vardarbības cietušās personas. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekš minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā 26 darbinieki.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Labklājības veicināšanai izstrādāta programma, lai nodrošinātu inovatīvu sociālo pakalpojumu krīzes centrā, sociālās atstumtības riskam pakļautam personām – no vardarbības ģimene cietušiem bērniem un vardarbību veikušiem vecākiem.
• Programmas satura un realizēšanas gaitas izvērtēšana un korekcija.
• Darbs tiešā kontaktā ar bērnu un vecākiem/aprūpētāju – saskaņā ar izstrādāto programmas koncepciju, tika modelētas bērna un viņa vecāku saskarsmes situācijas t.i. viņi darbojās kopā, veicot konkrētus uzdevumus. Tika veikta novērojumi, video filmēšana.
• Izpētes datu apstrāde, analīze un aprakstīšana -
• Uzturēšanās krīzes centrā(bērns ar vecākiem/aprūpētājiem) – izvērtēšanas periodā 49 bērni uzturēja s krīzes centrā kopa ar vecākiem; 2 diennaktis un vienu dienu. Bērniem un viņu vecākiem pēc izvērtēšanas nodarbībām tika nodrošināta lietderīga laika pavadīšana krīzes centrā, kas saistība ar piedāvāto laika pavadīšanas formu bija vienlaikus motivējoša lietderīgai vecāku un bērnu kopa būšanai.
• Programmas prezentēšana ievietošanai Latvijas krīzes centros – organizēta izstrādātās novērtēšanas programmas prezentēšana un apmācība tās lietošanā pārējo 6 krīzes centru un partnera, notiek konferences ietvaros, kā paralēla sesija pēc programmas vispārējas prezentācijas.
Projekta īstenošana tika organizēta secīgos, savstarpēji saistītos posmos, kas ietvēra regulāru un sistemātisku attiecīgajā posmā sasniegto rezultātu izvērtēšanu. Piesaistītie eksperti un konsultanti nodrošināja pārraudzību, lai izstrādājamā programma atbilstu mūsdienu psiholoģijas zinātnes aktuālajām atziņām, metodoloģijai, kā arī valsts garantēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu standartiem un pielietojumam krīzes centru darbā. Ar izstrādāto programmu tika iepazīstināti NVO pārstāvji. Programmas aprobācijas gaitā tika sagatavoti 48 izpētes atzinumi, kuri visi tika izmantoti attiecīgo gadījumu risināšanai sociālajos dienestos un bāriņtiesās.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/110
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 18.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums „Latvijas bērnu fonds”
Projekta īstenošanas vieta(s): Siguldas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgale,Vidzeme,Rīga,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 19
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 95356.85 EUR / 67 017.18 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 81530.11 EUR / 57 299.69 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4291.06 EUR / 3 015.77 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9535.68 EUR / 6 701.71 LVL;
Juridiskā adrese: "Austrumi", Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Tālr. nr.: 26818926
Fakss: n/a
E-pasts:
Mājas lapa: www.allazukrizescentrs.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org