Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū[..]

eez-2009  grafiskais elements


Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas – ilgstošu hronisko slimību slimnieku – integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.

Projekta ietvaros, balstoties uz pētījumu par Latvijas darba tirgum nepieciešamākajām pamata un augstāka līmeņa IT prasmēm, uz pētījumu par Latvijas slimnīcās pieejamo infrastruktūru un sociālo klimatu un to ilgtermiņa pacientu prasībām, kā arī, balstoties uz Norvēģijas tehnoloģiju un zinātņu universitātes pieredzi līdzīgu sociālo programmu izstrādē, tiks radītas tālmācības programmas IT prasmju apguvei. Šīs tālmācības programmas tiks pilotētas 4 Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros, kā platformu izmantojot vietējās nevalstiskās organizācijas, kuras ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riska grupas pārstāvjiem konkrētajā reģionā. Lai piesaistītu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, tiks realizēta vērienīga projekta rezultātu izplatīšanas un popularizēšanas kampaņa.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt sociālas atstumtības riska grupas – ilgstošu hronisko slimību slimnieku – integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji(324), tai skaitā: 98 personas ar invaliditāti un 226 personas, kuras ilgstoši atrodas ārstēšanā. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 636 biedri, 15 darbinieki un 448 brīvprātīgie.
Projekta laikā sasniegti šādi rezultāti:
Izveidota tālmācības tiešsaistes programma platformā www.datorprasmes.lv diviem zināšanu līmeņiem;
Tālmācības sistēmas datorprasmes.lv reģistrēto lietotāju skaits 143 personas, no kurām apmācībās piedalījās 100 personas. No kopējā sistēmas kursu lietotāju skaita 25 personas bija projekta partneru dalībnieki;
Apliecības par mācību programmas pabeigšanu tiek izsniegtas pēc pieprasījuma, jo programma ir veidota interneta vidē;
Kopumā 30 ārstniecības iestāžu telpās ir izvietoti informatīvi paziņojumi, kas aicina ilgstoši slimojošus pacientus iesaistīties mācībās;
Sasniegtā tieši uzrunātā auditorija no informēšanas aktivitātēm ir mērāma 577 cilvēkos, savukārt informēšana caur masu medijiem ir sasniegusi vairākus tūkstošus cilvēku;
7 sociālie darbinieki no partneru NVO ir iepazinušies ar Norvēģijas NTNU pieredzi;
16 sociālie darbinieki ir apmācīti darbam gan motivējot, gan iesaistot ilgstoši slimojošos pacientus šīs programmas lietošanai arī pēc projekta noslēguma;
Ir notikusi programmas pilotēšana 4 ārstniecības iestādēs.
Projekts sniedz tiešu pozitīvu ietekmi sociālās ilgtspējas veicināšanā. Projekta rezultāta 100 ilgstoši slimojošiem pacientiem tika sniegta palīdzība, lai viņi varētu atgriezties darba tirgū, tādejādi izvairoties no sociālās marginalizācijas un uzlabojot viņu sociālo stāvokli sabiedrībā. Vēl vismaz 900 informēti par šādu iespēju tiesa veidā. Ilgtermiņa apmācību programmai tiekot plašāk ieviestai, aizvien vairāk cilvēkiem tiks dota iespēja ar jaunu prasmju apgūšanas palīdzību izvairīties no sociālās marginalizācijas.
Projekta partneri
Visa projekta laikā Norvēģijas tehnoloģiju un zinātnes universitātes (NTNU) partnerība vērtējama pozitīvi. Balstoties uz projekta partnera ievērojamo pieredzi un ekspertīzi attiecīgajā lomā, NTNU pārsvarā pildīja eksperta un konsultanta lomu, kā arī deva iespēju pārņemt pozitīvo pieredzi no Norvēģijas, kas attaisnoja sevi kā absolūtu nepieciešamību, balstoties uz projekta raksturu un projekta partnera pieredzi.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/066
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 11.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Fonds sabiedrībai"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Norvēģijas tehnoloģiju un zinātņu universitāte,Biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" Saldus komiteja ,Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs ",Biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" Dobeles komiteja ,Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Ventspils,Alūksne,Dobele,Saldus,Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Vidzeme,Rīga,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 109689.11 EUR / 77 089.95 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 93784.19 EUR / 65 911.90 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4936.01 EUR / 3 469.05 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 10968.91 EUR / 7 708.99 LVL;
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 2-3, Rīga, LV-1050
Tālr. nr.: 26322638
Fakss: n/a
E-pasts:
Mājas lapa: http://www.fondssabiedribai.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org