eez-2009  grafiskais elements


Aicināts dzīvē!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, veicinot sociālo iekļaušanu, informācijas pieejamību un vardarbības prevenci tādām sociālās atstumtības riskam biežāk pakļautām ģimenēm, kurās aug vairāki bērni, ir trūcīgas vai ir tikai viens apgādnieks, kā arī veicinot problēmjautājumu risināšanu riska grupas jauniešiem, jo īpaši iesaistei darba tirgū.

Projekts tiek īstenots pamatā Jēkabpils pilsētā un apkārtējos novados ar atsevišķām aktivitātēm Liepājas un Valmieras pilsētās, tādējādi apvienojot Kurzemes, Zemgales un Vidzemes labāko pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riska ģimenēm.

Galvenās aktivitātes ir pēcpusdienas pašattīstības skoliņu izveidošana, diennakts nometnes ģimenēm, izglītojoši izbraukuma praktikumi jauniešiem, metodiskā materiāla izstrāde, pieredzes apmaiņas pasākumi NVO, projekta publicitātes nodrošināšana.

Plānotie rezultāti: jaunu sociālo pakalpojumu izveide un nodrošinājums Jēkabpils apkārtnes reģiona nevalstiskajā sektorā, izglītojošo pasākumu par nevardarbīgām audzināšanas metodēm iniciēšana, un iespēju sniegšana.

Результаты проекта: Programmas mērķis bija attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai tādu atbalsta pasākumu īstenošanā, kas veicina sociālā atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos visās dzīves jomās.
Projekta mērķa grupa bija: 112 bērni, 41 jaunietis, 16 ģimenes ar bērniem, 5 NVO biedri, 22 NVO darbinieki, 49 brīvprātīgie. Aktivitātes notika Zemgales reģionā.
Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
• Veicinātas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanai.
• Mazināts sociālās atstumtības risks 16 ģimenēm, iesaistot tās projekta aktivitātēs – ģimeņu diennakts nometnes Jēkabpils un Liepājas apkārtnēs un Pēcpusdienas skoliņu divu sezonu nodarbībās, to organizēšanā.
• Uzlabota informatīvās vides pieejamība 41 sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, kas piedalījušies tādās projekta aktivitātēs kā trīs izbraukuma praktikumi un divu sezonu Pēcpusdienas skoliņas, tā sekmējot jauniešu informētību par iespējām sekmīgi iesaistīties darba tirgū.
• Attīstītas tādas nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kas veicinājušas sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu integrāciju sabiedrībā caur radošām, kultūras un sporta aktivitātēm, mazinot risku nonākt līdz sociāli nelabvēlīgai uzvedībai.
• 112 Vidusdaugavas reģiona sociālās atstumtības riska bērniem, 41 jaunietim un 16 ģimenēm nodrošināta inovatīvu sociālo pasākumu pieejamība.
• Uzlabota starpinstitucionālā un starpsektoru sadarbība Vidusdaugavas reģionā, sadarbojoties projekta mērķa grupu piesaistē un izplatot projekta ietvaros sagatavoto metodisko materiālu.
• Sekmēta ģimeņu un sabiedrības kopumā izglītošana par nevardarbīgām bērnu audzināšanas metodēm.
• Praktiskā un teorētiskā veidā veicināta Jēkabpils sociālā dienesta vadības un Ģimenes atbalsta centra darbinieku informētība par iespējām sadarboties ar nevalstisko sektoru.
• Sekmēts biedrības kapacitātes pieaugums, iesaistot biedrības darbībā 22 darbiniekus, kā arī organizējot 2 pieredzes apmaiņas braucienus 15 biedrības biedriem un brīvprātīgajiem.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MEC/113
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 11.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Nodibinājums „Centrs Valdardze”,Bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi”,Jēkabpils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs
Регион(ы) осуществления проекта: Zemgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 20
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 49999.00 EUR / 35 139.50 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 42749.14 EUR / 30 044.27 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2249.96 EUR / 1 581.28 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4999.90 EUR / 3 513.95 LVL;
Юридическии адрес: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
Номер тел.: 29449622
Е-почта:
Домашняя страница: www.jekabpilsnvo.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org