eez-2009  grafiskais elements


Aicināts dzīvē!

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, veicinot sociālo iekļaušanu, informācijas pieejamību un vardarbības prevenci tādām sociālās atstumtības riskam biežāk pakļautām ģimenēm, kurās aug vairāki bērni, ir trūcīgas vai ir tikai viens apgādnieks, kā arī veicinot problēmjautājumu risināšanu riska grupas jauniešiem, jo īpaši iesaistei darba tirgū.

Projekts tiek īstenots pamatā Jēkabpils pilsētā un apkārtējos novados ar atsevišķām aktivitātēm Liepājas un Valmieras pilsētās, tādējādi apvienojot Kurzemes, Zemgales un Vidzemes labāko pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riska ģimenēm.

Galvenās aktivitātes ir pēcpusdienas pašattīstības skoliņu izveidošana, diennakts nometnes ģimenēm, izglītojoši izbraukuma praktikumi jauniešiem, metodiskā materiāla izstrāde, pieredzes apmaiņas pasākumi NVO, projekta publicitātes nodrošināšana.

Plānotie rezultāti: jaunu sociālo pakalpojumu izveide un nodrošinājums Jēkabpils apkārtnes reģiona nevalstiskajā sektorā, izglītojošo pasākumu par nevardarbīgām audzināšanas metodēm iniciēšana, un iespēju sniegšana.

Projekta rezultāti: Programmas mērķis bija attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai tādu atbalsta pasākumu īstenošanā, kas veicina sociālā atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos visās dzīves jomās.
Projekta mērķa grupa bija: 112 bērni, 41 jaunietis, 16 ģimenes ar bērniem, 5 NVO biedri, 22 NVO darbinieki, 49 brīvprātīgie. Aktivitātes notika Zemgales reģionā.
Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
• Veicinātas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanai.
• Mazināts sociālās atstumtības risks 16 ģimenēm, iesaistot tās projekta aktivitātēs – ģimeņu diennakts nometnes Jēkabpils un Liepājas apkārtnēs un Pēcpusdienas skoliņu divu sezonu nodarbībās, to organizēšanā.
• Uzlabota informatīvās vides pieejamība 41 sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, kas piedalījušies tādās projekta aktivitātēs kā trīs izbraukuma praktikumi un divu sezonu Pēcpusdienas skoliņas, tā sekmējot jauniešu informētību par iespējām sekmīgi iesaistīties darba tirgū.
• Attīstītas tādas nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kas veicinājušas sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu integrāciju sabiedrībā caur radošām, kultūras un sporta aktivitātēm, mazinot risku nonākt līdz sociāli nelabvēlīgai uzvedībai.
• 112 Vidusdaugavas reģiona sociālās atstumtības riska bērniem, 41 jaunietim un 16 ģimenēm nodrošināta inovatīvu sociālo pasākumu pieejamība.
• Uzlabota starpinstitucionālā un starpsektoru sadarbība Vidusdaugavas reģionā, sadarbojoties projekta mērķa grupu piesaistē un izplatot projekta ietvaros sagatavoto metodisko materiālu.
• Sekmēta ģimeņu un sabiedrības kopumā izglītošana par nevardarbīgām bērnu audzināšanas metodēm.
• Praktiskā un teorētiskā veidā veicināta Jēkabpils sociālā dienesta vadības un Ģimenes atbalsta centra darbinieku informētība par iespējām sadarboties ar nevalstisko sektoru.
• Sekmēts biedrības kapacitātes pieaugums, iesaistot biedrības darbībā 22 darbiniekus, kā arī organizējot 2 pieredzes apmaiņas braucienus 15 biedrības biedriem un brīvprātīgajiem.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MEC/113
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 11.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums „Centrs Valdardze”,Bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi”,Jēkabpils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 49999.00 EUR / 35 139.50 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42749.14 EUR / 30 044.27 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2249.96 EUR / 1 581.28 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4999.90 EUR / 3 513.95 LVL;
Juridiskā adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
Tālr. nr.: 29449622
E-pasts:
Mājas lapa: www.jekabpilsnvo.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org