Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resu[..]

eez-2009  grafiskais elements


Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Latvijas izglītībā nepietiekami efektīva ir diskriminācijas mazināšana, dialoga veicināšana un vienlīdzīgu iespēju īstenošana.
Projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.
Mērķa grupa: mazākumtautību un pamatnācijas pārstāvji, nepilsoņi, NVO, vietējā sabiedrība. Rezultātā: izpētīta partnera - Norvēģijas NAFO pieredze kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā daudzkultūru sabiedrībā un kopienas stiprināšanā; izstrādāta, aprobēta, publicēta programma un metodiskie materiāli „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”; mērķa grupa to būs apguvusi četros semināros, pedagogi multiplicējuši zināšanas citiem interesentiem, apmācīti skolēni; īstenoti publicitātes un ilgtspējas pasākumi - projekta uzsākšanas seminārs un ilgtspējas plānošanas konference, publikācijas medijos, mājas lapas sadaļa.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija sekmēt vienotas, demokrātiskas un labklājīgas sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

Projekta mērķa grupa bija Dažādas iedzīvotāju grupas, tādas kā: 1352 mazākumtautību pārstāvji, 11 mazākumtautību pārstāvji – nepilsoņi, 71 nesen ieradušies imigranti un reemigranti - vecāki un bērni, 1875 pamatnācijas pārstāvji 51 bērni un jaunieši ar invaliditāti. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekš minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 33 biedri, 15 darbinieki, 13 brīvprātīgie un plašāka vietējā sabiedrība (pašvaldību darbinieki, mediju, kultūras iestāžu u.c. pārstāvji.) - 282.

Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Noticis pieredzes izpētes seminārs Norvēģijā, sadarbība ar Norvēģijas NAFO notikusi visā projekta īstenošanas laikā. Balstoties uz partnerībā gūto informāciju, izveidoti un praksē īstenoti mācību materiāli starpkultūru izglītībā 15 Latvijas skolās.
• Izstrādāta starpkultūru izglītības programma „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Programmu apguvuši 3703 dalībnieki, notikuši viens programmas apguves seminārs un trīs reģionālie semināri dažādos Latvijas novados. Programmas materiāli aprobēti 15 skolās un kopienās.
• Izveidots un publicēts integrācijas materiālu komplekts “Dažādība kā resurss”, materiālā iekļauta pieredze darbā ar skolēniem, kas ieradušies uz dzīvi no citām valstīm, ieteikumi darbam daudzveidīgās klasēs, resursi kopienas darba organizatoriem, Norvēģijas NAFO pieredze darbā ar imigrantu integrēšanu izglītībā.
• 15 projekta skolas dažādos Latvijas reģionos kļuvušas par daudzkultūru izglītības metodiskiem centriem un atbalsta sniedzējām daudzkultūru vadībā.
• Sadarbība ar dažādām sabiedrības grupām – programmas apguves semināros piedalījušies skolēni, kas nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā, skolēnu vecāki, pašvaldību darbinieki, kas strādā ar imigrantiem, reemigranti bērni un viņu vecāki.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/2/MAC/011
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 11.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Izglītības attīstības centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF),Valsts daudzkultūru izglītības centrs ( NAFO), Norvēģija
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 111110.09 EUR / 78 088.62 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94999.13 EUR / 66 765.77 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4999.95 EUR / 3 513.98 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11111.01 EUR / 7 808.86 LVL;
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 34A-8, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: +371 67503730
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.iac.edu.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org