eez-2009  grafiskais elements


Aiz apvāršņa

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”
Projekta tiešie mērķi ir:
- Kvalitatīvi uzlabot lauku reģionu maznodrošināto ģimeņu bērnu brīvā laika pavadīšanas un interešu izglītības iespējas.
- Paplašināt šo mērķa grupu redzesloku, iesaistīt brīvprātīgajā darbā un sabiedriskajās aktivitātēs;
- Integrēt maznodrošināto ģimeņu bērnu un jauniešu ierosinājumus teritorijas attīstības plānošanas procesos – konkrēti LP „Sēlija” integrētās lauku attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam izstrādē - tādējādi nodrošinot gan pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanos, gan minētā dokumenta pilnvērtīgu izstrādi;
- Mazināt sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo iedzīvotāju sociālo atstumtību, organizējot pasākumus šajās iestādēs un apzinot to iemītnieku viedokli par teritorijas attīstības pamatnostādnēm.
- Nodrošināt ilgtspējīgu bērnu un jauniešu viedokļa integrāciju teritorijas attīstības plānošanas procesos, izveidojot un izplatot vizuālo un informatīvo metodisko materiālu „Aiz apvāršņa”.
Projekta tiešās mērķa grupas:
Lauku reģionu bērni no maznodrošinātām ģimenēm;
Lauku reģionu maznodrošinātās ģimenes;
Sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošas personas, tai skaitā personas ar invaliditāti;
Projekta galvenās aktivitātes ir:
- Nodarbību cikls „Vērtības”
- Vasaras radošo darbnīcu cikls „Skaties tālāk!”
- Nodarbību cikls „Aiz apvāršņa”
- Pieredzes apmaiņas un izziņas braucieni
- Aktīvās atpūtas trases izveidošana
- Ceļojošās izstādes izveidošana un prezentācija pašvaldībās un sociālās aprūpes iestādēs;
- Metodiskā materiāla „Aiz apvāršņa” apkopošana un izplatība.

Projekta rezultāti: Projekta vispārējais mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji(214), tai skaitā: 117 bērni, 27 ģimenes ar bērniem, 20 personas ar invaliditāti,50 sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošas personas. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 20 biedri.
Projekts tika īstenots Zemgales reģionā.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Nodarbību cikls “Vērtības” –60 nodarbības 5 apdzīvotās vietās. Piedalījušies 117 bērni no maznodrošinātajam ģimenēm un 27 pieaugušie.
• Vasaras radošo darbību cikls “Skaties tālāk!” – 5 radošo darbnīcu cikli 5 apdzīvotās vietās. Piedalījušies 117 bērni no maznodrošinātajām ģimenēm un 27 pieaugušie.
• Aktīvās atpūtas trases izveide – izveidota trase no attīstības centriem attālinātā Vīpes ciemā. Noticis apmācības/instruktāžas pasākums 27 bērniem un 5 pieaugušajiem.
• Nodarbību cikls “Aiz apvāršņa” – 60 nodarbības. Piedalījušies 100 bērni no maznodrošinātajām ģimenēm un 25 pieaugušie.
• Ceļojošās izstādes izveidošana un prezentācija – izstāde demonstrē 100 bērnu/jauniešu priekšstatus, idejas un vēlmes teritorijas attīstības jomā. Noorganizēts arī izstādes prezentācijas pasākums. Izstāde nodemonstrēta 3 sociālās aprūpes iestādēs.
• Metodiskā materiāla “Aiz apvāršņa” apkopošana un izplatība – metodiskais materiāls 24 A5 lappušu apjomā, tiražēts 1000 eksemplāros.
• Publicitātes pasākumi – 1 projekta uzsākšanas seminārs, 10 informatīvie un prezentācijas pasākumi, izveidota projekta mājaslapa, izsūtītas 5 preses relīzes, 5 publikācijas.
Visas projekta aktivitātes ir vērstas uz šo grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, ka šīs uzlabošanas instrumentu piedāvājot apmācības, saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas, brīvprātīgo darbu. Kā arī inovatīvu pieeju – atraktīvu un mērķa grupu vajadzībām piemērotu līdzdalību teritoriju attīstības plānošanā. Pie tam, pamatojoties uz šī projekta rezultātiem, jau tiek izstrādāts starptautisks projekts sadarbībā ar partneriem no Somijas un Īslandes.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MEC/099
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 03.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Pie Kraujas"
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 43905.39 EUR / 30 856.88 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 37534.94 EUR / 26 379.71 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1975.52 EUR / 1 388.40 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4394.93 EUR / 3 088.77 LVL;
Juridiskā adrese: Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Tālr. nr.: 65236604
E-pasts:
Mājas lapa: www.partneribaselija.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org