Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecīb[..]

eez-2009  grafiskais elements


Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju darbinieku vidū, veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai.
Mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri; jaunieši kā viena no lielākajām riska grupām; personas ar invaliditāti; upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi, paziņas; NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki, brīvprātīgie.
Projekts tiks īstenots Latvijā, Igaunijā, Polijā.
Projektā tiks izstrādāts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem, notiks tā aprobācija pašvaldībās un NVO koalīcijas platformas organizāciju apmācībās, tiks izveidota atbalsta grupa no cilvēktirdzniecības cietušām personām, tiks piedāvāti inovatīvi preventīvie pasākumi sociālo problēmu risināšanai. Projekts popularizēs brīvprātīgo darbu, veidojot vienaudžu izglītotāju tīklu.
Projekts dos ieguldījumu sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšanā, ierobežojot cilvēktirdzniecības problēmu Latvijā.

Projekta rezultāti: Izveidots inovatīvs preventīvs līdzeklis – Informatīvs treileris, kas apceļojis 39 skolas, izglītojot 1966 tiešās mērķa grupas pārstāvjus – skolēnus un jauniešus. Papildus šai mērķa grupai īstenota aktivitāte – dalība Latvijas jauniešu NVO festivālā “Jaunieši iesaistās”, kur informācija par cilvēktirdzniecības riskiem sniegta 126 pasākuma dalībniekiem.
Projekta ietvaros izglītoti un aktivitāšu īstenošanai piesaistīti 20 jaunieši – vienaudžu izglītotāji, kuri nodrošināja interaktīvu preventīvu pasākumu (simulācijas spēles) pieejamību bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam.
Notikuši 5 reģionālie semināri, kopā izglītots 141 pašvaldību darbinieks. Apmācību 2 blokos (teorētiskais un praktiskais) veicināts sociālais darbs vietējās kopienās.
Nostiprinājusies NVO koalīcijas platforma (sadarbības tīkls) cilvēktirdzniecības mazināšanai, kurā projekta īstenošanas periodā tika apvienotas 12 organizācijas, 34 dalīborganizāciju pārstāvji iesaistījušies LR IeM darba grupā cilvēktirdzniecības mazināšanai, kas ļauj problēmjautājumus risināt sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām.
Izstrādātas KVS procesu kartes pakalpojumu cilvēktirdzniecības upuriem nodrošināšanai. Saņemts ISO 9001:2009 kvalitātes sertifikāts sociālās rehabilitācijas nozarē.
Izstrādāts Metodiskais materiāls sociālajiem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, kurā atspoguļota aktuālākā un nepieciešamākā informācija. Materiāls ir pieejams arī elektroniskā veidā, kas nodrošina šīs informācijas pieejamību plašai mērķauditorijai.
Projekts īstenots Latvijā, Igaunijā (partneris "Living for Tomorrow") un Polijā (partneris "La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery"). Mērķa grupā iesaistīti 2197 jaunieši, 2 personas ar invaliditāti, 12 cilvēktirdzniecības upuri, 4394 upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/053
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 04.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Patvērums "Drošā māja""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Dzīvo rītdienai,Biedrība ”Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”,La Strada Fonds pret cilvēku tirdzniecību un verdzību
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Latgale,Vidzeme,Rīga,Rīgas reģions,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 15
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 111110.49 EUR / 78 088.90 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94999.47 EUR / 66 766.01 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4999.97 EUR / 3 514.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11111.05 EUR / 7 808.89 LVL;
Juridiskā adrese: Konrāda iela 9-11, Rīga, LV-1004
Tālr. nr.: 67898343, 29153221
E-pasts: ,
Mājas lapa: www.patverums-dm.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org