eez-2009  grafiskais elements


Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta ”Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai” mērķis ir kompleksa sociālā atbalsta sniegšana aizbildņu ģimenēm, nodrošinot sociālo pakalpojumu - mentora programmu aizbildņiem un sociālās atstumtības riskam pakļauto, aizbildnībā esošo bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā.

Projekta mērķa grupas ir 1) aizbildņu ģimenes (120); 2) aizbildnībā esošie bērni (60) un jaunieši (120), 3) personas ar invaliditāti (10).

Projekta īstenošanas vieta - Rīga (atbalsta centrs „Dzeguzēns”) un Vecumnieki. Atbalsta grupas tiks vadītas arī citos Latvijas novados.

Galvenās projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
1. Rokasgrāmatas „Atbalsts aizbildņu un audžuģimenēm” izstrāde.
2. Atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm, kuru aprūpē atrodas problemātiskie bērni:
2.1.Apmācības potenciālajiem aizbildņu mentoriem;
2.2.Apmācīto mentoru vadītās atbalsta grupas aizbildņiem;
2.3.Mentora individuālās konsultācijas aizbildņu ģimenēm.
3. Atbalsts aizbildnībā un audžuģimenēs esošajiem bērniem.
3.1.Radošās laboratorijas, 3.2.angļu valodas darbnīcas, 3.3.e-konsultācijas individuāli un grupai
4. Atbalsts aizbildnībā un audžuģimenēs esošajiem jauniešiem
4.1. Starpkultūru vakari, 4.2.aktivitātes ar tūrisma elementiem, 4.3. projektu pēcpusdienas
5. Nometne „Laime ir ģimenē”
6. Grāmata „Laime ir ģimenē”
7. Konferences.

Projekta rezultātā:
Būs izstrādāta 1 rokasgrāmata „Atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm”, novadītas 10 apmācības potenciālajiem mentoriem, novadītas apmācīto mentoru vadītās atbalsta grupas aizbildņiem (kopā vismaz 50), nodrošinātās individuālās konsultācijas aizbildņiem un audžuģimenēm.
Aizbildnībā un audžuģimenēs esošajiem bērniem būs nodrošināta iespēja apmeklēt radošās laboratorijas (kopā 40 nodarbības), angļu valodas darbnīcas (kopā 40 nodarbības) un saņemt e-konsultācijas (vismaz 10 konsultācijas nedēļā).
Jauniešiem būs iespēja piedalīties kultūras vakaros (kopā 15 reizes), aktivitātēs ar tūrisma elementiem (kopā 15 reizes) un projekta pēcpusdienās (kopā 20 reizes).
Organizēta 1 nometne, kurā (3 dienas) būs piedalījušies 50 dalībnieki. Nometnes laikā tiks sniegts papildus psihoemocionāls atbalsts aizbildņu un audžuģimenēm. Stiprināta ģimeņu saliedētība, iepazīti saskarsmes uzlabošanas un negatīvo emociju pārvaldības metodes.
Tiks izdota grāmata „Laime ir ģimenē” (700eks.), kurā tiks popularizēta aizbildnība kā bērna ārpusģimenes aprūpei vispiemērotākā forma. Tiks paaugstināta intervēto aizbildņu pašapziņa un vērtējot ilgtermiņā - samazināsies to bērnu skaits, kas vēl joprojām atrodas institucionālā aprūpē.

Projektā plānoto aktivitāšu rezultātā būs sniegts profesionāls komplekss atbalsts aizbildņu un audžuģimenēm kopumā, mazināta bērnu un jauniešu sociālā atstumtība, kā arī uzlabota šo ģimeņu dzīves kvalitāte. Projekta ilgtspēju nodrošinās projekta ietvaros tapušie materiāli un programma „Atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm”, aktivitāšu dalībnieku apgūtās zināšanas un prasmes, kā arī uzsāktās iniciatīvas. Izstrādātā mentoru apmācības metodika ir izmantojama sociālajā jomā strādājošiem profesionāļiem arī pēc projekta īstenošanas.

Результаты проекта: Projekta ”Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai” mērķis bija kompleksa sociālā atbalsta sniegšana aizbildņu ģimenēm, mentora programmu aizbildņiem un sociālās atstumtības riskam pakļauto, aizbildnībā esošo bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 255 bērni, 85 jaunieši, 142 ģimenes ar bērniem, 8 personas ar invaliditāti.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Rokasgrāmata “Atbalsts aizbildņu ģimenēm” par drošās piesaistes - “Zvaigznes modeļa” izmantošanu ārpusģimenes aprūpes jomā, kas iegūta no Norvēģu partneru pieredzes.
• Mentoru sniegtas individuālas konsultācijas aizbildņu ģimenēm. Galvenās pārrunātās problēmas bija bērnu problemātiskā uzvedība – zagšana, melošana, klaiņošana, datoratkarība, sliktas sekmes, saskarsme ar bioloģiskajiem vecākiem, sadzīves normu neievērošana u.t.t.
• 40 radošās laboratorijas, kuru mērķis bija veicināt bērnu pilnveidošanos caur kultūru un radošām aktivitātēm.
• Angļu valodas darbnīcas, kuru rezultātā tika paaugstināts angļu valodas apguves līmenis, kas ļauj dalībniekiem aktīvāk izmantot piedāvātās iespējas, piemēram, iesaistīties starptautiskos projektos.
• 16 Starpkultūru vakari, kuros tika izmantota šo valstu nacionālā un raksturīgākā mūzika, gatavotas prezentācijas par mākslu, arhitektūru, sadzīvi u.t.t.
• 38 projektu pēcpusdienas, kuru laikā jaunieši mācījās sagatavot projekta pieteikumu, ka arī ieguva pieredzi praktiski īstenot savas iniciatīvas.
• Nometne “Laime ir ģimenē”, kuras laikā tika stiprināta ģimeņu saliedētība, iepazītas saskarsmes uzlabošanas un negatīvo emociju pārvaldības metodes.
• 500 eksemplāros izdota grāmata “Laime ir ģimenē”. Šādā veidā tika popularizēta aizbildnība kā bērna ārpusģimenes aprūpei vispiemērotākā forma.

Projekta ilgtspēju nodrošina projekta ietvaros tapušie materiāli – rokasgrāmata „Atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm”, grāmata „Laime ir ģimenē”, aktivitāšu dalībnieku apgūtās zināšanas un prasmes, kā arī uzsāktās iniciatīvas.
Plānojot un īstenojot projekta aktivitātes, gan jauniešiem, gan aizbildņiem un audžuģimenēm tika paredzēta augsta līdzdalības pakāpe. Līdz ar to veidojas izpratne par biedrības darbību kopumā, par aktivitāšu organizēšanas specifiku, kā arī veidojas motivāciju iesaistīties turpmākajās biedrības aktivitātēs.
Projekta dalībniekiem ir mazinājies sociālās atstumtības risks un uzlabojusies dzīves kvalitāti. Aktivitāšu ietvaros ir gūts priekšstats par veiksmīgu sociālo funkcionēšanu, ir iegūta informācija, kur un kādos gadījumos var saņemt atbalstu un palīdzību.

Projekta partneri bija Linea resursu centrs (Norvēģija) un Vecumnieku novada Domes Sociālais dienests. Sadarbība ar abiem partneriem ir vērtējama ļoti pozitīva, jo partneru līdzdalība projekta īstenošanā faktiski bija lielāka nekā iesniegumā tika plānots.
Projekta partnera no Norvēģijas līdzdalība tika paredzēta sekojošās aktivitātēs:
• Rokasgrāmatas “Atbalsts aizbildņu audžuģimenēm” izstrāde ( saziņa e-pastos, telefonsarunas, tikšanās klātienē)
• Uzstāšanās projekta uzsākšanas un noslēguma konferencē par Norvēģijas pieredzi atbalsta sniegšanā audžuģimenēm, jo īpaši tām ģimenēm, kuru aprūpē atrodas problemātiski bērni;
• Dalība mentoru apmācības programmā(2 reizes);
• Dalība projekta kvalitātes novērtēšanā (gan klātienē, gan elektroniski) un projekta publicitātes nodrošināšana.

Faktiski līdzdalība notika visās iepriekšminētajās aktivitātēs, plus papildus partneri motivēja un atbalstīja nokārtot autortiesību jautājumus, lai varētu tulkot un grāmatā iekļaut teorētisko materiālu “Drošā pamata modelis: piesaistes un dzīvesspēka veicināšana ārpusģimenes aprūpē un adopcijā”. Tāpat projekta partneri piedalījās nevis 2, bet 10 apmācību reizēs, klātiene sniedzot arī individuālas konsultācijas. Saistītās izmaksas sedza projekta partneris.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MEC/046
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 05.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Audžuģimeņu biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Vecumnieku novada Domes Sociālais dienests,Linnea Resursu Centrs
Место осуществления проекта: Rīga,Vecumnieku novads
Регион(ы) осуществления проекта: Rīga,Земгальскый регион
Время осуществления проекта в месяцах: 20
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 49857.06 EUR / 35 039.74 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 42627.78 EUR / 29 958.97 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2243.57 EUR / 1 576.79 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4985.71 EUR / 3 503.98 LVL;
Юридическии адрес: Viršu iela 17-53, Rīga, LV-1035
Номер тел.: +371 29728401
Факс: n/a
Е-почта: ,
Домашняя страница: www.labiedriba.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org