eez-2009  grafiskais elements


Radošais izaicinājums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Redzes invaliditāte ir smaga, jo būtiski traucēta spēja orientēties, iekļauties sabiedrībā un strādāt algotu darbu. Mērķis sniegt inovatīvus sociālos pakalpojumus redzes invalīdiem, iesaistot profesionāļus no Mākslas akadēmijas, veidojot produktus, kas būtu interesanti plašam patērētāju lokam, tā veicinot redzes invalīdu nodarbinātību un pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā. Tiks renovētas aktivitātēm nepieciešamās telpas Rīgā, Strazdumuižas dienas centrā, organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, seminārs sociālajiem darbiniekiem un kapacitātes stiprināšanas pasākums darbiniekiem, organizēti publicitātes pasākumi, lai veicinātu sabiedrības informētību par redzes invalīdu tiesībām un iespējām. Partneris Lietuvas Neredzīgo un redzes invalīdu asociācija dalīsies pieredzē, nodrošinās ekspertīzi nodarbinātības veicināšanas, darba prasmju paaugstināšanas un profesionālās rehabilitācijas attīstības jautājumos. Mērķa grupa 300 personas ar redzes invaliditāti visā Latvijā un 18 Biedrības darbinieki.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija sniegt inovatīvus sociālos pakalpojumus personām ar redzes invaliditāti, lai veicinātu viņu prasmju attīstību, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā ar radošu nodarbību palīdzību. Projekta uzdevums ir veicināt redzes invalīdu, kas ir sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautas personas, radošās prasmes un veikt pasākumus to dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji - 300 personas ar invaliditāti. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekš minētās iedzīvotāju grupas tiesības un intereses, tai skaitā: 27 darbinieki.

Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
Nodarbību programmas izveide un īstenošana reģionālajos centros, radošā nodarbību bloka nodarbības tapa sadarbībā ar Mākslas akadēmijas studentiem, kur studenti bija tie, kuri sniedza dažādu rokdarbu tehniku paraugus, ko nodarbību laikā bija iespējams izmēģināt un notestēt, vēlāk ieviešot nodarbību programmā.
Sekmīgi organizēti un novadīti biedrības kapacitātes stiprināšanas seminārs un sociālo dienestu darbinieku apmācību seminārs, kura rezultātā semināra dalībnieks ieguva sertifikātu par jauniegūtajām zināšanām un prasmēm darbā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Noorganizētas 4 radošo darbu izstādes 4 Latvijas pilsētās, brīvi pieejamas plašākai sabiedrības daļai, informējot to par cilvēku ar redzes invaliditāti iespējām un prasmēm.
Telpu renovācija un pielāgošana – tika uzsākta Strazdes muižas telpu 245m2 lielā apjomā daļēja renovēšana un pielāgošana personām ar redzes invaliditāti. Ēkai tika nomainīti jauni koka pakešu logi, izlīdzinātas sienas, nomainītas ēkas iekšdurvis un ārdurvis, kā arī nodrošināta vides pieejamība šajā ēkā.
Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens LNB darbiniekiem un mērķa grupai uz Lietuvu, lai gūtu izpratni un zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības modeli cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Apgūtas dažādas inovatīvas prasmes, uzlabota mērķa grupas pašapziņa, darba prasmes un komunikācijas spējas. Informēta sabiedrība par personu ar redzes invaliditāti spējām un prasmēm, kā arī par Latvijas Neredzīgo biedrību.

Būtisks ieguvums no šī projekta ir sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, kur sadarbības rezultātā ir tapuši dažādi inovatīvi mākslas dizaina funkcionāli interjera priekšmeti un elementi. Rūpīgi izpētot cilvēku ar redzes invaliditāti prasmes un spējas, tika apgūtas jaunas rokdarbu prasmes un tehnikas, kuru rezultātā tika radīti šie dizaina priekšmeti. Šīs prasmes turpmāk tiks pielietotas rehabilitācijas procesos un dažādu brīvā laika pavadīšanas pulciņu ietvaros. Visi dizaina priekšmeti ir zīmoloti un iepakoti, kā arī tiem ir informatīvas brošūras sagatavotas, kas pilnīgāk veicinās sabiedrības izpratni par šo produktu izcelsmi.

Projekta aktivitātes, it īpaši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma, kurai inovāciju nodrošināja sadarbība ar partneriem no Mākslas akadēmijas, darba prasmju uzlabošanai un pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, lai iegūtu pieredzi profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu izstrādē un sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, ilgtermiņā veicinās redzes invalīdiem iespēju iesaistīties darba tirgū.

Projekta partneri
Aktivitātes ietvaros organizācija noorganizēja apmaiņas brauciena darba plānu, kurā tika ietverts gan atsevišķu Lietuvas sociālo rehabilitācijas centru apmeklējums, gan vairākas tikšanās ar profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādātājiem un vadītājiem, kā arī atbildīgajiem Lietuvas valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem un iesaistītajiem sociālajiem uzņēmumiem. Asociācija kā projekta partnere piedalījās projekta aktivitātēs Nr.2 īstenošanā un sniedza savu ekspertīzi un pieredzi sociālo uzņēmumu attīstībā un profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādē, kā rezultātā partnerības novērtējums ir jāvērtē kā pozitīvs. Sadarbības rezultātā ir izstrādāts informatīvs dokuments par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem un sasaisti ar sociālo uzņēmumu attīstību Lietuvā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/032
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 01.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Lietuviešu neredzīgo un redzes invalīdu asociācija,Latvijas Mākslas akadēmija
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Rēzekne,Ventspils,Cēsis
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Latgale,Vidzeme,Rīga,Rīgas reģions,Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 110459.76 EUR / 77 631.56 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94443.09 EUR / 66 374.98 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4970.69 EUR / 3 493.42 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11045.98 EUR / 7 763.16 LVL;
Juridiskā adrese: Pāles iela 14/1, Rīga, LV-1024
Tālr. nr.: 67532607
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.lnbiedriba.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org