eez-2009  grafiskais elements


STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Nepilnajās, daudzbērnu un ģimenēs ar bērnu invalīdu (turpmāk tekstā-Ģimenes)-dzīve bieži sastāv no ikdienas cīņas ar ilgtermiņa laika un līdzekļu trūkumu, kas neļauj kvalitatīvi nodrošināt ģimenes funkcijas.
Projekta mērķis ir Ģimeņu vajadzībām atbilstošu kompleksu inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, un ģimenes locekļu prasmju pilnveidošana un pašattīstība caur kultūras un radošajām iniciatīvām, lai veicinātu Ģimenes kvalitatīvu funkcionēšanu.
Projekta mērķis tiks sasniegts:
Sniedzot kompleksu psihosociālu palīdzību 51 Ģimenei, lai pilnveidotu ģimenes locekļu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā;
Ar projekta partneru metodisku atbalstu, pilnveidojot 26 NVO biedru un darbinieku kompetences sociālpsiholoģiskā atbalsta sniegšanai Ģimenēm, atbilstoši to vajadzībām, un tādejādi veicinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību.
Projekts notiks Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionos no 01.09.2014. līdz 31.08.2015.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu vajadzībām atbilstošu inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, un ģimenes locekļu prasmju pilnveidošana un pašattīstība caur kultūras un radošajām iniciatīvām, lai veicinātu to veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
Projekta mērķis tika sasniegts, sniedzot kompleksu psihosociālu palīdzību sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm – nepilnajām un daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērns - invalīds (turpmāk tekstā - Ģimenes), lai pilnveidotu Ģimeņu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā, tā veicinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionos un stiprinot atbalstu sociālajam taisnīgumam.
Projekta rezultāti:
Iznākums piegādāts:
• 3 projekta informatīvie semināri;
• informatīvais materiāls "Mēs būvējam pārāk daudz sienu un nav pietiekami daudz tiltus (Isaac Newton;
• e-buklets "Ģimenes attiecību dārzs" mājas lapā www.tilts.te.lv
• Biedrības sanitāro un saimniecisko telpu remonts, pielāgojot tās personām ar kustību traucējumiem - Dambja iela 10, Jēkabpils;
• pieredzes apmaiņas seminārs "Divkārt dod tas, kas dod bez kavēšanās" Lietuvā;
• 61 ģimenes (11 no tiem ģimenes ar bērniem ar īpašām vajadzībām) iesaistīti projekta aktivitātēs;
• 44 ģimenes piedalījās ģimenes pasākumos "Trīs ceturtdaļas";
• 45 personas saskaņā ar savām vajadzībām saņēma pielāgotus atbalsta pasākumus no dažādiem speciālistiem;
• 14 ģimenes locekļi (46 personas) apmeklēja ģimenes nometni "Baltābele" Aglonā;
• 26 speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā.
Projekta aktivitātes tika īstenotas ar biedrības partneru - biedrības "Radošā psiholoģija centrs ģimenei" un Utenas Lietišķo zinātņu universitātes atbalstu.
Projekta aktivitātes tika veiktas Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionā, un projekts tika realizēts no 01.09.2014. līdz 31.08.2015.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/102
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 27.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "Tilts""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Radošais psiholoģijas centrs ģimenei",Utenas Lietišķo zinātņu universitāte
Projekta īstenošanas vieta(s): Daugavpils,Liepāja,Jēkabpils,Durbes novads,Pāvilostas novads,Krāslavas novads,Preiļu novads,Ilūkstes novads,Līvānu novads,Pļaviņu novads,Daugavpils novads,Jēkabpils novads,Viesītes novads,Krustpils novads,Salas novads,Aglonas novads,Grobiņas novads,Nīcas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Latgale,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 97347.71 EUR / 68 416.36 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 83232.29 EUR / 58 495.99 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4380.65 EUR / 3 078.74 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9734.77 EUR / 6 841.64 LVL;
Juridiskā adrese: Dambja iela 10, Jēkabpils, LV-5201
Tālr. nr.: 26085009
E-pasts:
Mājas lapa: www.tilts.te.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org