Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu va[..]

eez-2009  grafiskais elements


DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekts „DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai” ir vērsts uz bērna tiesību ievērošanas stiprināšanu, nodrošinot drošu un pilnvērtīgu dzīves vidi.
Lai sasniegtu projekta mērķus, projekta ietvaros tiks realizētas sekojošas galvenās aktivitātes un sasniegti šādi rezultāti:
- Starpdisciplināras komandas (pedagoga, psihologa, sociālā darbinieka, mākslas un smilšu terapeita) ikdienas atbalsts no vienaudžu vardarbības cietušo psiholoģiskam un sociālam atbalstam – 400 bērniem, kas cietuši no vardarbības vai paši ir varmākas;
- 2 inovatīvu programmu izstrāde un aprobācija 3 Latvijas pilsētās (bērniem-varmākām, klašu kolektīviem, kurā konstatēts paaugstināts vienaudžu vardarbības risks), kas nākotnē palīdzēs risināt vienaudžu vardarbības gadījumus citām izglītības un pašvaldību iestādēm;
- Pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu sociālai atstumtībai un izolācijas riskam pakļauto bērnu (upuru un varmāku) uzvedības maiņu, motivācijas pieaugumu integrācijai sabiedrībā, kā arī lai veicinātu šo bērnu un jauniešu stabilu personības attīstību;
- Daudzveidīgu sadarbības formu attīstība starp vietējām un starptautiskām NVO ar mērķi ieviest efektīvāko metodoloģiju publiskas vienaudžu vardarbības gadījumu risināšanai izglītības un pašvaldību iestādēs.
Projekta mērķa grupa ir 400 bērni un jaunieši, kā arī organizācijas darbinieki un brīvprātīgie, kas plāno izstrādāt, ieviest un bezmaksas piedāvāt sabiedrības neaizsargātākai daļai jaunus, alternatīvus pakalpojumus, kas ļautu viņiem atgriezties sabiedrībā.
Projekta īstenošana notiks Latvijā – Rīgā, Liepājā un Valkā un tā ieviešanā ir piesaistīti arī Norvēģijas partneri no Grimstadas un Oslo.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots laika posmā no 01.09.2014. līdz 30.04.2015..
Trijās Latvijas pilsētās (Rīgā, Valkā un Liepājā) tika nodrošināta sociālo pakalpojumu pieejamība - bērniem - upuriem un bērniem – varmākām, kas cietuši no brāļu / māsas vardarbības un vienaudžu vardarbības ārpusģimenes vidē. Ir izstrādātas un aprobētas sekojošas inovatīva programmas:
- bērniem-varmākām „Bērnu agresīvas uzvedības profilakses un korekcijas programma";
- pirmsskolas izglītības iestādēm „NĒ vardarbībai!”;
- vardarbības/agresijas līmeņa mazināšanai klašu kolektīvos;
Projekta ietvaros tāpat ir izstrādāta vienota metodoloģija – rokasgrāmata pedagoģiskā un sociālā darba sinerģijai darbā ar vardarbīgiem bērniem un bērniem, kas cietuši no vardarbības.
Sasniegti šādi rezultāti: Starpdisciplinārās komandas pakalpojumus saņēmuši 464 mērķa grupas bērni (un viņu vecāki) Rīgā, Valkā, Liepājā. Mākslas terapijas un smilšu terapijas pakalpojumus saņēmuši 49 bērni un jaunieši. Nodrošināta dalība īstermiņa motivācijas nometnē 60 bērniem. Alternatīvo mākslu studijā kopā apmeklējuši 189 dalībnieki (Rīgā, Liepājā, Valkā). un fiziskās vardarbības pašaizsardzības programmā iesaistījušies 48 bērni un jaunieši. Izveidota un aprobēta viena programma bērniem-varmākām. Izveidota un 5 pirmsskolas izglītības iestādēs aprobēta viena programma pirmsskolas izglītības iestādēm „NĒ vardarbībai”, izveidots viens izbraukuma leļļu teātra komplekts. Izveidota un aprobēta viena programma bērnu klašu kolektīvam, kurā konstatēta vardarbība un paaugstināta agresija. Notikušas vismaz 8 atklātas jauniešu diskusijas Rīgā, Liepājā, Valkā, kopā tās apmeklējuši 138 bērni un jaunieši. Izstrādāta viena vienota metodoloģija – rokasgrāmata pedagoģiskā un sociālā darba sinerģijai darbā ar vardarbīgiem bērniem un bērniem, kas cietuši no vardarbības. Novadīts divu dienu apmācību – pieredzes apmaiņas seminārs ar Norvēģijas partneri. Noticis viens trīs dienu apmācību seminārs projekta personālam par bērnu-varmāku un no vardarbības cietušo vajadzībām pirmstiesas un tiesas procesos. Notikušas 3 supervīzijas pedagoģiskā un sociālā atbalsta personālam.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/090
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 29.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Liepājas 8.vidusskola,Biedrība "Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība",Stine Sofies Stiftelse
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Vidzeme,Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 112113.31 EUR / 78 793.68 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 95000.00 EUR / 66 766.38 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 5000.00 EUR / 3 514.02 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 12113.31 EUR / 8 513.28 LVL;
Juridiskā adrese: Dārziņu 17. līnija 3, Rīga, LV-1063
Tālr. nr.: 29816242
Fakss: n/a
E-pasts:
Mājas lapa: 20329916

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org