eez-2009  grafiskais elements


LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” darbības atbalsts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas virsmērķis ir panākt, lai LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA kļūst par vienu no vadošajām cilvēktiesību organizācijām Latvijā, nodrošinot atpazīstamību gan kā LGBT tiesību, gan kā plašāka spektra cilvēktiesību organizācijai. Tās pasākumi galvenokārt norisināsies Latvijā. Pasākumu skaitā ir organizācijas finansiālās ilgtspējas nodrošināšana, darbs likumdošanas uzlabošanai, kopienas interešu aizstāvība, atbalsts un darbs ar LGBT kopienu, īpaši ar jauniešiem un senioriem, starptautiska mēroga pasākumu kā EuroPride organizēšana, vietējā un starptautiskā sadarbība NVO tīklos, atbalsts LGBT kultūrai un sportam, veselības profilakses un pieejamības uzlabošana, pētniecība un naida noziegumu monitorings, kā arī aktīvistu kapacitātes celšana. Plānotie rezultāti paredz par LGBT jautājumiem informētāku un atbalstošāku sabiedrību, MOZAĪKAS kā organizācijas ilgtspējības nodrošināšanu, nozīmīgu izmaiņu likumdošanā pieņemšanu, veidojot Latvijā LGBT cilvēkiem draudzīgāku vidi.

Результаты проекта: Projekta galvenais mērķis bija panākt, lai "Mozaīka" kļūst par vienu no vadošajām cilvēktiesību organizācijām Latvijā.
Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki, tai skaitā 264 biedri, 3 darbinieki un 32 brīvprātīgie ,10 NVO , 3500 LGBT personas un 3000 LGBT draudzīgas personas.
Projekta laikā sasniegtie galvenie rezultāti:
•“Iznākšana no skapja” dienas, kā rezultātā ir veicināta LGBT pašvērtības un redzamības uzlabošanās.
•“Vispasaules AIDS dienas” ietvaros notika sabiedrības un kopienas informētības veicināšana par HIV/AIDS jautājumiem, izglītošana seksuālas veselības jautājumos, ka arī HIV/AIDS inficēto cilvēku pašvērtības celšana un stigmatizācijas novēršana.
•Piedalīšanās “Lielajā Talkā” un “Rīgas Maratonā” veicināja organizācijas redzamību un atpazīstamību, prestiža pieaugumu, organizācijas un biedru sadarbības stiprināšanas veicināšanu, kā arī LGBT kopienas iesaistīšanās veicināšanu sabiedriskās norisēs.
•Partnerattiecību likuma izstrāde, kā rezultātā izstrādāts 1 likumprojekts un panākta LGBT kopienas tiesiskā stāvokļa uzlabošana.
•Mediju brokastis par LGBT jautājumiem Latvijā un pasaulē, Mediju pārstāvju informētības veicināšana, medijos sniegtās informācijas kvalitātes uzlabošanas veicināšana ka arī sadarbības veicināšana un uzlabošana ar mediju pārstāvjiem.
•Starptautiskā cilvēktiesību diena ir veicinājusi sabiedrības izpratnes palielināšanu par cilvēktiesību pamatprincipiem, cilvēktiesību nozīmības pieaugumu, informētības pieaugumu par LGBT tiesībām kā cilvēktiesību sastāvdaļu. Kā arī kopienas iesaistīšanās veicināšanu vispārējās cilvēktiesību aktivitātēs un pilsoniskās apziņas veicināšanu.
•Eiropas Praids 2015(EuroPride), LGBT cilvēku redzamības celšana Latvijā, LGBT kopienas pašvērtējuma uzlabošanās veicināšana, LGBT kopienas iesaistīšanās veicināšana publiskos pasākumos, atklātības veicināšana, kā arī pieredzes gūšana starptautisku pasākumu organizēšanā.
MOZAĪKAS darbības ilgtspēja tiek nodrošināta pateicoties tam, ka visi projekta programmas laikā veidotie dokumenti un prakse veidota ar ilgtermiņa mērķi, tādējādi balstoties uz darbības programmas rezultātiem tiks nodrošināta labas pārvaldības prakse, videi draudzīgu principu ievērošana, dzimumu līdztiesības ievērošana, ekonomiskā un sociālā ilgtspēja. Projekta programmas laikā izstrādātā darbības stratēģija 2015. – 2018 jau uzsākta ieviest praksē un tas tiks turpināts visa stratēģijas perioda laikā, un balstoties uz tās rezultātiem, tiks izstrādāta arī turpmākā 2019. – 2022. stratēģija.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/002
Дата утверждения проекта: 14.08.2013.
Дата заключения проектного договора: 30.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka””
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 28
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 62218.14 EUR / 43 727.16 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 53196.50 EUR / 37 386.71 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2799.82 EUR / 1 967.72 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6221.82 EUR / 4 372.72 LVL;
Юридическии адрес: Kr. Valdemāra iela 18-1A, Rīga, LV-1010
Номер тел.: 26607868
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.mozaika.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org