Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” darbības [..]

eez-2009  grafiskais elements


LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas virsmērķis ir panākt, lai LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA kļūst par vienu no vadošajām cilvēktiesību organizācijām Latvijā, nodrošinot atpazīstamību gan kā LGBT tiesību, gan kā plašāka spektra cilvēktiesību organizācijai. Tās pasākumi galvenokārt norisināsies Latvijā. Pasākumu skaitā ir organizācijas finansiālās ilgtspējas nodrošināšana, darbs likumdošanas uzlabošanai, kopienas interešu aizstāvība, atbalsts un darbs ar LGBT kopienu, īpaši ar jauniešiem un senioriem, starptautiska mēroga pasākumu kā EuroPride organizēšana, vietējā un starptautiskā sadarbība NVO tīklos, atbalsts LGBT kultūrai un sportam, veselības profilakses un pieejamības uzlabošana, pētniecība un naida noziegumu monitorings, kā arī aktīvistu kapacitātes celšana. Plānotie rezultāti paredz par LGBT jautājumiem informētāku un atbalstošāku sabiedrību, MOZAĪKAS kā organizācijas ilgtspējības nodrošināšanu, nozīmīgu izmaiņu likumdošanā pieņemšanu, veidojot Latvijā LGBT cilvēkiem draudzīgāku vidi.

Projekta rezultāti: Projekta galvenais mērķis bija panākt, lai "Mozaīka" kļūst par vienu no vadošajām cilvēktiesību organizācijām Latvijā.
Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki, tai skaitā 264 biedri, 3 darbinieki un 32 brīvprātīgie ,10 NVO , 3500 LGBT personas un 3000 LGBT draudzīgas personas.
Projekta laikā sasniegtie galvenie rezultāti:
•“Iznākšana no skapja” dienas, kā rezultātā ir veicināta LGBT pašvērtības un redzamības uzlabošanās.
•“Vispasaules AIDS dienas” ietvaros notika sabiedrības un kopienas informētības veicināšana par HIV/AIDS jautājumiem, izglītošana seksuālas veselības jautājumos, ka arī HIV/AIDS inficēto cilvēku pašvērtības celšana un stigmatizācijas novēršana.
•Piedalīšanās “Lielajā Talkā” un “Rīgas Maratonā” veicināja organizācijas redzamību un atpazīstamību, prestiža pieaugumu, organizācijas un biedru sadarbības stiprināšanas veicināšanu, kā arī LGBT kopienas iesaistīšanās veicināšanu sabiedriskās norisēs.
•Partnerattiecību likuma izstrāde, kā rezultātā izstrādāts 1 likumprojekts un panākta LGBT kopienas tiesiskā stāvokļa uzlabošana.
•Mediju brokastis par LGBT jautājumiem Latvijā un pasaulē, Mediju pārstāvju informētības veicināšana, medijos sniegtās informācijas kvalitātes uzlabošanas veicināšana ka arī sadarbības veicināšana un uzlabošana ar mediju pārstāvjiem.
•Starptautiskā cilvēktiesību diena ir veicinājusi sabiedrības izpratnes palielināšanu par cilvēktiesību pamatprincipiem, cilvēktiesību nozīmības pieaugumu, informētības pieaugumu par LGBT tiesībām kā cilvēktiesību sastāvdaļu. Kā arī kopienas iesaistīšanās veicināšanu vispārējās cilvēktiesību aktivitātēs un pilsoniskās apziņas veicināšanu.
•Eiropas Praids 2015(EuroPride), LGBT cilvēku redzamības celšana Latvijā, LGBT kopienas pašvērtējuma uzlabošanās veicināšana, LGBT kopienas iesaistīšanās veicināšana publiskos pasākumos, atklātības veicināšana, kā arī pieredzes gūšana starptautisku pasākumu organizēšanā.
MOZAĪKAS darbības ilgtspēja tiek nodrošināta pateicoties tam, ka visi projekta programmas laikā veidotie dokumenti un prakse veidota ar ilgtermiņa mērķi, tādējādi balstoties uz darbības programmas rezultātiem tiks nodrošināta labas pārvaldības prakse, videi draudzīgu principu ievērošana, dzimumu līdztiesības ievērošana, ekonomiskā un sociālā ilgtspēja. Projekta programmas laikā izstrādātā darbības stratēģija 2015. – 2018 jau uzsākta ieviest praksē un tas tiks turpināts visa stratēģijas perioda laikā, un balstoties uz tās rezultātiem, tiks izstrādāta arī turpmākā 2019. – 2022. stratēģija.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/002
Projekta apstiprināšanas datums: 14.08.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka””
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 28
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 62218.14 EUR / 43 727.16 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 53196.50 EUR / 37 386.71 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2799.82 EUR / 1 967.72 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6221.82 EUR / 4 372.72 LVL;
Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 18-1A, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 26607868
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.mozaika.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org