Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > 2.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu p[..]

eez-2009  grafiskais elements


2.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014)

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 27.09.2013.
Iesniegšanas datums: 23.01.2014. (mikroprojektiem); 02.12.2013. (meco un makroprojektiem)
Finansējums: EUR 2 171 652

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina otro atklāto projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros.

Programmas „NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Kopējais Apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma" pieejamais programmas līdzfinansējums otrajā konkursā ir EUR 2 171 652 (EUR 253 829 mikroprojektiem un EUR 1 917 823 meco un makroprojektiem). Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektiem pieejamais līdzfinansējums meco un makroprojektu ietvaros ir EUR 56 953 (t.sk. 95% veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments finansējums un 5% Latvijas valsts budžeta finansējums).

Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 1. ir bezpeļņas organizācija; tā ir nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura; peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem;
 2. ir brīvprātīga personu apvienība, ko brīvprātīgi nodibinājušas un kurā brīvprātīgi darbojas fiziskas vai juridiskas personas;
 3. nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs; tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
 4. ir juridiska persona un darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;
 5. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas; tā atskaitās par savu darbību saviem biedriem, dibinātājiem vai finansētājiem;
 6. ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš:
- makroprojektiem un mecoprojektiem - 2013.gada 2.decembris līdz plkst. 18:00;
- mikroprojektiem - 2014.gada 23.janvāris līdz plkst. 17:00

Projektu iesniegumus var iesniegt:

 • projekta iesnieguma veidlapu aizpildot un iesniedzot tiešsaistē SIF mājas lapā. Lai pieteiktos veidlapas aizpildīšanai tiešsaistē, jāiesniedz SIF atbildīgajās amatpersonas parakstīta vienošanās par tiesībām lietot Fonda projektu elektroniskās vadības sistēmu projektu iesniegumu iesniegšanai tiešsaistē. Saņemto vienošanos SIF parakstīs no savas puses un nosūtīs atpakaļ kopā ar tiešsaistes piekļuves datiem;
 • personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Brīvības iela 40-39 (6.stāvs), Rīga, LV-1050;
 • nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu:
  • - (apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" mikroprojektus);
  • - (apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" mecoprojektus un makroprojektus).

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz konkrēto projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Laika posmā no 2013.gada 14.oktobra līdz 1.novembrim tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu gan Rīgā, gan reģionos, par kuru norises vietu un laiku detalizētāka informācija būs pieejama SIF interneta mājas lapā. Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu: . Dalība semināros ir bez maksas.

Apakšprogramma „Nevalstisko organizāciju projektu programma"

Apakšprogrammas īstenošanas kārtība noteikta 2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 697 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums".

Apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās.

Apakšprogrammas atbalsta jomas ir:
I. sociālā sektora aktivitātes, tai skaitā labklājības veicināšana un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā;
II. vienotas sabiedrības veidošana – starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un latviešu valodas apmācība, kas veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu.

NB! Viens projekta iesnieguma iesniedzējs katrā atbalsta jomā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu neatkarīgi no tā lieluma (vai nu mikro, vai meco, vai makro). Ja projekta iesnieguma iesniedzējs iesniegs vairākus projekta iesniegumus, tiks vērtēts tikai pirmais saņemtais projekta iesniegums.
Papildus tam, ja pirmajā konkursā ir ticis apstiprināts projekta iesnieguma iesniedzēja projekts kādā no divām atbalsta jomām, otrajā konkursā tas vairs nevar pretendēt uz programmas līdzfinansējumu tai pašā atbalsta jomā.

Apakšprogrammas tiešā mērķa grupa ir:

 • sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (piemēram, personas ar invaliditāti, no vardarbības cietušās personas, vardarbību veikušās personas, cilvēktirdzniecības upuri), tai skaitā bērni, jaunieši un ģimenes ar bērniem;
 • mazākumtautības, nepilsoņi;
 • nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv iepriekšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, un šo nevalstisko organizāciju dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Apakšprogrammas projektu veidi ir mikroprojekti – projekti, kurus īsteno vietējā līmenī; mecoprojekti – projekti, kurus īsteno reģionālā līmenī; makroprojekti – projekti, kurus īsteno nacionālā vai starptautiskā līmenī; divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekti - projekti divpusējās sadarbības veicināšanai starp Latvijā un donorvalstīs reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām.

Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir:
1) mikroprojektiem – EUR 5000 līdz 19 999,99;
2) mecoprojektiem – EUR 20 000 līdz 49 999,99;
3) makroprojektiem – EUR 50 000 līdz 100 000;
4) sadarbības veidošanas projektiem, kas jāiesniedz kopā ar meco/makro iesnieguma I daļu – līdz EUR 1792,80.

Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

Mikroprojektu īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt vienu gadu.

Mecoprojektu un makroprojektu īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 20 mēnešus. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Kontaktpersona par mikroprojektiem - SIF Programmu vadītāja Jelena Jekimova, tālr. 67078177, e-pasts: ;
Par mecoprojektiem un makroprojektiem - SIF Programmu vadītāja Liene Jēkabsone, tālr. 67078218, e-pasts: ;

***

Mecoprojektu un makroprojektu iesniedzēji var meklēt potenciālo projektu partneri arī šajās ārvalstu datu bāzēs:

Islandes NVO datu bāze
http://www.humanrights.is/media/greinar/Database-fyrir-heimasidu.pdf

Norvēģijas NVO datu bāze
http://partners.ngonorway.org/search.php

***

Aktuālā informācija par Nevalstisko organizāciju projektu programmu (2.atlase)
(Projektu iesniegumu skaits
)

Joma Mikroprojekti Mecoprojekti Makroprojekti Kopā
I joma 108 63 68 131
II joma 30 16 24 40
kopā: 171
Uz II kārtu
I joma n/a 41 33 74
II joma n/a 8 5 13

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.697 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums" (turpmāk – MK noteikumi Nr.697), t.sk., vērtēšanas kritēriji

Mecoprojektiem un makroprojektiem:

2.kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana:
(attiecas uz projektu iesniedzējiem, kas saņēmuši SIF uzaicinājumu iesniegt projekta iesnieguma II daļu)
(Meco/Makro projekta iesniegšanas termiņš - 2014.gada 14.maijs plkst.17:00 (vai 14.05.2014. pasta zīmogs, sūtot pa pastu)

docMecoprojekta vai makroprojekta iesnieguma II daļa (jāaizpilda) (aktualizēts: 18.02.2014.)

xlsMecoprojekta vai makroprojekta iesnieguma II daļas projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda) (aktualizēts: 18.02.2014.)

pdfMetodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (aktualizēts: 18.02.2014.)

xlsProjekta budžeta paraugs (aktualizēts: 18.02.2014.)

1.kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana:

1. docMK noteikumu Nr. 697 1.pielikums - mecoprojekta un makroprojekta iesnieguma veidlapas I daļa (jāaizpilda)

2. docSIF Metodiskie norādījumi projekta iesnieguma mecoprojekta un makroprojekta veidlapas aizpildīšanai (PDF);

3.doc Letter of intent (paraugs)

4. pdfVērtēšanas metodiskie norādījumi (I kārta) (aktualizēts: 03.01.2014.)

5. pdfVērtēšanas metodiskie norādījumi (II kārta)

Mikroprojektiem:

1. docMK noteikumu Nr. 697 2.pielikums – mikroprojekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda);

2. xlsProjekta budžets (aktualizēts: 08.01.2014.) (excel);

3. docSIF Metodiskie norādījumi projekta iesnieguma mikroprojekta veidlapas aizpildīšanai (PDF);

4. xlsProjekta budžeta paraugs (aktualizēts: 08.01.2014.) (excel);

5. pdfVērtēšanas metodiskie norādījumi

 ***

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Projekta līgums un pielikumi

docDivpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekta līgums (aktualizēts: 02.01.2014.)

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Partnerības līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Partnerības līgums un pielikumi angļu valodā

***

Projektu iesniegšana tiešsaistē EEZ finanšu instrumenta programmā "NVO fonds"

Sabiedrības integrācijas fonds aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus EEZ finanšu instrumenta programmā "NVO fonds" elektroniski, aizpildot projektu iesnieguma veidlapu tiešsaistē: http://fibu.di.lv/sif/

Lai projekta iesniegumu aizpildītu tiešsaistē, nepieciešams noslēgt vienošanos par projekta iesniegšanu tiešsaistē. Aicinām organizācijas aizpildīt vienošanos, norādot informāciju par organizāciju un atbildīgo amatpersonu. Aizpildīto un parakstīto vienošanos lūdzam nosūtīt Sabiedrības integrācijas fondam divos eksemplāros pa pastu vai iesniegt personīgi Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV-1050.

Sabiedrības integrācijas fonds pēc Vienošanās noslēgšanas piecu darba dienu laikā pieškirs organizācijai piekļuves tiesības projekta iesnieguma aizpildīšanai tiešsaistē.

docVienošanās par tiesībām lietot Fonda PEVS projektu iesniegumu iesniegšanai tiešsaistē

***

Individuālās konsultācijas - līdz 2014.gada 30.aprīlim

NVO projektu programmas II kārtas projektu iesniegumu iesniedzējiem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām par projekta iesnieguma sagatavošanu. Konsultācijas notiks līdz š.g. 30.aprīlim Rīgā, Brīvības ielā 40-39, iepiekš vienojoties par konsultāciju laiku nosūtot e-pastu vai zvanot pa tālruni 67078218.

Meco/Makro projekta iesniegšanas termiņš - 2014.gada 14.maijs plkst.17:00 (vai 14.05.2014. pasta zīmogs, sūtot pa pastu.

| iesniedzamie dokumenti |

***

27.03.2014. - Seminārs projektu iesniedzējiem, kas saņēmuši SIF uzaicinājumu iesniegt makroprojekta vai mecoprojekta iesnieguma II daļu 

Sabiedrības integrācijas fonds organizē semināru projektu iesniedzējiem, kuru projeku iesniegumi tika virzīti uz apakšprogrammas "NVO projektu programma" II kārtu. Informācija par šo semināru projektu iesniedzējiem nosūtīta uzaicinājuma vēstulē. |pdfSemināra darba kārtība |
| Seminārs datums: 27.03.2014. no plkst.10:00 - 14:00 | Semināra norises vieta: Astor Riga Hotel (Z.A.Meierovica bulv. 10, Rīga) |

Semināra prezentācijas:

pdfEEZ FI programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO projektu programma" II kārta

pdfProjekta iesnieguma sagatavošana, ieteikumi budžeta sagatavošanā

docMetodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (2.konkurss) (Mecoprojekta vai Makroprojekta iesnieguma II daļa)

xlsBudžeta piemērs (NVO projektu programma Mecoprojekts / Makroprojekts)

***

Individuālās konsultācijas par projekta iesnieguma sagatavošanu

2014.gada 9.janvāris - Jelgava (Konsultācija atcelta)

2014.gada 10.janvāris - Rēzekne

2014.gada 13.janvāris - Rīga

2014.gada 14.janvāris - Cēsis (Konsultācija atcelta)

2014.gada 15.janvāris - Liepāja (Konsultācija atcelta)

2014.gada 15.janvāris - Rīga

***

Informatīvo semināru prezentācijas

pdfEEZ FI 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" 2.konkurss

pdfNevalstisko organizāciju projektu programma - vērtēšanas kritēriji

pdfProjekta iesnieguma sagatavošana, ieteikumi budžeta sagatavošanā

pdfMetodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (2.konkurss) mecoprojekta vai makroprojekta iesnieguma I daļa

pdfMetodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (2.konkurss) mikroprojekta iesniegums

xlsNVO projektu programmas mikroprojekta budžeta piemērs

***

Individuālās konsultācijas par projekta iesniegumu sagatavošanu:

2013.g. 6.novembris - Rēzekne - konsultācijas atceltas

2013.g. 7.novembris - Cēsis - konsultācijas atceltas

2013.g. 11.novembris - Kuldīga - konsultācijas atceltas

2013.g. 12.novembris - Jelgava

Norises vieta: Zemgales NVO centrs (no plkst. 10.00-16.00)
Lielā iela 15-2, Jelgava

2013.g. 15.novembris - Rīga

Norises vieta: Sabiedrības integrācijas fonds, 1.stāva zāle (no plkst. 9.30-16.00)
Brīvības iela 40-39, Rīga

***

Informatīvie semināri par projekta iesniegumu sagatavošanu Latvijas reģionos un Rīgā:
no 2013.gada 16.oktobra līdz 2013.gada 5.novembrim.

Semināru norises laiks un vieta:

2013.g. 16.oktobris - Valmiera

Norises vieta: Viesnīca Wolmar (no plkst. 11.00-15.00)
Tērbatas iela 16a, Valmiera
| pdfsemināra darba kārtība |

2013.g. 18.oktobris - Daugavpils

Norises vieta: Daugavpils novada domes Tautas izglītības un kultūras centrs (1.stāvā) (no plkst. 13.00-17.00)
Dobeles iela 30, Daugavpils
| pdfsemināra darba kārtība |

2013.g. 21.oktobris - Liepāja

Norises vieta: Liepājas pilsētas pašvaldības zāle (no plkst. 13.00-17.00)
Rožu iela 6, 2.stāvs, Liepāja
| pdfsemināra darba kārtība |

2013.g. 23.oktobris - Jēkabpils

Norises vieta: Krustpils novada domes konferenču zāle (no plkst. 11.00-15.00)
Rīgas iela 150a, Jēkabpils
| pdfsemināra darba kārtība |

2013.g. 5. novembris - Rīga

Norises vieta: Viesnīca Astor Riga Hotel (no plkst. 11.00-15.00)
Z.A.Meierovica Bulv. 10, Rīga
| pdfsemināra darba kārtība |

 

 

Projekti: 42 (Pārtrauktie: 2)


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens
2.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""Universālais dizains nākotnei
3.Biedrība "Latvijas Diabēta federācija"Latvijas Diabēta federācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
4.Biedrība "Mēs saviem bērniem"Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā
5.Biedrība "ERFOLG"Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā
6.Biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai
7.Biedrība "GM Integration"Cīņu māksla kā fizioterapija
8.Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās
9.Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā
10.Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”"Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni
11.Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"Vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu novērtēšanas un attīstīšanas motivācijas programmas izstrāde un ieviešana
12.Nodibinājums "Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds"Nāc un dari, jo Tu vari!
13.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele""Atbildīgs, izglītots, iesaistīts"
14.Nodibinājums "Fonds sabiedrībai"Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu
15.Biedrība "Izglītības attīstības centrs"Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss
16.Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS"Aicināts dzīvē!
17.Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"Aiz apvāršņa
18.Biedrība "Baltā māja"Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā
19.Biedrība "Latvijas Audžuģimeņu biedrība"Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai
20.Biedrība "Patvērums "Drošā māja""Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai
21.Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība"Radošais izaicinājums
22.Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai
23.Biedrība "Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "Tilts""STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI
24.Biedrība "SAULES STARS AV"Palīdzi man izdarīt pašam, nevis izdari manā vietā
25.Nodibinājums "Ilgtspējīgas attīstības fonds"Dzīves prasmju un veselības veicināšanas skolas ”Vinnija Pūka skola” izveide mazajiem pacientiem un viņu vecākiem, lai nodrošinātu hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanu
26.Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"Muzikālā pietura bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Jelgavas Vecpilsētā
27.Biedrība „Zariņš & Lejnieks”Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem
28.Nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”Innovatīva alternatīvo sociālo pakalpojumu iniciatīva Amatas novada kultūrvidē
29.Nodibinājums „dzivniekupolicija.lv”Kopā mēs varam vairāk!
30.Biedrība "Rumula"Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai
31.Biedrība "Latvijas gruzīnu biedrība "SAMŠOBLO""Latviešu-gruzīnu starpkultūru dialogs – sirdīm un prātiem
32.Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem „Būsim pazīstam: Latvijas kultūras kanons”
33.Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi
34.Biedrība „ERFOLG”Iedvesmo paaudzi
35.Biedrība "Sukrums"Mācāmies būt par sava amata meistariem
36.Biedrība "Integrācijas Inkubators"Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci
37.Biedrība "Agrīnās iejaukšanās Latvijā attīstības biedrība"Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstīšana Lielvārdes novadā
38.Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"Vienība ir mūsu spēks
39.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Es esmu, es varu
40.BIEDRĪBA "Meirānieši"Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā
Lapas: