eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Mērķis:
Atbalsts pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā, t.i. NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos, kā arī publiskās pārvaldes darbības uzraudzība.
Vieta:
Latvija. Projekts balstās uz dalību starptautiskās organizācijās, sadarbību nacionālā un reģionālā līmenī, kā arī sasniegto rezultātu pārnesi uz konkrētām pašvaldībām. Pieredzes apmaiņas vizītes notiks Baltijā, Beļģijā un Francijā.
Pasākumi:
Tiks izveidots Baltijas ekspertu sadarbības tīkls, sagatavota rakstu un pētījumu sērija, organizētas ekspertu apspriedes, apzināti un analizēti citu valstu labās prakses piemēri, kuri tiks aprobēti 1 pilotprojekta ietvaros un tālāk ieviesti 5 pašvaldībās.
Rezultāti:
Pāreja no interešu pārstāvniecības uz iedzīvotāju aktīvu līdzdalību, sekmējot labas pārvaldības principu ievērošanu. Tiks aktivizēta pilsoniskā apziņa, un samazināsies plaisa starp pašvaldības iedzīvotājiem un lēmējinstitūcijām.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija atbalsts pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sabiedrībā, t.i. NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos.
Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki: 10 biedri, 4 darbinieki, 2 brīvprātīgie, 35 asociētie biedri. Kā arī iedzīvotāji – 10 sabiedriskas organizācijas, 111 jaunie zinātnieki, eksperti, mācībspēki un studenti.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Biedrības mājas lapā publicēti 10 tematiski analītiskie raksti.
• 1 informatīvs materiāls (pētījuma kopsavilkums par pilsoniskās līdzdalības iespējām reģionālās attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos sekmēšana).
•Izgatavotas un izplatītas četru dažādu dizainu informatīvas pastkartes (kopā 5000 gab.).
•Noorganizēta “Zinātnes kafejnīca” un diskusija par pilsonisko līdzdalību “Kas urda cilvēku?” (45 klausītāji, 4 lektori, 1 moderators).
•Izstrādāts pilsoniskās līdzdalības plāns. Parakstīts sadarbības memorands ar vietējo organizāciju (NVO sabiedriskais centrs “Līči”) par rīcības plāna aprobēšanu (pilot-projekts) Preiļu novada pašvaldībā. Rīcības plāna darba versija tika aprobēta pašvaldības un NVO pārstāvju diskusijā Preiļu novadā. Parakstīti pieci sadarbības memorandi.
•Notikusi diskusija akadēmiskajā vienībā ”Austrums”, sekmējot akadēmiskās sabiedrības izpratni par brīvprātīguma motīviem.
•Noslēgts sadarbības memorands starp biedrību un Žana Monē asociāciju, tādejādi Latvijas studentiem dodot iespēja stažēties Žana Monē asociācijā Francijā.
•Ir izveidots ekspertu sadarbības tīkls un veikta tā regulāra aktualizācija.
•Ekspertu sadarbības tīkla datubāzē reģistrēti 41 eksperts.
Sociālās ilgtspējas veicināšanā biedrības īstenotā projekta aktivitātēm ir tieša pozitīva ietekme, taču jāņem vērā tas, ka ieguldījums šajā jomā reāli būtu vērtējams ilgākā laika posmā. Biedrības iesaistīšanās Starptautiskajā Reģionālo studiju asociācijā, kā arī sadarbības uzsākšana dalībai tādu sadarbības programmu konkursos kā Interreg Europe un Urbact ir aktivitātes, kas ir tieši vērstas uz politikas instrumentu uzlabošanu un pilsētvides attīstību, jo ietver iniciatīvas, kas sekmē reģionālās attīstības politikas plānošanas un ieviešanas uzlabošanu gan vietējā, reģionālā, kā arī nacionālā un ES līmenī.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/114
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 13.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 68297.85 EUR / 48 000.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 56772.59 EUR / 39 900.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2988.03 EUR / 2 100.00 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 8537.23 EUR / 6 000.00 LVL;
Юридическии адрес: Katrīnas dambis 24A-19, Rīga, LV-1045
Номер тел.: 26489382
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.birdhub.eu

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org