Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sad[..]

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis:
Atbalsts pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā, t.i. NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos, kā arī publiskās pārvaldes darbības uzraudzība.
Vieta:
Latvija. Projekts balstās uz dalību starptautiskās organizācijās, sadarbību nacionālā un reģionālā līmenī, kā arī sasniegto rezultātu pārnesi uz konkrētām pašvaldībām. Pieredzes apmaiņas vizītes notiks Baltijā, Beļģijā un Francijā.
Pasākumi:
Tiks izveidots Baltijas ekspertu sadarbības tīkls, sagatavota rakstu un pētījumu sērija, organizētas ekspertu apspriedes, apzināti un analizēti citu valstu labās prakses piemēri, kuri tiks aprobēti 1 pilotprojekta ietvaros un tālāk ieviesti 5 pašvaldībās.
Rezultāti:
Pāreja no interešu pārstāvniecības uz iedzīvotāju aktīvu līdzdalību, sekmējot labas pārvaldības principu ievērošanu. Tiks aktivizēta pilsoniskā apziņa, un samazināsies plaisa starp pašvaldības iedzīvotājiem un lēmējinstitūcijām.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija atbalsts pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sabiedrībā, t.i. NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos.
Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki: 10 biedri, 4 darbinieki, 2 brīvprātīgie, 35 asociētie biedri. Kā arī iedzīvotāji – 10 sabiedriskas organizācijas, 111 jaunie zinātnieki, eksperti, mācībspēki un studenti.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Biedrības mājas lapā publicēti 10 tematiski analītiskie raksti.
• 1 informatīvs materiāls (pētījuma kopsavilkums par pilsoniskās līdzdalības iespējām reģionālās attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos sekmēšana).
•Izgatavotas un izplatītas četru dažādu dizainu informatīvas pastkartes (kopā 5000 gab.).
•Noorganizēta “Zinātnes kafejnīca” un diskusija par pilsonisko līdzdalību “Kas urda cilvēku?” (45 klausītāji, 4 lektori, 1 moderators).
•Izstrādāts pilsoniskās līdzdalības plāns. Parakstīts sadarbības memorands ar vietējo organizāciju (NVO sabiedriskais centrs “Līči”) par rīcības plāna aprobēšanu (pilot-projekts) Preiļu novada pašvaldībā. Rīcības plāna darba versija tika aprobēta pašvaldības un NVO pārstāvju diskusijā Preiļu novadā. Parakstīti pieci sadarbības memorandi.
•Notikusi diskusija akadēmiskajā vienībā ”Austrums”, sekmējot akadēmiskās sabiedrības izpratni par brīvprātīguma motīviem.
•Noslēgts sadarbības memorands starp biedrību un Žana Monē asociāciju, tādejādi Latvijas studentiem dodot iespēja stažēties Žana Monē asociācijā Francijā.
•Ir izveidots ekspertu sadarbības tīkls un veikta tā regulāra aktualizācija.
•Ekspertu sadarbības tīkla datubāzē reģistrēti 41 eksperts.
Sociālās ilgtspējas veicināšanā biedrības īstenotā projekta aktivitātēm ir tieša pozitīva ietekme, taču jāņem vērā tas, ka ieguldījums šajā jomā reāli būtu vērtējams ilgākā laika posmā. Biedrības iesaistīšanās Starptautiskajā Reģionālo studiju asociācijā, kā arī sadarbības uzsākšana dalībai tādu sadarbības programmu konkursos kā Interreg Europe un Urbact ir aktivitātes, kas ir tieši vērstas uz politikas instrumentu uzlabošanu un pilsētvides attīstību, jo ietver iniciatīvas, kas sekmē reģionālās attīstības politikas plānošanas un ieviešanas uzlabošanu gan vietējā, reģionālā, kā arī nacionālā un ES līmenī.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/114
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 68297.85 EUR / 48 000.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56772.59 EUR / 39 900.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2988.03 EUR / 2 100.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 8537.23 EUR / 6 000.00 LVL;
Juridiskā adrese: Katrīnas dambis 24A-19, Rīga, LV-1045
Tālr. nr.: 26489382
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.birdhub.eu

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org