eez-2009  grafiskais elements


Radi un Rādi Latviju

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Mērķis - izveidot nacionāla mēroga vienotu sadarbības tīklu Latvijas jauniešu nevalstiskajām organizācijām, lai dotu iespēju jauniešiem, neatkarīgi no viņu sociālā statusa, tautības un dzimuma, neformālās izglītības ietvaros iesaistīties kopīgi rīkotos pasākumos, līdzdarboties un komunicēt, aktualizējot un atainojot vizuālo mediju formātā jauniešiem sociāli nozīmīgus procesus, kā arī meklējot risinājumus integrācijas problēmām un dažādu subkultūru līdzāspastāvēšanai, tādejādi stiprinot sociālo iekļaušanos, demokrātiju, atklātību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī veicinot jauniešu izpratni par šiem procesiem un to nozīmību sabiedrībā.
Mērķa grupas – biedrības “Avantis” mērķa grupa - galvenokārt jaunieši 12 - 18 gadu vecumā, t.s. krievu valodā runājošie, biedri un brīvprātīgie; sadarbības partneru biedri, mērķa grupa un brīvprātīgi; jaunieši Latvijas novados.
Projektā iesaistītās puses – projekta iesniedzējs biedrība “Avantis”, sadarbības partneri: Ģimeņu biedrība „Ligzda” no Brocēniem, Alūksnes NVO atbalsta centrs, Nītaures jauniešu centrs “Nītaureņi” un Vecumnieku jauniešu organizācija “Jaunatne smaidam”.
Projekta norises vieta un īstenošana laiks – Visa Latvijas teritorija, 30 mēneši.
Galvenās aktivitātes: (1)sadarbības memoranda noslēgšanas starp “Avantis” un partneriem reģionos, darbības programmas izstrāde; (2)dalībnieku atlase un brīvprātīgo rekrutēšana; (3)projekta partneru kapacitātes stiprināšana; (4)papildu finansējuma piesaiste; (5)vizuālās komunikācijas meistarklases; (6)reģionālo klubu diskusiju tūre un projektā iesaistīto jauniešu vasaras nometne; (7)TV un interneta raidījumu veidošana, sezonas interešu žurnāla izdošana; (8)informācijas un publicitātes pasākumi; (9)projekta rezultātu apkopošana.
Projekta aktualitāte:
“ Avantis” atrodas un darbojas Rīgā jau 10 gadus un īsteno nacionāla un starptautiska mēroga projektus. Organizācijā nepieciešama paaudžu maiņa darbībai nacionālajā līmenī, jaunu dalībnieku piesaiste, nacionālo projektu attīstīšana ilgermiņā, un “Avantis” izaugsme starptautiskā vidē.
Dalība NVO un sociālā atbildība Latvijā vēl tikai attīstās. Dalība nevalstiskajās organizācijās nav populāra jauniešu vidū. Bieži vien tās ir nepareizas komunikācijas sekas. NVO bieži vien ir didaktiski savā komunikācijā, runā ar cilvēkiem “projektu atskaišu valodā”, darbības atspoguļojums bieži ir saistošs tikai pašiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem.
Mēs gribam dot savu ieguldījumu šīs jomas uzlabošanā, veicinot NVO izglītošanu vizuālās komunikācijas jomās, iesaistot vietējos un ārvalstu ekspertus.
Tikko pabeigtā Avantis projekta “Tici Sev, Latvija” veiksmīgā norise, iesaistot aktivitātēs bērnus no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, mūsos nostiprināja pārliecību, ka esam ļoti vajadzīgi mūsu mērķa grupai. Mēs gribam turpināt strādāt un iesaistīt vairāk pašus jauniešu un brīvprātīgos, attīstot reģionālās kustības “ Tici Sev, Nītaure!” , “ Tici sev, Brocēni” un citas, iesaistot un veicinot mūsu un reģionālo NVO kapacitāti un veicinot nacionāla mēroga projektu attīstību

Sagaidāmie projekta rezultāti – “Avantis” jauniešu kustības attīstība, jaunu biedru piesaiste. Savstarpējās pieredzes un zināšanu apguve partnerorganizācijās. NVO komunikācijas ar sabiedrību attīstīšana, vizuālās komunikācijas prasmju attīstīšana, reģionālās un nacionālās komunikācijas vides uzlabošana. Rīgas latviešu un krievu jauniešu piesaiste un integrācija NVO darbībā reģionālajā un nacionālajā līmenī.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija izveidot vienotu sadarbības tīklu ar Latvijas jauniešiem un nevalstiskajām organizācijām, turpinot celt iesaistītā personāla kapacitāti, kā arī papildināt darbības atbalsta programmas dalībnieku prasmes jauniešiem sociāli nozīmīgu problēmu apzināšanā un atspoguļošanā vizuālās komunikācijas formā.
Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki, tai skaitā 14 biedri, 16 darbinieki un 30 brīvprātīgie. Kā arī 5 000 iedzīvotāji.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
Meistarklases jauniešiem) par vizuālās komunikācijas sižetu veidošanas principiem, saturu, formātu, aktuālo tematiku reģionos. Kā arī meistarklase par oratormākslu.
5 reģionālo klubu diskusiju tūres par jauniešiem aktuālam tēmām.
4 TV un interneta raidījumi. Raidījumi - jauniešu un profesionāļu kopīgi veidots saturs: “Mana pirmā šepte” (LTV7 – 07.10.2015.), „Vārda brīvība”, „Tikumība/Netikumība”, „Darbs/Bezdarbs”. Visi raidījumi ir pieejami www.izvelies.eu.
2 vasaras nometnes jauniešiem no visiem Latvijas reģioniem. Nometnes laikā jauniešiem tika nodrošinātas apmācības, meistarklases un pieredzes apmaiņas, pateicoties kurām tika celta viņu konkurētspēja, iegūtas jaunas zināšanas.
Izveidoti 2 interešu žurnāli “Izvēlies”. Žurnāls drukātā versijā katrs izdots 1000 eksemplāros un izplatīts caur projekta sadarbības partneriem visā Latvijā un jauniešiem skolās. Sadarbība ar 3 starptautiskiem partneriem.
Izstrādāti 4 apmācību mācību materiāli, “Gribu būt režisors”, “Producenta ABC”, “Veido stāstus ar datiem”, “Informācijas pārbaudes iespējas internetā”. Materiālu sagatavoja projektā iesaistītie jaunieši.
1 Noslēguma pasākums, profesionāli organizēts publisks pasākums, iesaistot brīvprātīgos jauniešus un medijus.
Projekta laikā notikuši 3 starptautiskie pieredzes apmaiņas pasākumi Vācijā - Youth4Media, Igaunijā - Baltijas kino un mediju skola Italijā - estreni.org. ar mērķi.
Projekta laikā piesaistīti jauni sadarbības partneri - ASV vēstniecība, Vācijas federālā republika, mediju partneri, kā rezultātā projektam tika piesaitīts papildus finansējums, ar kuriem sadarbība turpināsies arī pēc projekta beigām. Programmas dalībnieki turpinās sniegt savas projekta ietvaros iegūtās zināšanas tālāk, organizējot konsultācijas par dokumentālā kino veidošanu kā vienu no neformālās izglītības veidiem. Biedriba Avantis savā darbībā turpinās pievērst uzmanību jauniešiem aktuālajām tēmām, iesaistot pašus jauniešus sniegt ieteikumus un sev aktuālu aktivitāšu veidošanā. Tāpat projekta laikā iegūti kontakti ar pašvaldību un Izglītības zinātnes ministrijas darbiniekiem, kas ļaus arī turpmāk veidot kopīgus projektus. Biedrības darbinieki piedalījušies un izteikuši viedokli arī politikas veidošanā, kas ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs Latvijas jauniešus.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/129
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 30.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība " Avantis"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Ģimeņu biedrība „Ligzda”",Biedrība "Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs",Biedrība „Jaunatne smaidam”,Biedrība "Nītaures jauniešu nevalstiskā organizācija "Nītaureņi""
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 59994.49 EUR / 42 164.37 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 51295.29 EUR / 36 050.53 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2699.75 EUR / 1 897.40 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5999.45 EUR / 4 216.44 LVL;
Юридическии адрес: Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
Номер тел.: 29252028
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.avantis.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org