eez-2009  grafiskais elements


Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir biedrības „Latvijas Lauku forums” stratēģijas 2013.- 2015. gadam īstenošana, kas paredz līdzdalīgās demokrātijas kultūras iedzīvināšanu Latvijas lauku telpā, nodrošinot Lauku kopienu parlamenta darbības nepārtrauktību, kā arī sniegt ieguldījumu lauku kopienu ilgtspējas nodrošināšanā.

Projekts tiks īstenots visas Latvijas teritorijā. Lai veicinātu līdzdalīgās demokrātijas kultūras iedzīvināšanu Latvijas laukos, projekta periodā ne tikai tiks īstenota Pirmā Latvijas lauku kopienu parlamenta rezolūcija, bet arī nodrošināta Lauku kopienu parlamenta iekļaušanās Latvijas prezidentūras ES padomē saturiskajā ietvarā. Turpinot LLF biedru interešu aizstāvību, tiks paplašināts un stiprināts arī lauku kopienu sadarbības tīkls, veicinot lauku iedzīvotāju iesaisti organizētajā pilsoniskajā sabiedrībā, veidojot kopienu asociāciju tipa NVO, kas kļūst pašreģenerējošas, iesaistās rīcībpolitiku veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos. Lauku kopienu ilgtspējas veicināšanai tiks izplatītas ilgtspējas elementu labās prakses un sniegts metodiskais atbalsts vietējām kopienu iniciatīvām. Nozīmīgs pasākums darbības programmas ietvaros būs lauku kopienu resursu apzināšanas veicināšana un horizontālās sadarbības stiprināšana.

Результаты проекта: Projekta mērķis: turpināt biedrības „Latvijas Lauku forums” stratēģijas 2013.- 2015. gadam īstenošanu, kas paredz līdzdalīgās demokrātijas kultūras procesu iedzīvināšanu Latvijas lauku telpā, nodrošināt 1. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas 2015. gadā paredzēto aktivitāšu īstenošanu, rezolūcijas izpildes ziņojumu un nodrošināt 2. Lauku kopienu parlamenta norisi, turpināt sniegt ieguldījumu lauku kopienu ilgtspējas nodrošināšanā.

Projekta īstenošanas vieta: Latvija

Projekta rezultāti:
- Izstrādāts ziņojums par Pirmā Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas izpildes atskaiti par periodu no 2013.-2015. gadam;
- Notikusi 1 Latvijas Lauku kopienu parlamenta padomes sēde, 1 nepilna padomes sēde;
- LLF darbojas 4 Latvijas sadarbības tīklos, platformās;
- LLF darbojas 5 dažādās lauku attīstībai nozīmīgās padomēs un darba grupās;
- LLF darbojas 4 starptautiskos sadarbības tīklos;
- Identificēti un pieejami vismaz 2 dažādi finansējuma avoti 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta norises nodrošināšanai un stratēģijas īstenošanai.
- LLF ir izveidota aktuālo kontaktu datubāze ar vairāk kā 500 pārstāvjiem no Latvijas lauku vietējās attīstības biedrībām;
- Izstrādātas 2 kopienu resursu kartes;
- Kā LLF biedri darbojas 70 biedrības;
- Sagatavotas un izplatītas 6 LLF ikmēneša informatīvās lapas.
- LLF ir piedalījies starptautiskā pasākuma organizācijā par attīstības iekšējās un ārējās dimensijas jautājumiem starptautiskā līmenī;
- Noticis trīs dienas ilgs Otrais Lauku kopienu parlaments ar 260 dalībniekiem ;
- Apraksti par visiem LLF asociētajiem biedriem publicēti biedrības mājas lapā;
- atjaunota un papildināta Vietējās Identitātes produkta (VIP) mājas lapa;
- izstrādāta 1 apmācību programmas kopienu animatoriem un līderiem, attīstības veicinātājiem;
- Notikušas 1 apmācības kopienu kapacitātes celšanai.
- LLF uztur savas lapas sociālajos tīklos facebook.com ar vismaz 460 sekotājiem, draugiem.lv ar vismaz 370 sekotājiem, twitter.com ar vismaz 1000 sekotājiem.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/098
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 01.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 24
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 53333.22 EUR / 37 482.80 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 45599.90 EUR / 32 047.79 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2400.00 EUR / 1 686.73 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5333.32 EUR / 3 748.28 LVL;
Юридическии адрес: Leona Paegles 16, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Номер тел.: 26468620
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: http://llf.partneribas.lv/; www.laukuforums.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org