Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabied[..]

eez-2009  grafiskais elements


NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas “NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai” virsmērķis ir veicināt ģimeņu harmonisku attīstību un paplašināt to aktīvu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Tas tiks sasniegts, īstenojot pasākumus:
 NVO sadarbības platformas izstrāde un tehniskais nodrošinājums;
 Jaunu NVO piesaistīšana;
 Informācijas, publicitātes pasākumi;
 Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana ģimenes politikā;
 Ģimeņu interešu aizstāvība, publiskās pārvaldes darbības uzraudzība;
 Iesaistīšanās starpsektorālā un starpnozaru sadarbībā;
 Konsultatīvais atbalsts NVO, ģimenēm;
 Metodisko, informatīvo un analītisko materiālu izstrāde, izplatīšana;
 NVO darbinieku, biedru, brīvprātīgo apmācības;
 Iesaistīšanās starptautiskos tīklos.
Darbības programma tiks īstenota nacionālā līmenī, pasākumi notiks visos Latvijas reģionos.
Rezultātā palielināsies NVO un ģimeņu pilsoniskā līdzdalība vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī un tiks veicināta sabiedrības ilgtspējīga attīstība.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots no 19.07.2013.-31.12.2015. pa visu Latviju.
Darbības programmas “NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai” virsmērķis ir sasniegts. Darbības programmas rezultātā tika veicināta ģimeņu harmoniska attīstība un paplašināta to aktīva līdzdalība pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Tas tika panākts, izmantojot NVO Sadarbības platformu. Darbības programmas pasākumos tika iesaistītas NVO, valsts institūcijas un pašvaldības, un iedzīvotāji. Programma veicināja labas pārvaldības principu un atklātības ievērošanu un nostiprināšanu pašvaldībās un pilsoniskajā sabiedrībā. Plānoto pasākumu ietvaros NVO aktīvi iesaistījās, pārstāvot ģimeņu intereses sadarbībā ar pašvaldībām. Arī iedzīvotājiem tika skaidrotas un nodrošinātas līdzdalības iespējas. Tādējādi darbības programma sniedza ieguldījumu ilgtermiņā, jo veicināja labas pārvaldības un aktīvas iesaistīšanās praksi.
Sasniegti šādi rezultāti: Tika izstrādāts, apspriests un pieņemts sadarbības memorands, t.s. sadarbības un darbības mērķi un principi, lēmumu pieņemšanas kārtība un pārvaldes modelis. Tika izveidota mājas lapa, lai nodrošinātu ērtu informācijas pieejamību, apmaiņu un apspriešanu. Sadarbības platformai tika piesaistītas 10 jaunas NVO. Tika izsūtītas 20 preses relīzes. Publicētas 20 publikācijas par projekta gaitu. Valsts un pašvaldību institūcijām tika izsūtīta informācija, rīkoti 10 informatīvi pasākumi: tikšanās, semināri, diskusijas. Sadarbības platformas mājaslapā tika publicēta informācijas par valsts un pašvaldību institūciju lēmumiem, dokumentiem un pasākumiem. Tika organizētas piecas sabiedriskās apspriešanas, pieci informatīvie pasākumi un 10 brīvprātīgā darbā akcijas. Trīs akcijas sadarbībā ar starpsektorālā un starpnozaru NVO un citiem partneriem. Tika piedāvātas 100 konsultāciju stundas. Tika izstrādāti un izplatīti 1metodiskais, 1analītiskais un 2 informatīvie materiāli. Tika apmācīti 40 sadarbības platformas NVO darbinieki, biedri un brīvprātīgie. Sadarbības platforma tika iesaistīta vismaz vienā organizāciju starptautiskā tīklā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/132
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 02.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums “ECO PARTNERS”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 60000.63 EUR / 42 168.68 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 51300.01 EUR / 36 053.85 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2700.00 EUR / 1 897.57 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6000.62 EUR / 4 217.26 LVL;
Juridiskā adrese: Jeruzalemes iela 2/4-25, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: +371 29259247
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org