eez-2009  grafiskais elements


Stāvi stipri, strādā droši

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis:
Nodrošināt stabilu RLB ilgtspējīgu attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības, sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.
Galvenie pasākumi:
1.Pasaules latviešu nevalstisko organizāciju, skolu datubāzes- informatīvās platformas izveide, uzturēšana un aktualizācija
2. Sadarbības veicināšana Latvijā un Eiropas Savienībā
3. Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
4. Papildu finansējuma piesaiste organizācijas darbības nodrošināšanai
5. RLB pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un stiprināšana
6. Kultūras iniciatīvas, kas veicina atbalsta jomas inovatīvu īstenošanu
7. Kapacitātes stiprināšana
8. Informācijas un publicitātes pasākumi
Īstenošanas vieta – Latvijas visi reģioni.
Plānotie rezultāti:
saglabāts un attīstīts Latvijas kultūras kapitāls, veicināti līdzdalības demokrātijas procesi, piederības izjūta Latvijai, nodrošināta ilgtspējīga RLB attīstība, izstrādāta RLB stratēģija 2014.-2018.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija nodrošināt stabilu RLB ilgtspējīgu attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības, sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu Latvijā.
Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki – 91 biedrs, 6 darbinieki un 36 brīvprātīgie. Kā arī iedzīvotāji(2003) – 183 bērni un jaunieši, 35 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, 87 sociāli mazaizsargātās personas, 32 mazākumtautību pārstāvji (t.sk. nepilsoņi), 66 Vidzemes reģiona iedzīvotāji, 90 Kurzemes reģiona iedzīvotāji, 72 Zemgales reģiona iedzīvotāji, 38 Latgales reģiona iedzīvotāji, 1302 Rīgas iedzīvotāji un 98 sociāli mazaizsargātās personas.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
1 pasaules latviešu nevalstisko organizāciju un skolu datubāze – informatīvā platforma, kurā ir apkopota pasaules latviešu NVO un skolu kontaktinformācija, kas regulāri tiek atjaunota.
Izstrādāti un iesniegti 8 projektu iesniegumi dažādos projektu konkursos, piesaistīti ziedojumi RLB darbībai un konkrētiem mērķiem.
Veikts un izstrādāts 1 pētījums “RLB – Latvijas valsts un nacionālās identitātes šūpulis. No pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Izdota grāmata(500 eks.) par Latvijas kultūrvēsturiskajiem notikumiem, pilsoniskās sabiedrības izveidi un attīstību.
Sarīkoti un novadīti 5 interaktīvi izglītojoši pasākumi(300 dalībnieki) bērniem un jauniešiem ar ģimenēm visos Latvijas reģionos. Pasākumos rosināta iecietība novēršot diskrimināciju, veicināta etniskā saskaņa, starpkultūru dialogs, izmantoti folkloras, mākslas un izglītības līdzekļi.
Noorganizēti 2 koncertcikli, labdarības koncerti, labdarības pasākumi-mūziķi hobiju tirdziņi, akcijas. Tāpat noorganizētas 10 RLB komisiju un interešu kopu diskusijas, pēcpusdienas tikšanās lasījumi vai koncerti. Tāpat ņemta dalība 2 talkās.
10 preses relīzes, viens seminārs/konference un projekta noslēguma seminārs/konference.
Projekta aktivitātes būtiski atbalstīja RLB darbības ilgtspējas nodrošināšanu, tika izstrādāta stratēģija kas aptver visas biedrības darbības jomas un iezīmē gan ilgtermiņa mērķus, darbības virzienus, gan konkrētus veicamos pasākumus nākošajiem gadiem. Veicot ikgadējās revīzijas, tiek nodrošināta informācija par stratēģijas īstenošanas rezultātiem, nepieciešamajām korekcijām un piedāvāti plāni trūkumu novēršanai. Tāpat arī projekta aktivitātes sniedza to dalībniekiem svarīgas zināšanas, praktiskas iemaņas un vērtības, kas svarīgas kā indivīdiem, tā NVO aktīvā pilsoniskā sabiedrībā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/068
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Rēzekne,Jaunjelgava,Vecpiebalgas pagasts,Kandava
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 59955.02 EUR / 42 136.63 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 51258.62 EUR / 36 024.76 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2697.82 EUR / 1 896.04 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5998.58 EUR / 4 215.83 LVL;
Juridiskā adrese: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Tālr. nr.: +371 27043170
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.rlb.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org