eez-2009  grafiskais elements


Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Latvijas Jaunatnes padomes darbības programmas mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un informētu un gudru jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.
Darbības programma tiks īstenota visā Latvijā, to koordinējot LJP birojā Rīgā.
Darbības programmas galvenie pasākumi ir iedalāmi trīs aktivitāšu jomās:
1.Ilgtspējīga organizācijas attīstība:
LJP struktūras analīze un uzlabošana; attiecību starp biedriem stiprināšna, jaunu biedru piesaiste, brīvprātīgo piesaiste; finanšu resursu piesaiste;
2. Aktīva darbība lēmumu pieņemšanā, interešu aizstāvībā un pārstāvībā:
Apmācības, pozīciju un viedokļu dokumentu izstrāde, pārstāvība darba grupās un padomēs; biedru un jauniešu viedokļu apkopošana;
3. Līdzdalība un iesaistīšanās platformās:
Iesaistīšanās un aktīva līdzdalība eLPA, LAPAS un Eiropas Jaunatnes forumā.
Galvenie plānotie rezultāti ir LJP lomas un nozīmes palielināšanās jaunatnes politikas ieviešanas procesā; LJP kā vērā ņemams sadarbības partneris gan jaunatnes orgnaizācijām, gan politikas veidotājiem un ieviesējiem.

Результаты проекта: Darbības programmas mērķis ir sasniegts. Ir panākta LJP ilgtspējīga attīstība, kas ļauj LJP reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un informētu un gudru jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.
Sasniegti šādi rezultāti: Darbības programmas mērķis ir sasniegts. Ir panākta LJP ilgtspējīga attīstība, kas ļauj LJP reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un informētu un gudru jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos. Sasniegti šādi rezultāti: veikts LJP funkciju audits. Notikušas tikšanās ar dalīborganizācijām klātienē un neklātienē, pārrunāti LJP attīstības un sadarbības jautājumi. Notikušas vairāk kā 20 tikšanās ar potenciālajiem biedriem. Organizētas LJP apmācību pēcpusdienas, LJP Ziemas sesija, LJP valdes sēdes. Tika sagatavoti plāni interešu aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanai: 1) Jaunatnes politikas dienaskārtība, 2) Neformālās izglītības atzīšana Latvijā, 3) Nodarbinātība: Jauniešu garantija. 4 LJP valdes un biedru pārstāvji devās 3 dienu vizītē uz Norvēģijas Bērnu un jauniešu padomi Oslo, Norvēģijā. Notikuši 2 Rudens jaunatnes politikas forumi, kas veltīti tēmām “Jaunatnes politika – prioritārās jomas Latvijā” (64 dalībnieki) un Brīvprātīgā likuma ieviešanas praktiskie aspekti” (58 dalībnieki) un viens forums tika integrēts Nacionālās jaunatnes politikas foruma darba kārtībā (290 dalībnieki). Ziemas gada noslēguma sesija – ir notikušas 3 Ziemas sesijas, piedaloties attiecīgi 14, 41 un 48 dalībniekiem. LJP regulāra dalība Latvijas pilsoniskajā aliansē (eLPA), Latvijas platformā attīstības sadarbībai (LAPAS), Eiropas Jaunatnes forumā (EYF). LJP līdzdarbojusies 28 dažādu Ministriju un iestāžu darba grupās, padomēs, komisijās. Tika izveidota „Attīstības un finanšu piesaistes apvienotā darba grupa”, kas darbojās paralēli valdes darbam un tajā piedalījās valdes locekļi un LJP darbinieki. Darba grupa darbojās ar mainīgu sastāvu, kas saistīts ar personāliju mainu LJP birojā un valdē, nodrošinot ne mazāk kā 8 cilvēku līdzdalību. Notikušas 9 valdes un biedru apmācības. Notikušas 2 LJP Vasaras akadēmijas, attiecīgi piedalījušies 38 un 36 dalībnieki un 8 eksperti. Norvēģijas Jaunatnes padomes pārstāvji pasākumos piedalījās atsevišķā sesijā skype formātā, lai informētu par aktualitātēm viņu darbā, sniegtu vērtējumu par LJP darbu starptautiskā līmenī. eikts LJP funkciju audits. Notikušas tikšanās ar dalīborganizācijām klātienē un neklātienē, pārrunāti LJP attīstības un sadarbības jautājumi. Notikušas vairāk kā 20 tikšanās ar potenciālajiem biedriem. Organizētas LJP apmācību pēcpusdienas, LJP Ziemas sesija, LJP valdes sēdes. Tika sagatavoti plāni interešu aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanai: 1) Jaunatnes politikas dienaskārtība, 2) Neformālās izglītības atzīšana Latvijā, 3) Nodarbinātība: Jauniešu garantija. 4 LJP valdes un biedru pārstāvji devās 3 dienu vizītē uz Norvēģijas Bērnu un jauniešu padomi Oslo, Norvēģijā. Notikuši 2 Rudens jaunatnes politikas forumi, kas veltīti tēmām “Jaunatnes politika – prioritārās jomas Latvijā” (64 dalībnieki) un Brīvprātīgā likuma ieviešanas praktiskie aspekti” (58 dalībnieki) un viens forums tika integrēts Nacionālās jaunatnes politikas foruma darba kārtībā (290 dalībnieki). Ziemas gada noslēguma sesija – ir notikušas 3 Ziemas sesijas, piedaloties attiecīgi 14, 41 un 48 dalībniekiem. LJP regulāra dalība Latvijas pilsoniskajā aliansē (eLPA), Latvijas platformā attīstības sadarbībai (LAPAS), Eiropas Jaunatnes forumā (EYF). LJP līdzdarbojusies 28 dažādu Ministriju un iestāžu darba grupās, padomēs, komisijās. Tika izveidota „Attīstības un finanšu piesaistes apvienotā darba grupa”, kas darbojās paralēli valdes darbam un tajā piedalījās valdes locekļi un LJP darbinieki. Darba grupa darbojās ar mainīgu sastāvu, kas saistīts ar personāliju mainu LJP birojā un valdē, nodrošinot ne mazāk kā 8 cilvēku līdzdalību. Notikušas 9 valdes un biedru apmācības. Notikušas 2 LJP Vasaras akadēmijas, attiecīgi piedalījušies 38 un 36 dalībnieki un 8 eksperti. Norvēģijas Jaunatnes padomes pārstāvji pasākumos piedalījās atsevišķā sesijā skype formātā, lai informētu par aktualitātēm viņu darbā, sniegtu vērtējumu par LJP darbu starptautiskā līmenī.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/121
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 23.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Norvēģijas Bērnu un jaunatnes padome
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 28
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 59577.06 EUR / 41 871.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 50920.95 EUR / 35 787.45 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2680.05 EUR / 1 883.55 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5976.06 EUR / 4 200.00 LVL;
Юридическии адрес: Šarlotes iela 1 d, Rīga, LV-1001
Номер тел.: 29209607
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.ljp.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org