Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “[..]

eez-2009  grafiskais elements


Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Latvijas Jaunatnes padomes darbības programmas mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un informētu un gudru jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.
Darbības programma tiks īstenota visā Latvijā, to koordinējot LJP birojā Rīgā.
Darbības programmas galvenie pasākumi ir iedalāmi trīs aktivitāšu jomās:
1.Ilgtspējīga organizācijas attīstība:
LJP struktūras analīze un uzlabošana; attiecību starp biedriem stiprināšna, jaunu biedru piesaiste, brīvprātīgo piesaiste; finanšu resursu piesaiste;
2. Aktīva darbība lēmumu pieņemšanā, interešu aizstāvībā un pārstāvībā:
Apmācības, pozīciju un viedokļu dokumentu izstrāde, pārstāvība darba grupās un padomēs; biedru un jauniešu viedokļu apkopošana;
3. Līdzdalība un iesaistīšanās platformās:
Iesaistīšanās un aktīva līdzdalība eLPA, LAPAS un Eiropas Jaunatnes forumā.
Galvenie plānotie rezultāti ir LJP lomas un nozīmes palielināšanās jaunatnes politikas ieviešanas procesā; LJP kā vērā ņemams sadarbības partneris gan jaunatnes orgnaizācijām, gan politikas veidotājiem un ieviesējiem.

Projekta rezultāti: Darbības programmas mērķis ir sasniegts. Ir panākta LJP ilgtspējīga attīstība, kas ļauj LJP reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un informētu un gudru jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.
Sasniegti šādi rezultāti: Darbības programmas mērķis ir sasniegts. Ir panākta LJP ilgtspējīga attīstība, kas ļauj LJP reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un informētu un gudru jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos. Sasniegti šādi rezultāti: veikts LJP funkciju audits. Notikušas tikšanās ar dalīborganizācijām klātienē un neklātienē, pārrunāti LJP attīstības un sadarbības jautājumi. Notikušas vairāk kā 20 tikšanās ar potenciālajiem biedriem. Organizētas LJP apmācību pēcpusdienas, LJP Ziemas sesija, LJP valdes sēdes. Tika sagatavoti plāni interešu aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanai: 1) Jaunatnes politikas dienaskārtība, 2) Neformālās izglītības atzīšana Latvijā, 3) Nodarbinātība: Jauniešu garantija. 4 LJP valdes un biedru pārstāvji devās 3 dienu vizītē uz Norvēģijas Bērnu un jauniešu padomi Oslo, Norvēģijā. Notikuši 2 Rudens jaunatnes politikas forumi, kas veltīti tēmām “Jaunatnes politika – prioritārās jomas Latvijā” (64 dalībnieki) un Brīvprātīgā likuma ieviešanas praktiskie aspekti” (58 dalībnieki) un viens forums tika integrēts Nacionālās jaunatnes politikas foruma darba kārtībā (290 dalībnieki). Ziemas gada noslēguma sesija – ir notikušas 3 Ziemas sesijas, piedaloties attiecīgi 14, 41 un 48 dalībniekiem. LJP regulāra dalība Latvijas pilsoniskajā aliansē (eLPA), Latvijas platformā attīstības sadarbībai (LAPAS), Eiropas Jaunatnes forumā (EYF). LJP līdzdarbojusies 28 dažādu Ministriju un iestāžu darba grupās, padomēs, komisijās. Tika izveidota „Attīstības un finanšu piesaistes apvienotā darba grupa”, kas darbojās paralēli valdes darbam un tajā piedalījās valdes locekļi un LJP darbinieki. Darba grupa darbojās ar mainīgu sastāvu, kas saistīts ar personāliju mainu LJP birojā un valdē, nodrošinot ne mazāk kā 8 cilvēku līdzdalību. Notikušas 9 valdes un biedru apmācības. Notikušas 2 LJP Vasaras akadēmijas, attiecīgi piedalījušies 38 un 36 dalībnieki un 8 eksperti. Norvēģijas Jaunatnes padomes pārstāvji pasākumos piedalījās atsevišķā sesijā skype formātā, lai informētu par aktualitātēm viņu darbā, sniegtu vērtējumu par LJP darbu starptautiskā līmenī. eikts LJP funkciju audits. Notikušas tikšanās ar dalīborganizācijām klātienē un neklātienē, pārrunāti LJP attīstības un sadarbības jautājumi. Notikušas vairāk kā 20 tikšanās ar potenciālajiem biedriem. Organizētas LJP apmācību pēcpusdienas, LJP Ziemas sesija, LJP valdes sēdes. Tika sagatavoti plāni interešu aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanai: 1) Jaunatnes politikas dienaskārtība, 2) Neformālās izglītības atzīšana Latvijā, 3) Nodarbinātība: Jauniešu garantija. 4 LJP valdes un biedru pārstāvji devās 3 dienu vizītē uz Norvēģijas Bērnu un jauniešu padomi Oslo, Norvēģijā. Notikuši 2 Rudens jaunatnes politikas forumi, kas veltīti tēmām “Jaunatnes politika – prioritārās jomas Latvijā” (64 dalībnieki) un Brīvprātīgā likuma ieviešanas praktiskie aspekti” (58 dalībnieki) un viens forums tika integrēts Nacionālās jaunatnes politikas foruma darba kārtībā (290 dalībnieki). Ziemas gada noslēguma sesija – ir notikušas 3 Ziemas sesijas, piedaloties attiecīgi 14, 41 un 48 dalībniekiem. LJP regulāra dalība Latvijas pilsoniskajā aliansē (eLPA), Latvijas platformā attīstības sadarbībai (LAPAS), Eiropas Jaunatnes forumā (EYF). LJP līdzdarbojusies 28 dažādu Ministriju un iestāžu darba grupās, padomēs, komisijās. Tika izveidota „Attīstības un finanšu piesaistes apvienotā darba grupa”, kas darbojās paralēli valdes darbam un tajā piedalījās valdes locekļi un LJP darbinieki. Darba grupa darbojās ar mainīgu sastāvu, kas saistīts ar personāliju mainu LJP birojā un valdē, nodrošinot ne mazāk kā 8 cilvēku līdzdalību. Notikušas 9 valdes un biedru apmācības. Notikušas 2 LJP Vasaras akadēmijas, attiecīgi piedalījušies 38 un 36 dalībnieki un 8 eksperti. Norvēģijas Jaunatnes padomes pārstāvji pasākumos piedalījās atsevišķā sesijā skype formātā, lai informētu par aktualitātēm viņu darbā, sniegtu vērtējumu par LJP darbu starptautiskā līmenī.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/121
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 23.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Norvēģijas Bērnu un jaunatnes padome
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 28
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 59577.06 EUR / 41 871.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 50920.95 EUR / 35 787.45 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2680.05 EUR / 1 883.55 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5976.06 EUR / 4 200.00 LVL;
Juridiskā adrese: Šarlotes iela 1 d, Rīga, LV-1001
Tālr. nr.: 29209607
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.ljp.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org