eez-2009  grafiskais elements


Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Eiropas Kustības Latvijā darbības programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības informētību, pilsonisko apziņu un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā nacionālā, kā arī Eiropas Savienības/starptautiskā (neizslēdzot vietējo/reģionālo) līmenī. Programma tiks pamatā realizēta Latvijas teritorijā (gan Rīgā, gan reģionos), dažas specifiskas aktivitātes īstenojot ārzemēs/ar ārvalstu kolēģiem. Galvenās aktivitātes:
• partnerību stiprināšana un darbs ar mērķa grupām (eksperti, NVO un NVO tīkli, jaunieši, lēmumu pieņēmēji, plašāka sabiedrība);
• informācijas sniegšana un dialogs (EKL ziņu lapa, mediji, sociālie mediji u.c.);
• līdzdalība un līdzdalības veicināšana saskaņā ar EKL tematiskajām prioritātēm (ES Pilsoņu gads; Latvijas prezidentūra ES Padomē, ES daudzgadu budžets (2014-2020));
• interešu aizstāvība, uzraudzība, līdzdalības veicināšana sadarbībā ar pārvaldes iestādēm;
• pasākumi EKL kapacitātes celšanai.
Plānots, ka tie cels pilsoniskās sabiedrības informētību, spējas un vēlmi iesaistīties lēmumu pieņemšanā Latvijā un ES un aktīvi izmantot ES sniegtās iespējas.

Результаты проекта: EKL darbības programmas mērķis ir sasniegts ar kompleksi integrētām, stratēģiski plānotām aktivitātēm, pasākumiem (kas atbilst kopējai EKL darbības programmai), kā arī pastāvīgi monitorējot notikumu attīstību un nepieciešamības gadījumā reaģējot (balstoties uz līdzšinējo praksi un pieredzi vai spontāni, ad-hoc). EKL darbības mērķis cieši saistījās ar apakšprogrammas mērķi un sasniedzamiem rezultātiem, kā arī ar atbalstāmajām jomām (demokrātija un līdzdalības demokrātija; laba pārvaldība un atklātība), tāpēc izvirzītie rādītāji visās jomās ir sasniegti un vairākās jomās pārsniegti, redzot nepieciešamību papildus darbībai, tos stiprinot.
Sasniegti šādi rezultāti: Regulāri izdota EKL ziņu lapa. Projekta laikā izdotas un izplatītas 83 Ziņu lapas, ko saņem vairāk nekā 2300 saņēmēji. Datu bāze projekta norises laikā papildināta. Regulāri – ne retāk kā 3 reizes nedēļā kādā no EKL sociālajiem medijiem sniegta informācija, pārpublicēti vēstījumi. Projekta noslēgumā Facebook sekotāju skaits 602, Twitter 650. Masu mediju monitorings iesniegts par katru pārskata periodu, kopējais publikāciju skaits pārsniedz paredzēto – ne mazāk kā 92 publikācijas (ekrānšāviņi katra pārskata perioda atskaitē). Sākot ar 2013. gada 2.pusi, ne retāk kā reizi 2 ceturkšņos tika plānots organizēt publiskas diskusijas un/vai preses konferences. Kopumā pēc plānotā organizēti 11 pasākumi šajā aktivitātē. Diskusijas un cita veida interaktīvie pasākumi notika kā plānots, kopumā organizēti vairāk kā 12 pasākumi, tikšanās un online saziņa sociālajos medijos. Sadarbībā ar Latvijas un Eiropas NVO tīkliem – Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Platformu attīstības sadarbībai, Eiropas Latviešu apvienību un Starptautisko Eiropas Kustību u.c. Regulāri notikusi sadarbība ar vairāk kā 55 NVO. Projekta noslēgumā EKL ir vairāk kā 15 apmācīti brīvprātīgie, aktīvi darbojas 5. Papildus biedru piesaiste notika īstenojot projekta aktivitātes, kad ikvienam interesentam tik dota iespēja iestāties EKL. Biedru skaits gan nav būtiski palielinājies, ņemot vērā mirstību valstī, tas noturās vienādu rādītāju robežās, nākot klāt jauniem biedriem.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/191
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 26.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 66637.83 EUR / 46 833.33 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 56975.35 EUR / 40 042.50 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2998.70 EUR / 2 107.50 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6663.78 EUR / 4 683.33 LVL;
Юридическии адрес: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Номер тел.: 267 24 243
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.eiropaskustiba.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org