eez-2009  grafiskais elements


Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Eiropas Kustības Latvijā darbības programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības informētību, pilsonisko apziņu un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā nacionālā, kā arī Eiropas Savienības/starptautiskā (neizslēdzot vietējo/reģionālo) līmenī. Programma tiks pamatā realizēta Latvijas teritorijā (gan Rīgā, gan reģionos), dažas specifiskas aktivitātes īstenojot ārzemēs/ar ārvalstu kolēģiem. Galvenās aktivitātes:
• partnerību stiprināšana un darbs ar mērķa grupām (eksperti, NVO un NVO tīkli, jaunieši, lēmumu pieņēmēji, plašāka sabiedrība);
• informācijas sniegšana un dialogs (EKL ziņu lapa, mediji, sociālie mediji u.c.);
• līdzdalība un līdzdalības veicināšana saskaņā ar EKL tematiskajām prioritātēm (ES Pilsoņu gads; Latvijas prezidentūra ES Padomē, ES daudzgadu budžets (2014-2020));
• interešu aizstāvība, uzraudzība, līdzdalības veicināšana sadarbībā ar pārvaldes iestādēm;
• pasākumi EKL kapacitātes celšanai.
Plānots, ka tie cels pilsoniskās sabiedrības informētību, spējas un vēlmi iesaistīties lēmumu pieņemšanā Latvijā un ES un aktīvi izmantot ES sniegtās iespējas.

Projekta rezultāti: EKL darbības programmas mērķis ir sasniegts ar kompleksi integrētām, stratēģiski plānotām aktivitātēm, pasākumiem (kas atbilst kopējai EKL darbības programmai), kā arī pastāvīgi monitorējot notikumu attīstību un nepieciešamības gadījumā reaģējot (balstoties uz līdzšinējo praksi un pieredzi vai spontāni, ad-hoc). EKL darbības mērķis cieši saistījās ar apakšprogrammas mērķi un sasniedzamiem rezultātiem, kā arī ar atbalstāmajām jomām (demokrātija un līdzdalības demokrātija; laba pārvaldība un atklātība), tāpēc izvirzītie rādītāji visās jomās ir sasniegti un vairākās jomās pārsniegti, redzot nepieciešamību papildus darbībai, tos stiprinot.
Sasniegti šādi rezultāti: Regulāri izdota EKL ziņu lapa. Projekta laikā izdotas un izplatītas 83 Ziņu lapas, ko saņem vairāk nekā 2300 saņēmēji. Datu bāze projekta norises laikā papildināta. Regulāri – ne retāk kā 3 reizes nedēļā kādā no EKL sociālajiem medijiem sniegta informācija, pārpublicēti vēstījumi. Projekta noslēgumā Facebook sekotāju skaits 602, Twitter 650. Masu mediju monitorings iesniegts par katru pārskata periodu, kopējais publikāciju skaits pārsniedz paredzēto – ne mazāk kā 92 publikācijas (ekrānšāviņi katra pārskata perioda atskaitē). Sākot ar 2013. gada 2.pusi, ne retāk kā reizi 2 ceturkšņos tika plānots organizēt publiskas diskusijas un/vai preses konferences. Kopumā pēc plānotā organizēti 11 pasākumi šajā aktivitātē. Diskusijas un cita veida interaktīvie pasākumi notika kā plānots, kopumā organizēti vairāk kā 12 pasākumi, tikšanās un online saziņa sociālajos medijos. Sadarbībā ar Latvijas un Eiropas NVO tīkliem – Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Platformu attīstības sadarbībai, Eiropas Latviešu apvienību un Starptautisko Eiropas Kustību u.c. Regulāri notikusi sadarbība ar vairāk kā 55 NVO. Projekta noslēgumā EKL ir vairāk kā 15 apmācīti brīvprātīgie, aktīvi darbojas 5. Papildus biedru piesaiste notika īstenojot projekta aktivitātes, kad ikvienam interesentam tik dota iespēja iestāties EKL. Biedru skaits gan nav būtiski palielinājies, ņemot vērā mirstību valstī, tas noturās vienādu rādītāju robežās, nākot klāt jauniem biedriem.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/191
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 26.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66637.83 EUR / 46 833.33 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56975.35 EUR / 40 042.50 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2998.70 EUR / 2 107.50 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6663.78 EUR / 4 683.33 LVL;
Juridiskā adrese: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Tālr. nr.: 267 24 243
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.eiropaskustiba.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org