eez-2009  grafiskais elements


Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir stiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, nodrošinot regulāru un ilglaicīgu asociācijas līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā ārpusģimenes aprūpes politikas jomā.
Darbības programmas ietvaros plānots īstenot šādus pasākumus: nevalstisko organizāciju pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana un jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana, jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes interešu aizstāvība un publiskās pārvaldes darbības uzraudzība un līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
Darbības programmas plānotie rezultāti ir: izstrādāts nevalstisko organizāciju pārvaldības un līdzdalības modelis, izveidots jauns sadarbības tīkls nacionālā līmenī, īstenoti 25 pasākumi nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesos, piesaistīti 5 jauni projekta iesniedzēja biedri un brīvprātīgā darba veicēji, piesaistīts papildus finansējuma avots Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas darbības nodrošināšanai u.c.
Darbības programmu plānots īstenot sadarbībā ar partneri - donorvalsts nevalstisko organizāciju „Norvēģijas SOS bērnu ciemati”, no 01.10.2013. – 31.12.2015., visā Latvijā, par kopējo summu 37935,00 LVL, kur 90% ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Результаты проекта: Programmas mērķis bija stiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, nodrošinot regulāru un ilglaicīgu asociācijas līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā ārpusģimenes aprūpes politikas jomā. Projekta mērķa grupa bija: 6 NVO, 26 NVO dalībnieki, 150 jaunieši, kas atrodas vai ir bijuši ārpusģimenes aprūpes iestādēs, 130 speciālisti jauniešu ārpusģimenes aprūpes jomā, 12 pašvaldību politiķi, 55 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki u.c. Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1) Ir izveidota un darbu uzsākusi Latvijas Jauniešu drošumspējas alianse;
2) Ir veikts pētījums “Jauniešu drošpumspēja ārpusģimenes aprūpē”, kurā ir identificētas jauniešu vajadzības un grūtības patstāvīgu dzīvi uzsākot;
3) Projekta ietvaros izveidotā sadarbības tīkla alianse sekmē nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos;
4) Ir izstrādāts pārvaldības un līdzdalības modelis, kas veicina jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanu;
5) Notikušas tikšanās ar 28 pašvaldību pārstāvjiem un mācību seminārs ar mērķi informēt par jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes vajadzībām un nepieciešamajiem pakalpojumiem;
6) Projekta ietvaros notikusi 1 jauniešu fokusgrupa un 5 tikšanās jauniešu mājās, kā rezultātā veicināta 42 jauniešu drošumspēja un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos;
7) 4 iedzīvotāji kļuvuši par biedriem.
8) Biedrības darbinieki ir ieguvuši starptautisku pieredzi (Norvēģijas) jauniešu drošumspējas stiprināšanā, tādejādi stiprinot biedrības kapacitāti;
9) 40 NVO un pašvaldību darbinieki ir uzzinājuši par Norvēģijas pieredzi ārpusģimenes aprūpē;
10) Ir izstrādāti un pieejami 2 bukleti jauniešiem, kas sniegs informatīvu atbalstu.
Projekta partneris bija biedrība "Norvēģijas SOS Bērnu ciemati", kas iesaistījās šādās aktivitātēs:
1) līdzdalība pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrādē;
2) pieredzes apmaiņas brauciena vizītes organizēšana un dalība Norvēģijā;
3) dalība noslēguma seminārā. Projekta partnera eksperts sniedza prezentāciju noslēguma seminārā par Norvēģijas pieredzi jauniešu aprūpē. Līdz ar to, vairāk nekā 40 speciālisti ieguvuši Norvēģijas pieredzi jauniešu aprūpē.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/201
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 12.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Norvēģijas SOS Bērnu ciemati"
Место осуществления проекта: Rīga,Daugavpils,Liepāja,Bauska,Valmiera
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 27
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 53773.66 EUR / 37 792.34 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 45976.48 EUR / 32 312.45 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2419.81 EUR / 1 700.65 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5377.37 EUR / 3 779.24 LVL;
Юридическии адрес: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Номер тел.: +371 26808237
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.sosbernuciemati.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org