Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes apr[..]

eez-2009  grafiskais elements


Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis ir stiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, nodrošinot regulāru un ilglaicīgu asociācijas līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā ārpusģimenes aprūpes politikas jomā.
Darbības programmas ietvaros plānots īstenot šādus pasākumus: nevalstisko organizāciju pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana un jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana, jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes interešu aizstāvība un publiskās pārvaldes darbības uzraudzība un līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
Darbības programmas plānotie rezultāti ir: izstrādāts nevalstisko organizāciju pārvaldības un līdzdalības modelis, izveidots jauns sadarbības tīkls nacionālā līmenī, īstenoti 25 pasākumi nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesos, piesaistīti 5 jauni projekta iesniedzēja biedri un brīvprātīgā darba veicēji, piesaistīts papildus finansējuma avots Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas darbības nodrošināšanai u.c.
Darbības programmu plānots īstenot sadarbībā ar partneri - donorvalsts nevalstisko organizāciju „Norvēģijas SOS bērnu ciemati”, no 01.10.2013. – 31.12.2015., visā Latvijā, par kopējo summu 37935,00 LVL, kur 90% ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Projekta rezultāti: Programmas mērķis bija stiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, nodrošinot regulāru un ilglaicīgu asociācijas līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā ārpusģimenes aprūpes politikas jomā. Projekta mērķa grupa bija: 6 NVO, 26 NVO dalībnieki, 150 jaunieši, kas atrodas vai ir bijuši ārpusģimenes aprūpes iestādēs, 130 speciālisti jauniešu ārpusģimenes aprūpes jomā, 12 pašvaldību politiķi, 55 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki u.c. Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1) Ir izveidota un darbu uzsākusi Latvijas Jauniešu drošumspējas alianse;
2) Ir veikts pētījums “Jauniešu drošpumspēja ārpusģimenes aprūpē”, kurā ir identificētas jauniešu vajadzības un grūtības patstāvīgu dzīvi uzsākot;
3) Projekta ietvaros izveidotā sadarbības tīkla alianse sekmē nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos;
4) Ir izstrādāts pārvaldības un līdzdalības modelis, kas veicina jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanu;
5) Notikušas tikšanās ar 28 pašvaldību pārstāvjiem un mācību seminārs ar mērķi informēt par jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes vajadzībām un nepieciešamajiem pakalpojumiem;
6) Projekta ietvaros notikusi 1 jauniešu fokusgrupa un 5 tikšanās jauniešu mājās, kā rezultātā veicināta 42 jauniešu drošumspēja un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos;
7) 4 iedzīvotāji kļuvuši par biedriem.
8) Biedrības darbinieki ir ieguvuši starptautisku pieredzi (Norvēģijas) jauniešu drošumspējas stiprināšanā, tādejādi stiprinot biedrības kapacitāti;
9) 40 NVO un pašvaldību darbinieki ir uzzinājuši par Norvēģijas pieredzi ārpusģimenes aprūpē;
10) Ir izstrādāti un pieejami 2 bukleti jauniešiem, kas sniegs informatīvu atbalstu.
Projekta partneris bija biedrība "Norvēģijas SOS Bērnu ciemati", kas iesaistījās šādās aktivitātēs:
1) līdzdalība pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrādē;
2) pieredzes apmaiņas brauciena vizītes organizēšana un dalība Norvēģijā;
3) dalība noslēguma seminārā. Projekta partnera eksperts sniedza prezentāciju noslēguma seminārā par Norvēģijas pieredzi jauniešu aprūpē. Līdz ar to, vairāk nekā 40 speciālisti ieguvuši Norvēģijas pieredzi jauniešu aprūpē.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/201
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 12.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Norvēģijas SOS Bērnu ciemati"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Daugavpils,Liepāja,Bauska,Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 27
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 53773.66 EUR / 37 792.34 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 45976.48 EUR / 32 312.45 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2419.81 EUR / 1 700.65 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5377.37 EUR / 3 779.24 LVL;
Juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālr. nr.: +371 26808237
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.sosbernuciemati.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org