eez-2009  grafiskais elements


IZGLĪTĪBA LĪDZDALĪBAS DEMOKRĀTIJAI UN ILGTSPĒJĪGĀM IZMAIŅĀM

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas sabiedrības veidošanā, rosinot bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā un sekmējot Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību.

Šī projekta mērķis ir paplašināt biedrības darbību saturiski un ģeogrāfiski, spēcināt biedrības kapacitāti darbības programmas mērķa sasniegšanai un mērķa grupas (bērni un jaunieši) tiesību aizstāvībai un līdzdalībai demokrātijā.

Galvenie projekta pasākumi ir virzīti biedrības un vietējo kopienu līdzdalības iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos; esošo sadarbības tīklu un koalīciju paplašināšanu un attīstīšanai, kā arī iesaistīšanos jaunos sadarbības tīklos; bērnu un jauniešu tiesību un interešu aizstāvību un aktīva pilsoniskuma veicināšanu, biedrības kapacitātes stiprināšanu un brīvprātīgā darba veicēju skaita palielināšanu; papildus finansējuma avotu piesaisti organizācijas darbības nodrošināšanai un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Projektā plānotie galvenie rezultāti ir: īstenota biedrības darbības programma nacionālā līmenī; stiprināta biedrības ilgtspējīgas darbības attīstība un iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā un starptautiskā līmenī; paplašināta mazākumtautību koalīcijas darbība nacionālā līmenī; biedrība iesaistījusies jaunā starptautiskā NVO sadarbības tīklā (REYN); stiprināta biedrības institucionālā kapacitāte, t.sk., piesaistīti jauni biedri un brīvprātīgie (10-15); reģionos izveidotas vietējās mācīšanās kopienu grupas, veicināta līdzdalības demokrātija un diskriminācijas ierobežošana pret sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projekta īstenošanas vieta: visi četri Latvijas reģioni.

Результаты проекта: Projekta mērķis - stiprināt pilsonisko sabiedrību, veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas sabiedrības veidošanā, rosinot bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā un sekmējot Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību, ir sasniegts, jo: Iesaistīti vairāk kā 1000 iedzīvotāji un aptverta mērķa grupa visos Latvijas rēgionos, tādejādi viecināta demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā; iesaistīti vairāk kā 100 NVO pārstāvji, tādejādi stiprināta biedrību kapacitāte integrācijai un pisloniskai sabiedrībai; pasākumos iesaistīti visu četru Latvijas reģionu pārstāvji, tādejādi stiprināts dialogs starp publisko pārvaldi un nevalstisko sektoru; veicināta un attīstīta mērķa grupas iesaistīšanās nacionālajos un starptautiskajos sabiedrības attīstības tīklojumos. Sasniegti šādi galvenie rezultāti: Līdzdalība LR KM Romu inetgrācijas konaultatīvās padomes darbā, novadīti 5 apa\ļie galdi (par dažādām tēmām), izstrādāta un izplatīta e-informācija, novadīti vairāk kā 10 semināri un 3 informatīvas tikšanās, izstrādāti 12 jauni apmācības kursi/semināri, novadīti 15 semināri, Izstrādāti vairāk kā 15 informatīvi metodiskie materiāli, izstrādāta 1 darbības stratēģija, noorganizētas 2 atvbērto durvju dienas.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/136
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 26.07.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Jelgava,Rēzekne,Jūrmala,Jēkabpils,Preiļi,Līvāni,Talsi,Valmiera
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 52930.83 EUR / 37 200.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 45255.86 EUR / 31 806.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2381.89 EUR / 1 674.00 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5293.08 EUR / 3 720.00 LVL;
Юридическии адрес: Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV-5202
Номер тел.: 65235635
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.iic.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org